Patiëntenzorg: dichtbij wat kan; centraal wat moet

Uitgangspunt is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment.’ Deze tekst staat in het regeerakkoord. De uitwerking van deze veertien woorden vormde de opdracht voor de taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek, die haar naam dankt aan een eerder initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Federatie Medisch Specialisten. Afgelopen week heeft de taskforce haar advies gepubliceerd.

Advies

Voorzitter van de taakgroep is Bas van den Dungen, directeur-generaal curatieve zorg bij VWS. Verder zijn er dertien leden uit wetenschappelijke- en professionele kring. Het advies heeft als titel dezelfde naam, met als toevoeging de vraag: Wie durft? De bedoeling is dat deze groep in de komende vier jaar de voornemens in dit stuk tracht te realiseren. Als gezamenlijke opgave van alle zorgpartijen formuleert de taskforce samen een gedeeld beeld van gezondheid en zorg in de regio maken dat motiveert; Nationaal bepalen dát dit gebeurt, maar niet wát er in de regio moet gebeuren.

Intentieverklaringen

Het rapport telt elf hoofdstukken en drie bijlagen, in totaal 105 pagina’s. De eerste zeven hoofdstukken zijn inleidend. Ze bevatten beschouwingen over echte veranderingen in de zorg, het functioneren van mensen, commitment, de gezamenlijke opgave, de informatievoorziening, de professionals en de meerwaarde. Vele passages in deze hoofdstukken lezen als intentieverklaringen en als context waarbinnen beleid plaatsvindt. Menig bestuurder en ervaren professional zal de inhoud bekend voorkomen. Leiders van regionale projecten vinden er steun in en informatie voor hun eigen beleid.

Interessante beleidsvoornemens

De laatste vier hoofdstukken worden concreter. Ze gaan over toegang tot de tweede lijn, het organiseren van juiste zorg op de juiste plek, de transformatie en de aansturing op landelijke niveau. Hierin staan nieuwe interessante beleidsvoornemens: goede toegang tot cliëntondersteuners (hoofdstuk 8), ziekenhuiszorg veel vaker dichtbij huis (9), vaker populatiegebonden bekostiging en gezamenlijke inkoop door gemeenten en zorgverzekeraars(10) alsmede krachtige aansturing en extra gelden voor transformatie naar meer zorg dichtbij huis (11).

Expertisecentra

Aan het veelzijdige en inspirerende rapport ontbreekt wat mij betreft een twaalfde hoofdstuk met als titel ‘Dichtbij wat kan en centraal wat moet’. Dat hoofdstuk moet gaan over patiënten die thans diagnostiek en behandeling krijgen op een onjuiste plek. Ik denk aan mensen met zeldzame tumoren, multitrauma, zeldzame erfelijke aandoeningen en spierziekten. Die groep is groot: het aantal mensen met een zeldzame ziekte is in totaal groter dan het aantal mensen met diabetes. Velen van hen komen thans terecht in ziekenhuizen met te weinig expertise, ervaring en adequate apparatuur. Zij hebben behoefte aan expertisecentra op de juiste plek.

Hoofdlijnenakkoord

Het goed leesbare en grondige rapport komt uit op een geschikt moment: De onderhandelingen over het hoofdlijnenakkoord zijn in volle gang. Samen met het openingsbod van 18 miljard euro krijgt het ongetwijfeld invloed op de standpunten van zorgverzekeraars en koepelorganisaties. Ik zie vol verwachting het akkoord en de regeringsverklaring daarover in het najaar tegemoet.

Concentratie en spreiding ziekenhuisfuncties

Op 31 mei komt het thema Dichtbij wat kan en centraal wat moet aan de orde op het congres Concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties. Wil jij je ervaringen over dit thema delen met collega’s? Wil je weten wat de laatste goede voorbeelden en studies zijn op dit gebied? Klik dan hier voor het programma, de sprekers en het inschrijfformulier.

Dit stuk verscheen eerder als column in het blad Zorgvisie.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2018 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) respecteert uw privacy. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop de GSA met uw persoonsgegevens omgaat. Indien u gebruik maakt van de website van de GSA of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.
De Guus Schrijvers Academie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doeleinden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • inschrijving voor onderwijsdoeleinden;
  • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties;
  • ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening;
  • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, studiedagen, seminars en dergelijke;
  • samenstellen gebruikersstatistieken;
  • beveiliging en verbetering van onze website.

Uw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt.

Verstrekking aan derden
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan de Guus Schrijvers Academie gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en te behoeve van de GSA zullen optreden. Bewerkers werken op grond van een daartoe afgesloten overeenkomst. Daarbuiten worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij de GSA daartoe verplicht is op grond van de wet.

Beveiliging
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Cookies
Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Hyperlinks
Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

November 2017

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.