Waarom?

Goede samenwerking tussen de eerstelijn en de sociale wijk- en jeugdteams is van groot belang. Deze verbetert de gezondheid en welzijn van individuele buurtbewoners. Via een integrale aanpak van multiproblematiek bijvoorbeeld en door goed op elkaar afgestemde preventiemaatregelen. Dit kan zorgen voor een betere kwaliteit van zorg en welzijn in een wijk en voor het efficiënter besteden van zorgbudgetten. Hoe kan je deze samenwerking tussen sociaal domein en medisch domein ontwikkelen en bevorderen? Door te experimenteren, te evalueren en vooral door van elkaar leren. Daarom ligt de nadruk op dit congres vooral op wat je kunt leren van goede voorbeelden en hoe je deze kunt implementeren en borgen.

Goede voorbeelden

Stappen zetten in de samenwerking vraagt zowel om innovatief denken als doen. Uit de evaluatie van het congres vorig jaar kwam naar voren dat deelnemers met name behoefte hadden aan praktische tips voor de implementatie. Het afgelopen jaar hebben wij in vakbladen en tijdschriften tal van goede voorbeelden gevonden over samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en de sociale wijkteams. Vaak wordt daarin beschreven wat het project precies inhoudt en wat de resultaten zijn. Bijna nooit wordt besproken hoe deze ‘good practices’ zijn voorbereid, geborgd, en in stand worden gehouden. Deze informatie krijg je wel op het congres, via meerdere rondes met doelgroepgerichte workshops en diverse innovatieve flitspresentaties.

Workshops

Er zijn drie rondes met workshops. Deze workshops zijn ingedeeld in vier series rond de volgende onderwerpen:

 1. Jeugd met opgroei- en opvoedproblemen
 2. Volwassenen met fysieke- of geestelijke problemen
 3. Kwetsbare ouderen en ouderen met multimorbiditeit
 4. Randvoorwaarden voor goede samenwerking (governance, e-health, shared savings, lerende cultuur e.d.).

Als je als congresbezoeker alleen geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld goede voorbeelden rond de jeugd, kan je alleen de workshops over de jeugd volgen. Maar kiezen voor een uitstapje naar een andere (doel)groep is ook mogelijk natuurlijk. Alle workshops kan je hier bekijken.

Flitspresentaties

Flitspresentaties worden altijd goed beoordeeld op onze congressen. Flitspresentatoren vertellen kort en bondig iets over een actuele ontwikkeling, project, nieuw zorgpad, goed voorbeeld, app of onderzoek over samenwerking tussen sociaal domein en medisch domein. Per workshop is er ruimte voor een flitspresentatie.

Meerdere invalshoeken

De plenaire inleiders bieden overzicht, dat van belang is voor alle congresdeelnemers. Zij behandelen drie vragen:

 1. Wat is vanuit de praktijk een goed streefmodel voor samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal wijkteam?
  Henri de Boer ontwierp zo’n streefmodel voor de sociale wijkteams in Leeuwarden en hun aansluiting op de eerste lijn: Coöperatie Amaryllis. Op dit congres kijkt hij terug op dit project en geeft zijn visie op de ideale vormgeving van de samenwerking van eerste lijn en sociale wijkteams.
 2. Wat is vanuit de theorie een goed streefmodel voor samenwerking tussen eerste lijn en sociaal wijkteam?
  Jaap van der Stel (Lector geestelijke gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden en adviseur) gaat in op de basiscompetenties die hulpverleners nodig hebben om cliënten te activeren en de verschillen en overeenkomsten tussen welzijn en zorg hierbij.
 3. Wat is volgens landelijke instanties een goede implementatiestrategie voor meer samenwerking tussen sociaal domein en medisch domein?
  De afgelopen maanden kwam er kritiek vanuit de Raad voor het Openbaar Bestuur, Transitie Autoriteit Jeugd en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op de trage verwezenlijking van doelstellingen zoals samenhangende zorg, zorg dicht bij huis en integrale benadering van mensen met sociale en medische problemen. Een spreker uit de kring van een van deze instanties geef tips voor een snellere implementatie van de genoemde doelstellingen.

Het congres eindigt met een plenair debat over de vraag: ‘Hoe implementeren wij zo snel mogelijk de gepresenteerde goede voorbeelden? Daartoe leveren alle sprekers aan het einde van hun voordracht drie tips aan (take home messages).

Het volledige congresprogramma kan je hier bekijken. Alle andere informatie vind je hier.

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.