Waarom?

De acute zorg moet de komende jaren antwoord geven op de toenemende, veranderende en complexere vraag van patiënten. Van groot belang daarbij is goede samenwerking tussen ambulancezorg, huisartsen, huisartsenposten, Spoedeisende Hulpafdelingen en GGz-crisisdiensten. Goede samenwerking leidt tot tijdige en hoogwaardige acute zorg, gedurende alle uren van de dag en alle dagen van de week. Tot zorg op de juiste plek, door de juiste zorgverlener, op de juiste plaats en op het juiste tijdstip. Maar ook tot het efficiënter besteden van zorgbudgetten en het verlagen van de werkdruk. Hoe ontwikkel en bevorder je de samenwerking tussen alle aanbieders van acute zorg? Dat doe je door te experimenteren, te evalueren en vooral door van elkaar te leren. Daarom ligt de nadruk tijdens het 19e Nationale Spoedzorgcongres op wat je kunt leren van goede voorbeelden en hoe je deze kunt implementeren en borgen.

Goede voorbeelden

Stappen zetten in de samenwerking vraagt zowel om innovatief denken als doen. Uit de evaluatie van het congres vorig jaar bleek dat deelnemers met name behoefte hadden aan praktische tips voor de implementatie. Het afgelopen jaar hebben wij in vakbladen en tijdschriften tal van goede voorbeelden gevonden over samenwerking tussen diverse aanbieders van spoedzorg. Vaak wordt daarin beschreven wat het project inhoudt en wat de resultaten zijn. Bijna nooit wordt besproken hoe deze ‘good practices’ zijn voorbereid, geborgd, en in stand gehouden worden. Deze informatie krijg je wel op het congres, via meerdere rondes met doelgroepgerichte workshops, parallelsessies en diverse innovatieve flitspresentaties.

Workshops en parallelsessies

Er zijn drie series met elk vijf workshops en parallelsessies rond de volgende thema’s:

1. Nieuwe vormen van ambulancezorg

2. Innovaties op de SEH’s van ziekenhuizen

3. Nieuwe acute zorg vormen bij huisartsen, huisartsenposten en crisisdiensten GGz

4. Goede invulling van randvoorwaarden zoals ICT, bekostiging en aansturing van acute zorg

5. Vaardigheidstrainingen, bijvoorbeeld hoe om te gaan met agressieve patiënten en hun begeleiders.

Als je als congresbezoeker alleen geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld goede voorbeelden rond de ambulancezorg, kan je alleen de serie workshops daarover volgen. Maar kiezen voor een uitstapje naar een ander thema is ook mogelijk natuurlijk. Alle workshops kan je hier bekijken.

Flitspresentaties

Flitspresentaties worden altijd goed beoordeeld op onze congressen. Flitspresentatoren vertellen kort en bondig iets over een actuele ontwikkeling, project, nieuw zorgpad, goed voorbeeld, app of onderzoek over samenwerking tussen sociaal domein en medisch domein. Per workshop is er ruimte voor één flitspresentatie.

Wij hebben ruimte voor diverse flitspresentatoren die kort en bondig iets willen vertellen over een actuele ontwikkeling, project, nieuw zorgpad, goed voorbeeld, app of onderzoek op het gebied van spoedzorg. Interesse? Stuur dan een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl.

Meerdere invalshoeken

De plenaire inleiders bieden overzicht, dat van belang is voor alle congresdeelnemers. Zij behandelen drie vragen:

  1. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen bevat vele nieuwe kwaliteitsnormen. Binnenkort zal het Zorg Instituut Nederland deze wettelijk vaststellen. Het kreeg daarbij veel steun van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zeg maar de koepelorganisatie van de elf ROAZ’en. Bas Leerink, lid van het Dagelijks Bestuur van het LNAZ gaat in op de vraag hoe het Kwaliteitskader Spoedzorgketen tot stand is gekomen en hoe ROAZ’en dit zouden kunnen invoeren.
  2. Europese steden worden regelmatig het slachtoffer van terroristische aanslagen. In korte tijd worden vaak meerdere slachtoffers gemaakt, soms op meerdere locaties. De dreiging is lang niet altijd voorbij als de hulpdiensten arriveren.
    Murvin Chan en Peter Lasschuijt zijn binnen het Rode Kruis de ‘mass casualty Incident experts’ en bezoeken regelmatig buitenlandse zusterorganisaties om te leren van hun ervaringen en inspiratie op te doen om te verbeteren. Een van die landen is Israël, waar (helaas) veel kennis en ervaring paraat is over de behandeling van een groot aantal slachtoffers binnen zeer korte tijd. Wat kunnen we in de praktijk leren van het Israëlisch model? Wat doen we goed? En wat kan beter?
  3. Drie documenten leverden de afgelopen jaren tal van nieuwe kwaliteitsnormen op voor de acute zorg: het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, het rapport Spoed moet goed en diverse ROAZ-rapporten over de opvang van verwarde personen in de acute zorg. Guus Schrijvers verzamelde al deze normen en kwam totaal uit op 137 stuks. Stel dat al die normen geïmplementeerd worden. Hoe moeten deze dan worden geborgd, gehandhaafd en op gezette tijden aangepast?

Het congres eindigt met een plenair debat over de vraag: ‘Hoe implementeren wij zo snel mogelijk de gepresenteerde goede voorbeelden?’ Daartoe leveren alle sprekers aan het einde van hun voordracht drie tips aan (take home messages).

Het volledige congresprogramma kan je hier bekijken. Alle andere informatie vind je hier.

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.