Waarom?

De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Dit heeft tal van oorzaken, zoals de toename van het aantal chronisch zieken, vergrijzing en comorbiditeit. Maar ook de voortschrijdende technologie, de toenemende kwaliteitseisen en de steeds mondiger wordende zorgconsument brengen fundamentele veranderingen met zich mee.

Hoe kunnen zorgaanbieders in de eerste- en tweede lijn zo goede mogelijk inspelen op deze veranderende zorgvraag? Hoe kunnen huisartsen en ziekenhuizen hun aanbod zo inrichten en op elkaar afstemmen dat de zorg en de locatie beter afgestemd wordt op de patiënt? Dat de zorgkwaliteit toeneemt en onnodig dure zorg vermeden wordt? En hoe zorgen ze ervoor dat de werkdruk en motivatie van huisartsen en specialisten op peil blijven, ondanks de toenemende en complexere zorgvraag?

Meerdere disciplines

Het streven bij zorg op de juiste plek is om te komen tot basiszorg dicht bij huis en meer gespecialiseerde zorg verder weg. Bij dit congres ligt de nadruk op geïntegreerde zorg van huisartsen en specialisten. Maar er is ook aandacht voor samenwerking tussen andere disciplines.

Diverse invalshoeken

Er zijn drie plenaire sprekers, die verschillende invalshoeken behandelen. De eerste plenaire spreker gaat in op losse eindjes in de Hoofdlijnenakkoorden en de nota De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Deze documenten zijn opgezet zonder top-downstrategie. Dat betekent dat nu het veld aan zet is. Er zijn echter nog een hoop onbeantwoorde vragen:

 • Het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg reserveert 425 miljoen voor transformatiekosten van tweede- naar eerste lijn. Dat geld kun je vergelijken met een stuwmeer. De zorgverzekeraars gaan erover. Op basis van welke criteria en op welke wijze gaat het veld dit geld vertalen naar concrete initiatieven van (regionaal) samenwerkende ziekenhuizen en projecten rond geïntegreerde zorg van eerste- en tweedelijn? En wie neemt de regie hierover en hoe zorgen we voor opschaling?
 • Zorgverzekeraars werken nauwelijks samen bij innovatieprojecten. Alleen als een van hen dominant aanwezig is in een regio, slaagt een project blijkt in de praktijk. Hoe kunnen we deze samenwerking verbeteren?
 • Ziekenhuizen in dezelfde regio willen graag samenwerken. VWS pleit daar ook voor in genoemde nota over de juiste zorg. Maar deze wens staat op gespannen voet met het beleid van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt. Zij zien samenwerking al snel als kartelvorming. Hoe gaan we om met dit dilemma?
 • De effecten van zorginnovaties worden onvoldoende benoemd in rapporten van onafhankelijke onderzoeksgroepen. Dat belemmert de verspreiding van innovaties en beperkt de steun van professionals. Hoe kunnen we dit verbeteren?

De tweede spreker is Ward Bijlsma, manager zorg bij Menzis. Hij en zijn collega’s ontwikkelden een nieuwe rol voor de zorgverzekeraar: de zorgverzekeraar als partner in innovatie en werkend vanuit toegevoegde waarde en populatie gebonden bekostiging. Hoe pakt dit uit in de praktijk? En wat levert het concreet op?

Hoe Kunnen gewone huisartsen de voornemens implementeren uit de hoofdlijnenakkoorden en de nota over de juiste zorg op de juiste plek? Op deze vraag gaat de derde plenaire spreker, Patrick Bindels, in. Hij is hoogleraar huisartsengeneeskunde en heeft zijn sporen verdiend met geïntegreerde zorg aan patiënten met Astma en COPD. Ook schreef hij mee aan het rapport over ‘de juiste zorg’.

Goede voorbeelden

Uit de evaluatie van het vorige congres bleek dat deelnemers meer behoefte hadden aan praktische tips voor het implementeren van projecten rond de juiste zorg op de juiste plek. De afgelopen tijd hebben wij meerdere goede voorbeeldprojecten gevonden in de vakpers. Vaak wordt daar beschreven wat het project inhoudt en wat de resultaten zijn. Bijna nooit wordt besproken hoe deze ‘good practices’ zijn voorbereid, geborgd, en in stand gehouden worden. Deze informatie krijgen congresbezoekers wel, via meerdere rondes met themagerichte workshops, parallelsessies en diverse innovatieve flitspresentaties.

Themagerichte parallelsessies en workshops

Er zijn drie series met parallelsessies en workshops rond de volgende thema’s:

 • Gezamenlijke behandeling en begeleiding in de eerste- en tweedelijn.
 • Meekijkconsulten, telemedicine en telediagnostiek.
 • Randvoorwaarden om substitutie te bevorderen.
 • Het trainen van vaardigheden om samenwerking tussen eerste- en tweedelijn en tussen ziekenhuizen te bevorderen en verbeteren.

Als je als congresbezoeker alleen geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld goede voorbeelden rond randvoorwaarden voor substituties, kan je alleen de serie sessies en workshops daarover volgen. Maar kiezen voor een uitstapje naar een ander thema is ook mogelijk natuurlijk. Alle sessies en workshops kan je hier bekijken.

Flitspresentaties

Flitspresentaties worden altijd goed beoordeeld op onze congressen. Flitspresentatoren vertellen kort en bondig iets over een actuele ontwikkeling, project, goed voorbeeld, app of onderzoek over de juiste zorg op de juiste plek. Per sessie/workshop is er ruimte voor maximaal één flitspresentatie.

Het volledige congresprogramma kunt u hier bekijken. Alle praktische informatie staat hier.

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.