Waarom zit ‘samen beslissen’ (nog) niet in de WGBO?

‘Overlegt met hem’. Deze drie woorden wilde minister Schippers in 2016 toevoegen aan artikel 7.448 lid1 van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Zij poogde daarmee ‘samen beslissen’ van patiënt en hulpverlener een plaats te geven in deze Nederlandse wet. Schippers deed dat in een voorlopig wetsontwerp tot wijziging van de WGBO. VWS consulteerde daarna via het internet tal van partijen in de zorg. De resultaten daarvan zijn niet openbaar gemaakt. Sindsdien bleef het stil over dit voorlopige voorstel.

Samen beslissen

De vraag over het nut van ‘samen beslissen’ kwam op vrijdag 13 april 2018 uitgebreid aan bod in een parallelsessie op het congres Patiëntenrecht in ontwikkeling dat gezondheidsjuriste Monique Biesaart en ondergetekende hadden geprogrammeerd in congrescentrum Galgenwaard te Utrecht.

Recht op gezondheid

Tijdens dit congres kwam de vraag naar het nut van wetgeving om de positie van patiënten te versterken bij alle sprekers aan bod. Openingsspreker Birgit Toebes is hoogleraar internationaal recht te Groningen. Zij benadrukte de grote betekenis van internationale wetgeving zoals de universele verklaring van de rechten van de mens in 1948. In deze en latere verklaringen komt steeds weer het recht op gezondheid terug, niet alleen het recht op goede zorg maar ook het recht op goede preventie, zoals schoon water en vaccinatieprogramma’s.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Een Nederlandse wet kreeg ook veel steun van sprekers: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ), die sinds 1 januari 2016 in werking is. Melita van der Mersch (advocaat bij kantoor Velink & De Die) prees deze wet vanwege de duidelijkheid en de snelheid van afhandeling van klachten. Mandy Lagendijk en Marjan Euser (Bestuurssecretaris respectievelijk Kwaliteitscoördinator WoonZorgcentra Haaglanden) ondersteunden deze waardering met casuïstiek uit hun werksetting. Rond klachten wordt beter en sneller juridisch onderzoek gedaan en de familie wordt beter begeleid. Marlou van Roosmalen, Juridisch adviseur gezondheidsrecht bij de VvAA, gaf aan dat ook de claimafhandeling sneller verloopt dankzij deze wet.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Omarmd werd ook de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat deden Theo Hooghiemstra, Senior adviseur bij Adviesbureau PBLQ, en Wouter Koelewijn, advocaat gezondheidszorg bij kantoor Van Benthem & Keulen. De bescherming van data wordt beter geregeld. Grote IT-bedrijven als Google, Microsoft en Amazone zijn ermee aan te pakken en kunnen grote boetes krijgen als zij niet aan de AVG voldoen. Beide sprekers benadrukten dat de privacy in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg niet op dezelfde manier is geregeld. Dat geeft in de praktijk gedoe en onzekerheid. Helaas weigerden zowel Rutte 2 als het thans zittende Rutte 3 deze wetten op dit punt te harmoniseren.

Real time inzage patiëntendossier

Over het real-time ter beschikking stellen van informatie over medisch onderzoek verschilden congresdeelnemers en sprekers van mening. Leone Flikweert en Alexia Franse, (Directeur Pazio respectievelijk stafjurist Raad van Bestuur UMC Utrecht) hebben hiermee ervaring: Voor patiënten van het UMC Utrecht zijn deze gegevens realtime beschikbaar. De meeste patiënten zijn enthousiast hierover. In uitzonderlijke gevallen leidt het tonen van uitslagen zonder context en toelichting van de behandelend arts tot onterechte onrust of blijdschap.

Bufferperiode

Student geneeskunde Stephanie Kooiman pleitte daarom voor een bufferperiode van enkele dagen. Een congresdeelnemer van het UMC Groningen meldde dat aldaar de software toestaat om al dan niet te kiezen voor een bufferperiode. In de gezamenlijke discussie over dit onderwerp kwam een beleidsdilemma naar voren: Kiest de Raad van Bestuur van een ziekenhuis voor tevredenheid van een grote groep patiënten en dus voor realtime inzage, of voor bescherming van de uitzonderingsgevallen en dus voor een bufferperiode?

Veel consequenties

Terug naar het nut om ‘samen beslissen’ in de spreekkamer wettelijk te funderen in de WGBO. Als dat gebeurt, brengt dit grote uitgaven met zich mee. Ten eerste is er meer tijd nodig van medisch specialisten. Ten tweede dienen keuzehulpen voor laaggeletterden te worden ontwikkeld per diagnose en per behandeling. Ten derde zijn trainingen van professionals nodig in neutraal presenteren van alternatieve opties. Ten vierde dient het thans alom geaccepteerde gespreksmodel voor samen beslissen (Choice Talk, Option Talk en Decision Talk) uitgewerkt te worden voor patiënten die wilsonbekwaam zijn. Neemt de mantelzorger en wettelijk vertegenwoordiger dan de rol van de patiënt over? Met alleen de woorden ‘Overlegt met hem’ is de minister van Volksgezondheid niet klaar. Misschien is Edith Schippers er daarom niet mee verder gegaan in 2016.

Voor de goede orde: de PowerPoint-presentaties van de sprekers op het congres zijn uitsluitend beschikbaar voor de congresdeelnemers en worden verder niet openbaar gemaakt. Immers, vele sprekers kondigden publicaties aan over hun onderwerpen en beschouwden hun congrespresentatie als een voorvertoning in beperkte kring.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.