Waarom?

De curatieve zorg dient de komende jaren antwoord te geven op de toenemende, veranderende en complexere vraag van patiënten. Patiëntenparticipatie is daarbij van groot belang. Maar zeggen dat je de patiënt centraal stelt en het daadwerkelijk in praktijk brengen, zijn twee verschillende dingen. Er zijn tal van actuele ontwikkelingen, wet- en regelgeving en nieuwe inzichten die hierbij een rol spelen. Dit congres zet alle belangrijke zaken op een rijtje en geeft verdieping en inzicht in de verschillende aspecten rond (collectieve) inspraak en invloed van patiënten.

Nieuwe ontwikkelingen

De komende tijd gaan er tal van veranderingen plaatsvinden op het gebied van de patiëntenparticipatie. Dat levert een aantal vragen op:

 • De Wet medezeggenschap cliëntenraden wordt herzien. Gaat de nieuwe wet ook gelden voor gezondheidscentra en andere kleinere zorgaanbieders in de zorg?
 • Wordt een advies van de cliëntenraad nog zwaarwegender voor de raad van bestuur van een ziekenhuis, omdat de bewijslast wordt omgedraaid?
 • Gaat de voorkeur van cliëntenraden uit naar één overkoepelende centrale cliëntenraad per ziekenhuis, of naar één per locatie? Of wil men liever per divisie of bedrijfsonderdeel vertegenwoordigers afvaardigen naar de centrale cliëntenraad?
 • Vele ziekenhuizen werken tegenwoordig in netwerken, bijvoorbeeld voor geboortezorg, palliatieve zorg of zorg voor mensen met chronische aandoeningen. Voor de aansturing van zo’n netwerk bestaat meestal een apart bestuur. Hoe wordt de invloed van patiënten in zo’n netwerk geborgd? Gebeurt dat getrapt, dat wil zeggen via de cliëntenraden van aangesloten ziekenhuizen? Of direct, door vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen waarop het netwerk of de keten zich richt?
 • Cliëntenraden worden in de nieuwe wet geacht responsief te werken. Dat betekent dat zij andere patiëntengroepen zoals patiëntenorganisaties, ouderenbonden en raden van zorgverzekeraars dienen te betrekken bij hun standpuntbepaling. Maar hoe vul je die responosiviteit in? En is daar wel geld voor?
 • Cliëntenraden houden zich vooral bezig met voorgenomen besluiten van Raden van Bestuur van een ziekenhuis. Maar hoe is de patiënteninvloed geregeld bij beleidsvoorbereiding, bijvoorbeeld in een commissie die de afstoting van taken voorbereidt? Is er wel invloed bij het invoeren en inrichten van ‘samen beslissen’ in de spreekkamer? Of bij beleidsevaluatie? En mogen patiëntenvertegenwoordigers meedenken over de wijze van kwaliteit meten?
Diverse invalshoeken

Er zijn tweee plenaire sprekers, die verschillende invalshoeken behandelen. Guus Schrijvers (Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht) opent het congres. Hij beantwoordt de vraag hoe ‘samen beslissen’, of te wel Shared Decison Making, de besluitvorming in de spreekkamer kan verbeteren. Wat zijn de voordelen voor patiënt en zorgverlener? Hoe pakt dit uit in de praktijk? En wat levert het op aan betere gezondheid, betere besluitvorming en lagere kosten?

Hoe verbeter je de zorg door patiënten meer collectieve inspraak en invloed te geven? Op welke wijze levert de herziene Wmcz hieraan een bijdrage? En hoe kan een cliëntenraad verschil maken en een concrete bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg? Op deze vragen gaat plenaire spreker Jasper Boele in. Hij is directeur/bestuurder van het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR).

Begin van de middag behandelt Guus Schrijvers in op het thema: spoedzorg vanuit patiëntenperspectief.

Themagerichte parallelsessies

Er zijn drie rondes met parallelsessies over uiteenlopende onderwerpen. Van de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen tot het verbeteren van vaardigheden van patiënten en (de rol van) e-health bij het creëren en stimuleren van patiënteninvloed. Je kunt kiezen uit de volgende thema’s:

 • Individuele belangenbehartiging
 • Collectieve belangenverwachting
 • Zorgverzekeringen
Praktische tips

Het congres eindigt met een plenair debat over de vraag: ‘Hoe implementeren wij zo snel mogelijk de gepresenteerde goede voorbeelden?’ Daartoe leveren alle sprekers aan het einde van hun voordracht drie tips aan (take home messages).

Het programma en de sprekers kan je hier bekijken. Alle andere informatie vind je hier.

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.