Waarom?

De vraag naar ziekenhuiszorg verandert. Dit heeft tal van oorzaken, zoals de voortschrijdende technologie, de steeds mondiger wordende patiënt en toenemende kwaliteitseisen. Maar ook de toename van het aantal chronisch zieken, de vergrijzing, comorbiditeit en (dus) de financiering van de zorg brengen fundamentele veranderingen met zich mee. Ziekenhuizen reageren op deze ontwikkelingen door het aangaan van fusies en de concentratie en spreiding van hun functies. Dat levert tal van vragen en knelpunten op die aan bod komen op het congres, zoals:

 • Hebben ziekenhuizen in de huidige vorm nog toekomst gezien onze visie op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid?
 • Hoe komen we tot naadloze geïntegreerde zorg voor patiënten? Kiezen we hierbij voor maatwerk of voor schaalgrootte?
 • Hoe kunnen we acute zorg garanderen en electieve, oncologische- en chronische zorg herontwerpen?
 • Wat zijn de gevolgen van concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties voor de stad en voor dunbevolkte regio’s?
 • Wat zijn succes- en faalfactoren om te komen tot een toekomstig ideaalplaatje? Welke impulsen zijn hierbij nodig? En hoe staan de stakeholders in dit proces?
 • Wat kunnen we leren van goede en slechte voorbeelden?
 • Wat zijn lessen voor implementatie?
Fusies

Ziekenhuizen hebben zich de laatste 50 jaar ontwikkeld tot steeds grotere, complexe en ook gesloten bolwerken van medisch-specialistische zorg. Dit heeft veel vooruitgang opgeleverd voor de patiënt door medisch-innovatieve ontwikkelingen. De noodzakelijke concentratie van hightech zorg was een belangrijke prikkel voor fusies. De fusiegolf van ziekenhuizen leek heel beloftevol. Beloofd werden onder andere betere zorg en meer doelmatigheid. Dat werkte in de praktijk echter heel anders uit: het realiseren van een fusie zette ziekenhuizen soms jaren achterop. De toenemende complexiteit en bureaucratie werkten eerder belemmerend voor professionals om optimale zorg te leveren. Een ander gevolg is het grote verschil tussen stad en platteland. Fusies in dunbevolkte regio’s bedreigen de toegankelijkheid voor de acute zorg en de verloskunde. Dat levert veel weerstand op bij bevolking en gemeenten.

Wensen patiënten

Naast fusies en de toenemende druk op concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties speelt ook de veranderende zorgvraag van patiënten een cruciale rol. Patiënten zijn steeds mondiger en claimen inspraak en medebeslissingsrecht. Ze willen meer dan alleen hooggespecialiseerde zorg. Hoe zit het met preventie, de voorzorg en vooral de nazorg? Zijn ziekenhuizen voor chronische patiënten wel de beste plek? De structuur van de curatieve zorg en ook de financiering belemmeren een naadloze geïntegreerde zorg voor de patiënt. De juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek is vaak nog ver weg.

Andere ontwikkelingen

Er zijn in Nederland veel voorbeelden van concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties, van meer en minder geslaagde fusies en van een begin van het ontwikkelen van een meer naadloze geïntegreerde zorg. Voorzichtig zien we in sommige regio’s ook netwerken van ziekenhuizen ontstaan die gezamenlijk zorg bieden. Dit gaat vaak in tegen belangen van individuele ziekenhuizen of het ambitieniveau van medisch specialisten in kleinere ziekenhuizen. Deze ontwikkelingen spelen zich af in een context van een vergrijzende bevolking en veel meer chronisch zieken. Daarnaast is er toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak om de groei van de zorg gelijke tred te laten houden met de groei van onze economie.

Toekomstvisie

Er is dus alle aanleiding om grondig te kijken naar de dieperliggende motieven voor verandering van structuur en financiering van ziekenhuiszorg. Hoe ziet (vanuit het patiëntbelang?) het ideaalplaatje eruit en is dat realistisch? Welke impulsen zijn nodig om gewenste verandering tot stand te brengen? Wat leren we van goede en slechte voorbeelden uit binnen- en buitenland. Kortom: stof genoeg voor discussie op 31 mei!

Doelgroep

Het congres richt zich in de eerste plaats op de bestuurders en professionals die leiding geven aan het veranderingsproces rond de ziekenhuiszorg. Maar het is zeker ook bedoeld voor vertegenwoordigers van al die organen en organisaties die hier invloed op (willen) hebben: brancheorganisaties, zorgverzekeraars, banken, toezichthouders (IGJ, NZa, ACM), bestuursorganen, landelijke overheid, gemeentes en natuurlijk patiënten(organisaties).

Bekijk hier het volledige programma.  Alle andere informatie over dit congres vindt u hier.

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.