Meer taken en bevoegdheden voor het ROAZ

In Nederland zijn 11 regio’s voor acute zorg. Aan het hoofd van elke regio staat een Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Deze ROAZ’en functioneren prima. Ze krijgen nu ook de taak om het Kwaliteitskader Spoedzorgketen in hun regio te implementeren. Maar dan moet wel hun bevoegdheid om kwaliteitsnormen in te voeren vergroot worden. Want adviezen die een ROAZ uitbrengt hebben weliswaar grote invloed op het professionele handelen, maar ze zijn niet dwingend.

Patient Journeys

De ROAZ’en functioneren uitstekend. Ze hebben een eigen methodiek ontwikkeld om de kwaliteit van de spoedzorg te verbeteren: ze stellen Patient Journeys op. Een groep professionals en patiënten komen daarvoor bijeen en bespreken het zorgtraject (de patient journey) dat een specifieke patiënt in de meeste gevallen doorloopt. Zo bestaat er een journey voor mensen met brandwonden en een andere voor mensen met een beroerte. Elke journey bevat een beschrijving van een bestaande traject, knelpunten daarin en voorstellen om het zorgtraject te verbeteren. De journeys volgen het traject volgens een vast stramien van: 1. Melding 2. Triage 3. Vervoer 4. Diagnostiek 5. Behandeling 6. Uitstroom en 7. Ketenevaluatie.

Spoed moet goed

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) ondersteunt de ROAZ’en. Het bracht eind 2016 het meeste recente overzicht uit van de ontworpen patient journeys. Mede op basis van de ontwikkelde journeys publiceerde het Zorg Instituut Nederland (ZIN) eind 2015 het rapport Spoed moet Goed. Dat bevat een overzicht van kwaliteitsindicatoren bij een zestal patient journeys. Zorgaanbieders worden geacht deze bij te houden en te bespreken binnen hun ROAZ.

Kwaliteitsindicatoren

De meeste indicatoren betreffen de kwaliteit van de samenwerking, bijvoorbeeld: bij ontslag van de Spoedeisende Hulp vertelt de hulpverlener tot wie de patiënt zich moet wenden indien de klachten in de komende uren en dagen toch verergeren. Vaak betreffen zij ook de structuurkwaliteit: de samenwerkingsafspraken tussen huisartsenpost en ambulancezorg staan op schrift. Af en toe betreffen zij de uitkomstkwaliteit: Bij een gescheurde buikslagader is de overlevingskans dertig dagen na opname, tenminste x procent.

Concept-Kwaliteitskader

Op basis van het rapport Spoed moet Goed publiceerde het onderzoeksbureau SiRM het concept kwaliteitskader Spoedzorgketen. Dat gebeurde in januari van dit jaar op verzoek van het Zorg Instituut Nederland (ZIN). Het stramien van de patiënt journeys en de indicatoren van het genoemde rapport komen daarin terug. SiRM heeft dit concept-kader opgesteld samen met tien koepelorganisaties van aanbieders van spoedzorg, zorgverzekeraars en met de Patiënten Federatie. Twee partijen hebben een voorbehoud gemaakt: de Federatie van Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland. Zij willen eerst een doorrekening zien van de extra kosten, indien het Kwaliteitskader wordt ingevoerd. Het ZIN verwacht dat in juli 2018 te doen met de doorzettingsmacht die zij wettelijk heeft.

Implementatie kwaliteitsnormen

De ROAZ’en krijgen de taak om het genoemde Kwaliteitskader in hun regio te implementeren. Tot nu lukte het de ROAZ’en niet goed om de kwaliteitsnormen die zij in hun patient journeys-werkgroepen ontwikkelden in te voeren. Ik licht dit toe aan de hand van een voorbeeld. In de acute zorg stellen hulpverleners bij hun triage een voorlopige werkdiagnose op. Meestal vindt daarna vervoer plaats naar de huisartsenpost of de SEH. De eerste hulpverlener stelt het meestal op prijs te vernemen of de werkdiagnose klopte met de uiteindelijke diagnose. Beweegredenen hiervoor zijn van relationele aard: wat is er van de patiënt terecht gekomen? Ze zijn ook van educatieve aard: Kan ik de volgende keer een betere werkdiagnose stellen? Al jaren bepleiten ROAZ-werkgroepen dat deze feedback tijdens de journey gebruik wordt. Dat is (nog) niet gerealiseerd.

Meer bevoegdheid ROAZ

Dat komt ofwel omdat de motivatie onder professionals hiervoor ontbreekt. Het kan ook liggen aan het ontbreken van randvoorwaarden: Bijvoorbeeld: via welk online kanaal moet de gevraagde feedback worden verzonden? Onderzoek naar de trage invoering van verstandige kwaliteitsnormen heb ik tot nu toe niet gevonden. Wel bevestigt het resultaat een Amerikaanse wet: P-P=0 ofwel Planning without Power equals Zero. Indien de ROAZ’en verantwoordelijk worden voor de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen moet hun bevoegdheid om kwaliteitsnormen in te voeren groter worden.

Rol zorgverzekeraars

Het voorlopige concept van SiRM geeft aan dat zorgverzekeraars moeten ingrijpen indien zorgaanbieders niet tot overeenstemming komen over de invoering van het kader. Zorgverzekeraars hebben echter vooral expertise op het gebied van randvoorwaarden, zoals de bekostiging en goede informatieverzameling over indicatoren. Zij hebben weinig verstand van de patiëntenzorg zelf. Wat moet bijvoorbeeld een zorgverzekeraar doen als drie ziekenhuizen het niet eens worden over bijvoorbeeld samenwerking bij spoedzorg aan zwangeren buiten kantooruren? Dit voorbeeld speelde tot voor kort in de provincie Drenthe. Beter is het bij zo’n conflict de ROAZ te laten bemiddelen in eerste instantie. In een latere fase, of bij verergering van het conflict, kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ingrijpen.

Eén aanspreekpunt

De rol van zorgverzekeraars stel ik ook om een andere reden ter discussie. In een aantal ROAZ-regio’s heeft elke zorgverzekeraar slechts een klein marktaandeel. Dat is bijvoorbeeld het geval in de regio Rijnmond: daar hebben VGZ, Zilveren Kruis, CZ een even groot marktaandeel van rond 30%. Het aandeel van Menzis is nog kleiner. Voor de ROAZ in zo’n gebied moet duidelijk zijn welke zorgverzekeraar zij in eerste instantie kan aanspreken als de invoering van het kwaliteitskader stagneert.

Randvoorwaarden

Indien een ROAZ verantwoordelijk wordt voor de genoemde implementatie, zou zij haar normen moeten laten bekrachtigen door samenwerkende Raden van Bestuur van ziekenhuizen in haar gebied en door de daarbij horende Medisch Specialistische Bedrijven. Met IGJ en met één zorgverzekeraar zijn dan raamovereenkomsten nodig over wanneer beiden als ROAZ-ondersteuners moeten ingrijpen.

Congres concentratie en spreiding ziekenhuisfuncties

Op 31 mei vindt een congres plaats over spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties. In de acute zorg hebben kwaliteitsnormen vaak het karakter van volumenormen, bijvoorbeeld: een ziekenhuis ontvangt tenminste 100 spoedpatiënten per jaar met een vermoeden op een beroerte. Als dat niet het geval is, moet zij daarmee stoppen. Dit leidt ertoe dat het kwaliteitskader Spoedzorgketen de concentratie van het zorgaanbod stimuleert. Ondergetekende vult op dit congres een parallelsessie over deze spreiding, het ROAZ en het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Wil jij meedenken over dit onderwerp? Wil je kennisnemen van de spreiding van ziekenhuisfuncties in het algemeen? Klik dan hier, bekijk het programma en de sprekers en meld je aan.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2020 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.