Onderwerpen

Tijdens het congres op 4 oktober worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

 • Welke goede voorbeelden van samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en de sociale wijkteams staken erboven uit het afgelopen jaar?
 • Hoe borgen we de kwaliteit en governance van de samenwerking tussen zorg en welzijn?
 • Wat is een streefmodel voor het ontwikkelen van goede netwerken in de wijk, gelet op de verschillen en overeenkomsten tussen gezondheid en welzijn?
 • Wat is het ideale implementatietraject voor meer samenwerking gezien door de ogen van landelijke overheidsinstanties?
 • Welke professionele en logistieke afspraken zijn nodig tussen sociaal- en medisch domein om samenwerking op een hoger plan te krijgen?
 • Wat is nodig om wijkbewoners en hun familie te (blijven) zien als partner en niet als consument?
 • Welke betalingsvorm stimuleert de samenwerking tussen het sociaal- en medisch domein?
 • Welke digitale ondersteuning is nodig om de samenwerking tussen cliënt, wijkteam en eerste lijn te faciliteren?
 • Wat voor leiding is nodig bij de samenwerking tussen wijkteams, wijkverpleegkundigen, jeugdteams, eerste lijn en FACT-teams?
Sociaal wijkteam

Op het congres verstaan wij onder sociaal wijkteam hetzelfde als buurtteam, dorpsteam en gebiedsteam. De teams zijn soms gericht op de gehele populatie en soms op aparte doelgroepen zoals jeugd, volwassenen en ouderen. Wijkverpleegkundigen horen soms tot het wijkteams en soms tot de eerste lijn. Vrijwilligersorganisaties, indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en palliatieve teams kunnen ook tot het wijkteam behoren.

Eerstelijn

Onder eerstelijn verstaan wij het werk van huisartsen en hun ondersteuners en van apothekers, verloskundigen en de paramedische professionals. Ook rekenen wij de jeugdgezondheidszorg, factteams en basis geestelijke gezondheidszorg tot de eerste lijn. Palliatieve teams behoren zowel tot de eerstelijn als tot het sociale wijkteam. Individuele preventie gericht op leefstijlverandering en herstel na problemen rekenen wij zowel tot het werk van het sociale wijkteam als tot de eerstelijn.

Samenhangende zorg en dienstverlening

Wij gebruiken tijdens het congres de term samenhangende zorg en dienstverlening en volgen hierbij de recente WHO-definitie van integrated care: Integrated health services are health services that are managed and delivered in a way that ensures people receive a continuum of health promotion, disease prevention, diagnosis, treatment, disease management, rehabilitation and palliative care services, at the different levels and sites of care within the health system, and according to their needs, throughout their whole life.

Kenmerken

Samenhangende zorg is geen doel op zich, maar slechts een middel om volksgezondheid- en welzijnsdoelen te bereiken; net als bijvoorbeeld marktwerking en decentralisatie. Goede geïntegreerde zorg bestaat uit zes componenten:

 1. De aanwezigheid (en het borgen) van afspraken tussen professionals
 2. Patiënten- en cliënteneducatie, eigen regie en shared decision making
 3. Borging van de continuïteit van zorg- en dienstverlening en van andere kwaliteitsaspecten
 4. Een bekostiging van de zorg- en dienstverlening die de continuïteit stimuleert
 5. Gezamenlijke elektronische dossiervoering door professionals
 6. Leiderschap dat in dienst staat van de samenwerkende professionals
Doelen

De literatuur onderscheidt vijf gezondheids- en welzijnsdoelen:

 1. Betere gezondheid en welzijn door middel van preventie
 2. Beter toegang tot de zorg
 3. Betere individuele zorg- en dienstverlening
 4. Lagere kosten per cliënt of patiënt
 5. Hoger werkplezier van professionals
Voorwaarden

Uit een studie van Guus Schrijvers uit 2016 blijkt dat samenwerking tussen sociaal- en medisch domein meestal slaagt onder de volgende voorwaarden:

 1. Ervaren urgentie bij professionals en beleidsmakers.
 2. Een gemeenschappelijke ambitie bij professionals en beleidsmakers.
 3. Het medische- en het sociale team hebben een gemeenschappelijke wijkpopulatie.
 4. Het wijkteam werkt onafhankelijk van de lokale overheid.
 5. Sociaal werker en gezondheidsprofessionals werken vanuit hetzelfde gebouw.
 6. De sociaal werker weet welke diensten andere professionele welzijnsdiensten en vrijwilligersorganisaties aanbieden.
 7. Verschillende paradigma’s in het medische en het sociale domein worden over en weer gerespecteerd.
 8. Herstel van het functioneren start reeds tijdens de behandeling.
 9. Hersteltraining vindt bij voorkeur plaats door andere cliënten en patiënten.

Het volledige congresprogramma kun je hier bekijken. Alle andere informatie vind je hier.

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.