Blog

Slimme software voor triagisten kan druk op huisartsenpost verminderen

Primair Huisartsenposten en Pacmed zijn eind 2017 begonnen met het ontwikkelen van algoritmes die de urgentie van een oproep aan de huisartsenpost kunnen voorspellen. Hierdoor kan de druk op de huisartsenpost gereduceerd worden.

Prijsconcurrentie tussen ziekenhuizen bestaat niet

Ziekenhuizen onderhandelen momenteel over de zorginkoop binnen het hoofdlijnenakkoord, waarin nulgroei voor de totale omzet is afgesproken. Dbc-tarieven als instrument voor kostenbeheersing komen daarbij niet meer aan de orde, blijkt uit onderzoek.

Huisartsen en jeugdteams Valkenswaard verbeteren jeugdhulp door digitale samenwerking

Uit een pilot blijkt dat de hulpverlening aan jongeren sneller én beter kan verlopen door betere digitale samenwerking tussen gemeente en zorgverleners Door in een vroeg stadium de juiste hulp te bieden, werkt zo'n aanpak preventief.

Congres ‘Realisatie hoofdlijnenakkoorden; de juiste zorg op de juiste plek’

Het tweede congres over geïntegreerde zorg tussen eerste- en tweedelijn vindt op 16 november 2018 plaats in Utrecht. Er zijn plenaire voordrachten, themagerichte parallelsessies, workshops en flitspresentaties.

Innovaties in de jeugd(gezondheids)zorg staan centraal op 4 oktober

Tijdens het Congres over samenwerking tussen de eerstelijnszorg en wijk- en jeugdteams op 4 oktober wordt veel aandacht besteed aan pilots en goede voorbeelden van geïntegreerde jeugdhulpverlening.

Verslag overleg met Minister Bruins over toekomst van ziekenhuiszorg

Minister Bruins onderschrijft onze probleemanalyse, maar deelt niet onze aanpak voor de toekomst van de ziekenhuiszorg. Onze belangrijkste vragen/twijfels bij de aanpak van de Minister op een rijtje.

Tijd voor een nieuwe zorgentiteit: de Spoedeisende Medische Dienst

De juiste zorg op de juiste plek is een holle kreet in de spoedzorg. De organisatievorm moet veranderden. Biedt een Spoedeisende Medische Dienst uitkomst? Volgens acute zorg-expert Thera de Haan wel.

Top-downbeleid in de zorg: agenderen, adresseren en extra geld

Soms is de zorgtop genoodzaakt snel top-down in te grijpen. Naast snelle bijsturingen en facilitering heeft de leiding nog drie andere interventiemogelijkheden: agenderen, adresseren en geld reserveren voor innovaties.

Herinrichting acute zorg kost tijd en geld

Het concept Kwaliteitskader Spoedzorgketen doet veel stof opwaaien. Vijf scenario’s voor de herstructurering van de SEH's in de komende jaren.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

© 2018 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) respecteert uw privacy. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop de GSA met uw persoonsgegevens omgaat. Indien u gebruik maakt van de website van de GSA of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.
De Guus Schrijvers Academie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doeleinden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • inschrijving voor onderwijsdoeleinden;
  • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties;
  • ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening;
  • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, studiedagen, seminars en dergelijke;
  • samenstellen gebruikersstatistieken;
  • beveiliging en verbetering van onze website.

Uw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt.

Verstrekking aan derden
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan de Guus Schrijvers Academie gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en te behoeve van de GSA zullen optreden. Bewerkers werken op grond van een daartoe afgesloten overeenkomst. Daarbuiten worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij de GSA daartoe verplicht is op grond van de wet.

Beveiliging
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Cookies
Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Hyperlinks
Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

November 2017

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.