Zorgverzekeraar is partner van sociaal domein op drie dossiers

Zorgverzekeraars hebben direct invloed op het functioneren van het sociaal domein via bekostiging van wijkverpleegkundigen, het verblijf in de eerste lijn en via geriatrische revalidatie. Indirect hebben zij invloed als eigenaar van zorgkantoren die de Wet Langdurige Zorg uitvoeren. Hieronder schets ik drie actuele ontwikkelingen waarbij zorgverzekeraars en sociaal domein als partners zouden kunnen gaan samenwerken de komende tijd.

Over deze partnerrol spreekt de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland op 29 september 2017. Hij heet André Rouvoet. In een vorig leven was hij minister voor Jeugd en Gezin namens de ChristenUnie. Hij opent met zijn voordracht het congres Samenwerking wijk- en jeugdteams met eerstelijn. Hieronder volgen enkele feitelijke ontwikkelingen in de drie eerder genoemde dossiers. Ik ben benieuwd hoe Rouvoet en de congresgangers op 29 september hierover denken.

Rol wijkverpleegkundige

De Zorgverzekeringswet betaalt wijkverpleegkundigen. Die zijn bedoeld als verbinding tussen eerste lijn en sociaal team. Het beste is als zij vanuit hetzelfde gebouw werken als de huisartsen en sociaal werkers van het sociale team. Dan zijn de lijnen het kortste. Dan schuift de wijkverpleegkundige gemakkelijke aan bij het huisartsenteam én bij het sociale team.

Andere werkelijkheid

In de praktijk bestaat deze ideale situatie zelden. Veelal hebben huisartsen te maken met tal van verschillende wijkverpleegkundigen, die bij diverse thuiszorgorganisaties werken. Die thuiszorgorganisaties krijgen vaak hun opdrachten rechtstreeks uit ziekenhuizen vanwege post-ontslagzorg. Huisartsen en praktijkondersteuners komen er dan pas later bij. Verder zouden wijkverpleegkundigen taken van huisartsen kunnen overnemen, zoals huisbezoek van mensen met een ernstige chronische aandoening. Ook dat komt nog weinig voor. Wat is het oordeel van sociaal teams, huisartsen en zorgverzekeraars over taken en positie van wijkverpleegkundigen op de lange termijn?

Eerstelijnsverblijf

Het tweede dossier betreft het Eerstelijnsverblijf (ELV), waar mensen tijdelijk kunnen herstellen na een ziekenhuisopname. Dat gaat op kosten van de Zorgverzekeringswet. Er is steeds meer behoefte aan dergelijke opvang. Ook komt het geregeld voor dat het thuis, tijdelijk, niet meer gaat. Van oudsher hebben zorgorganisaties veel ervaring met kortdurende opnames, logeeropnames of spoedopnames. Termen die je in dit kader ook wel tegenkomt zijn: zorghotel, wijkziekenboeg, respijtzorg en mantelzorghotel.

Vangnet

Door tijdelijke ELV-opvang kunnen mensen uiteindelijk langer thuis wonen. Want de zekerheid dat bij plotselinge verergering van de aandoening EWLV als vangnet fungeert, motiveert mantelzorgers om langer te blijven zorgen. De ELV’s voorzien in een grote behoefte. Hun omvang neemt toe. Nu er meer geld is voor langdurige zorg, moet dat dan naar ELV’s en naar wijkverpleegkundigen? Of moeten dat geld naar verpleeghuizen waar nogal eens mensen terecht komen omdat die tijdelijke opvang tekort schiet of omdat er te weinig wijkverpleegkundigen zijn?

Geriatrische revalidatie

Het derde dossier heet deftig: geriatrische revalidatie. Deze wordt betaald uit een van de duurste ziekenhuis-DBC’s: de Zorgverzekeringswet. Veelal gaat het om mensen die zes tot negen maanden revalideren na een beroerte. Van die maanden verblijven zij meestal de eerste dagen in een ziekenhuis, dan enige weken fulltime in een revalidatiecentrum of verpleeghuis. Daarna volgt een langere periode van dagbehandeling en geleidelijke overgang naar eerste lijn en sociaal team.

Continuïteit

Tegenwoordig ligt het accent bij geriatrische revalidatie op zo vroeg mogelijk naar huis. Soms is de overgang rechtstreeks van het ziekenhuis naar eerste lijn en sociaal domein. Sinds jaar en dag neemt de ligduur van CVA-patiënten in revalidatiecentra af. Hulde hiervoor. Maar schiet de continuïteit van zorg dan niet te kort? Bestaat er een overdracht van fysiotherapeuten in het ziekenhuis, naar revalidatiecentrum en eerste lijn? Wat is de toekomst van geriatrische revalidatie volgens zorgverzekeraars, revalidatiecentra, sociaal domein en eerste lijn?

Congres

Op het congres Samenwerking wijk- en jeugdteams met eerstelijn komen deze drie dossiers aan de orde. Rouvoet spreekt erover. In workshops komen goede voorbeelden naar voren van wijkverpleegkundigen in Lelystad, Leeuwarden en Rotterdam. Zij werken tegelijk in de eerste lijn én in het sociale domein. Wil jij kennis hierover opdoen op 29 september? Wil jij je eigen ervaringen inbrengen en je eigen oordelen toetsen aan die van collega’s, sprekers en onderzoekers? Lees dan  hier de congresbrochure en schrijf je in.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.