Programma Congres Ouderenzorg thuis, eerstelijn en Corona

6 november 2020 Ontvangst en inschrijving
print pdf
08:45

Ontvangst en inschrijving

09:15

Opening door dagvoorzitter Stephan Hermsen

Stephan is bijna 20 jaren werkzaam in de zorg. Eerst als zorginkoper integrale zorg bij een zorgverzekeraar en daarna als expert persoonsgerichte zorg bij Vilans, kennisinstituut in de langdurige zorg. Hij is een verbinder en een innovator in de zorg.

Stephan Hermsen
Senior adviseur, innovator en verbinder in de (ouderen)zorg

Stephan Hermsen

Senior adviseur, innovator en verbinder in de (ouderen)zorg

09:30

Geeft het Coronavirus ouderenzorg een andere wending?

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de ouderenzorg? Gaat de contourennota van VWS meer afstemming in de ouderenzorg brengen? Had het anders gekund met de verpleeghuiszorg? Gaat het coronavirus de ouderenzorg een heel andere wending geven?

Prof.dr. Robbert Huijsman
Hoogleraar Health Services Management & Organisation
Erasmus School of Health Policy & Management

Prof.dr. Robbert Huijsman

Hoogleraar Health Services Management & Organisation
Erasmus School of Health Policy & Management

10:00

De oudere aan het woord

Wat wil de oudere zelf? Wat zijn wensen en perspectieven van de ouderen zelf. Hoe hebben de ouderen en hun organisaties de afwikkeling van de Coranacrisis ervaren? Is beeldbellen de toekomst? Wat is belangrijk in contact voor ouderen? Wat is de boodschap aan de politiek?

Liane den Haan
Directeur-bestuurder
ANBO

Liane den Haan

Directeur-bestuurder
ANBO

10:30

Danish design; Deense adviezen voor de ouderenzorg in Nederland

Prof. Rudi Westendorp volgt de ontwikkelingen in Denemarken op het gebied van de ouderenzorg. Wat kunnen we daarvan leren? Wat was de invloed van de Corona-crisis? Guus Schrijvers zal hem interviewen via een video-verbinding.

Prof.dr. Rudi Westendorp
Hoogleraar Ouderengeneeskunde
Universiteit Leiden en Denemarken

Prof.dr. Rudi Westendorp

Hoogleraar Ouderengeneeskunde
Universiteit Leiden en Denemarken

11:00

Koffie en thee pauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

11:30

Netwerk integrale ouderenzorg als leernetwerk zien

Onlangs verscheen het rapport ‘Netwerk integrale ouderenzorg’ van het RIVM.  De netwerken streven verschillende doelen na door samen te werken. De twee meest genoemde zijn: stimuleren dat verschillende professionals samenwerken en met elkaar afstemmen, en continuïteit van zorg garanderen. Hiervoor bieden de netwerken verschillende activiteiten en interventies aan voor zowel ouderen als professi0nals. Voorbeelden zijn casemanagement, betere informatievoorziening, nascholing en samenwerken in een multidisciplinair kernteam of overleg. Veel genoemde knelpunten die netwerken ervaren, zijn: het ontbreken van structurele financiering, problemen bij de uitwisseling van gegevens tussen professionals, en problemen bij het verbinden van het medisch en sociaal domein. Vanuit het Programma Langer Thuis van het ministerie van VWS lopen verschillende activiteiten om de netwerken hierbij te ondersteunen.

In deze workshop verdiepen we graag de thema ‘Een netwerk als leernetwerk inrichten’. Het lijkt logisch. Maar in de praktijk zijn netwerken vaak gericht op afspraken maken rond samenwerking. Samenwerking is niet iets statisch. We gaan in gesprek met een netwerk die zichzelf als leernetwerk heeft ingericht. Zij delen met ons waarom zij dat belangrijk vinden én hoe zij daar vorm aan geven.

Spreker volgt

Spreker volgt


11:50

Het belang van het bespreken van behandelwensen wanneer het als gevolg kan hebben dat je alleen op de IC komt te liggen…

De afgelopen jaren zijn op verschillende plekken PTO’s (Palliatief Toets Overleggen), naar voorbeeld van Farmacotherapeutische, in de praktijk gebracht. Een plek waar professionals overleg hebben over patiënten en het initiëren van een gesprek over behandelwensen tijdens de laatste levensfase. Hoe heet Corona deze werkwijze beïnvloed? Wat zijn de ervaringen? Wie voeren de gesprekken? Hoe hebben huisartsen en patiënten dit ervaren in gebieden die zwaar getroffen zijn door de Corona crisis. Stephan Hermsen interviewt in deze digitale sessie een huisarts en praktijkondersteuner.

Stephan Hermsen
Senior adviseur, innovator en verbinder in de (ouderen)zorg

Stephan Hermsen

Senior adviseur, innovator en verbinder in de (ouderen)zorg

12:10

Mantelzorg

Mantelzorg ondersteunen versterken. Een terugblik op de Coronacrisis in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Wat daarvan te leren voor de toekomst. Had de rol van de mantelzorg niet groter moeten zijn?

12:30

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

13:10

De nieuwe nota wonen- en zorg toegelicht

De taskforce Wonen- Zorg onder voorzitterschap van de Nieuwegeinse wethouder Adriaans is gevraag om de laatste stand van zaken te vertellen van de aanpak en beoogde resultaten van de taskforce?

Hans Adriani
Lid VGN Commissie ruimte, wonen en mobiliteit
Wethouder Nieuwegein

Hans Adriani

Lid VGN Commissie ruimte, wonen en mobiliteit
Wethouder Nieuwegein

13:40

De betekenis van de apotheker in de moderne ouderenzorg thuis.

De rol van de apotheker in de ouderenzorg kan anders en beter. Er kan beter met de huisartsenzorg samengewerkt worden. De apotheker moet zijn zorgrol terugkrijgen en invullen: polifarmacie, therapietrouw, pijnbestrijding.

Is een apothekersassistente niet deskundiger dan een wijkverpleegkundige als het gaat om medicijnverstrekking en voorlichting. Een grotere rol van de assistente in de thuissituatie? Ervaringen uit Almere

Sjieuwkje van der Wijk
Apotheker
Almere

Sjieuwkje van der Wijk

Apotheker
Almere

14:00

Ouderenzorg thuis in een dunbevolkt gebied.

Huisarts Schoonbrood werkt in Hulst (Zeeland) nauw samen met een specialist ouderengeneeskunde. Hoe verloopt die samenwerking? Hoe gaat de zorg in een dunbevolkt gebied.

Zie ook hier.

Vincent Voorbrood
Huisarts
Praktijk Pallion te Hulst - Zeeland

Vincent Voorbrood

Huisarts
Praktijk Pallion te Hulst - Zeeland

14:20

Alle leden van het sociaal wijkteam in Nijkerk in dienst van de gemeente, een goede keuze in het belang van cliënten: eens of oneens?

Twee jaar geleden kwamen alle sociaal werkers van het wijkteam over naar de gemeente Nijkerk. Twee adviesbureaus adviseerden tegenstrijdig: de ene juichte dit toe en de andere niet. Nijkerk koos voor een dienstverband. Zij deed dat onder meer om de contacten met andere gemeentelijke diensten te vereenvoudigen en de toegang tot de tweede lijn van het sociale domein nog professioneler te maken. Hoe functioneren de gemeentelijke sociale teams nu? Wat gaat nu beter dan voorheen?  En wat minder?  Henk Krooi was nauw betrokken bij de overgang van de teams naar de gemeente Nijkerk.  In deze sessie blikt hij terug, schetst de situatie nu en schetst een post-corona perspectief.

Henk Krooi
Jurist en bestuursadviseur Gemeente Nijkerk
Transformatie manager Jeugd van de Gemeente in de FoodValley

Henk Krooi

Jurist en bestuursadviseur Gemeente Nijkerk
Transformatie manager Jeugd van de Gemeente in de FoodValley

14:40

Burgerinitiatieven!

Voor de overheveling van de langdurige zorg naar gemeenten (WMO) en verzekeraars (WLZ) ontstonden in Nederland de eerste zorgcoöperaties. Groepen mensen die gezamenlijk hun zorg organiseerden. In 2014 waren dat er ongeveer 170 samenwerkingsverbanden. Hoe vergaat het ze na de overheveling van de AWBZ? Welke effecten zien we door gemeentelijk beleid? Wat hebben burgerinitiatieven nodig van de overheid? Draagt de nota wonen-zorg bij aan de knelpunten die zij ervaren?

Ludo Gilmmerveen is senior onderzoeker bij Vilans en doet onderzoek naar burgerparticipatie in de ouderenzorg. Hij neemt ons mee over wat er bekend is over burgerinitiatieven nu.

Ludo van Glimmerveen
Senior Onderzoeker
Vilans

Ludo van Glimmerveen

Senior Onderzoeker
Vilans

15:00

Koffie- en theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:25

Discussie en reflectie

Gehoord de dag en de beraadslagingen: welke conclusie kunnen we trekken, wat te leren van de dag. Lessen voor na de verkiezingen?

De deelnemers gaat in discussie met het ministerie.

16:10

Afsluiting met een hapje en drankje