Programma Congres Ouderenzorg thuis, eerstelijn en Corona

6 november 2020 Ontvangst en inschrijving
print pdf
08:45

Ontvangst en inschrijving

09:15

Opening door dagvoorzitter Stephan Hermsen

Stephan is bijna 20 jaren werkzaam in de zorg. Eerst als zorginkoper integrale zorg bij een zorgverzekeraar en daarna als expert persoonsgerichte zorg bij Vilans, kennisinstituut in de langdurige zorg. Hij is een verbinder en een innovator in de zorg.

Stephan Hermsen
Senior adviseur, innovator en verbinder in de (ouderen)zorg

Stephan Hermsen

Senior adviseur, innovator en verbinder in de (ouderen)zorg

09:30

Geeft het Coronavirus ouderenzorg een andere wending?

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de ouderenzorg? Gaat de contourennota van VWS meer afstemming in de ouderenzorg brengen? Had het anders gekund met de verpleeghuiszorg? Gaat het coronavirus de ouderenzorg een heel andere wending geven?

Prof.dr. Robbert Huijsman
Hoogleraar Health Services Management & Organisation
Erasmus School of Health Policy & Management

Prof.dr. Robbert Huijsman

Hoogleraar Health Services Management & Organisation
Erasmus School of Health Policy & Management

10:00

De oudere aan het woord

Wat wil de oudere zelf? Wat zijn wensen en perspectieven van de ouderen zelf. Hoe hebben de ouderen en hun organisaties de afwikkeling van de Coranacrisis ervaren? Is beeldbellen de toekomst? Wat is belangrijk in contact voor ouderen? Wat is de boodschap aan de politiek?

Atie Schipaanboord
Coördinator Public Affairs
ANBO

Atie Schipaanboord

Coördinator Public Affairs
ANBO

10:30

Danish design; Deense adviezen voor de ouderenzorg in Nederland

Prof. Rudi Westendorp volgt de ontwikkelingen in Denemarken op het gebied van de ouderenzorg. Wat kunnen we daarvan leren? Wat was de invloed van de Corona-crisis? Guus Schrijvers zal hem interviewen via een video-verbinding.

Prof.dr. Rudi Westendorp
Professor of Medicine at Old Age
Faculty of Health and Medical Sciences of the University of Copenhagen

Prof.dr. Rudi Westendorp

Professor of Medicine at Old Age
Faculty of Health and Medical Sciences of the University of Copenhagen

11:00

Koffie en thee pauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

11:30

Netwerk integrale ouderenzorg als leernetwerk zien

Onlangs verscheen het rapport ‘Netwerk integrale ouderenzorg’ van het RIVM.  De netwerken streven verschillende doelen na door samen te werken. De twee meest genoemde zijn: stimuleren dat verschillende professionals samenwerken en met elkaar afstemmen, en continuïteit van zorg garanderen. Hiervoor bieden de netwerken verschillende activiteiten en interventies aan voor zowel ouderen als professi0nals. Voorbeelden zijn casemanagement, betere informatievoorziening, nascholing en samenwerken in een multidisciplinair kernteam of overleg. Veel genoemde knelpunten die netwerken ervaren, zijn: het ontbreken van structurele financiering, problemen bij de uitwisseling van gegevens tussen professionals, en problemen bij het verbinden van het medisch en sociaal domein. Vanuit het Programma Langer Thuis van het ministerie van VWS lopen verschillende activiteiten om de netwerken hierbij te ondersteunen.

In deze workshop verdiepen we graag de thema ‘Een netwerk als leernetwerk inrichten’. Het lijkt logisch. Maar in de praktijk zijn netwerken vaak gericht op afspraken maken rond samenwerking. Samenwerking is niet iets statisch. We gaan in gesprek met een netwerk die zichzelf als leernetwerk heeft ingericht. Zij delen met ons waarom zij dat belangrijk vinden én hoe zij daar vorm aan geven.

Spreker volgt

Spreker volgt


11:50

Het belang van het bespreken van behandelwensen wanneer het als gevolg kan hebben dat je alleen op de IC komt te liggen…

De afgelopen jaren zijn op verschillende plekken PTO’s (Palliatief Toets Overleggen), naar voorbeeld van Farmacotherapeutische, in de praktijk gebracht. Een plek waar professionals overleg hebben over patiënten en het initiëren van een gesprek over behandelwensen tijdens de laatste levensfase. Hoe heet Corona deze werkwijze beïnvloed? Wat zijn de ervaringen? Wie voeren de gesprekken? Hoe hebben huisartsen en patiënten dit ervaren in gebieden die zwaar getroffen zijn door de Corona crisis. Stephan Hermsen interviewt in deze digitale sessie een huisarts en praktijkondersteuner.

Stephan Hermsen
Senior adviseur, innovator en verbinder in de (ouderen)zorg

Stephan Hermsen

Senior adviseur, innovator en verbinder in de (ouderen)zorg

12:10

Mantelzorg en digitale ondersteuning; ook in coronacrisis tijden

Bij de zorg rondom ouderen zijn mantelzorgers niet meer weg te denken; zowel bij thuiswonende ouderen als ouderen in verpleeghuizen. In de coronacrisis heeft digitale zorg een vogelvlucht genomen. Hoe kunnen deze digitale tools ondersteunend zijn voor deze mantelzorgers; zowel op het gebied van zorg als op het gebied van het behouden van de sociale contacten met ouderen. 

Marion Reinartz
Projectleider
Zorgbelang Inclusief

Marion Reinartz

Projectleider
Zorgbelang Inclusief

12:30

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

13:10

De nieuwe nota wonen- en zorg toegelicht

De taskforce Wonen- Zorg onder voorzitterschap van de Nieuwegeinse wethouder Adriani is gevraag om de laatste stand van zaken te vertellen van de aanpak en beoogde resultaten van de taskforce?

Hans Adriani
Wethouder Financiën, Ruimtelijke ordening,Vergunningen, Wonen en Volkshuisvesting te Nieuwegein
en Lid VNG Commissie ruimte, wonen en mobiliteit

Hans Adriani

Wethouder Financiën, Ruimtelijke ordening,Vergunningen, Wonen en Volkshuisvesting te Nieuwegein
en Lid VNG Commissie ruimte, wonen en mobiliteit

13:40

Van Estafetteloop naar teamwork bij wonen, welzijn en zorg

De alleenstaande  oud-lerares A (84 jaar) woont in de gemeente X (50.000 inwoners) in een huis met een bovenetage. Zij tuiniert graag, geeft taalles aan enkele statushouders en gaat er regelmatig op uit met een vriendin.  Haar dochter woont in de gemeente Y, 20 kilometer van haar verwijderd. Gemeente X en Y en hun aanbieders in het sociale en medische domein werken samen.

Een beroerte overkomt  A aan het begin van de lockdown-periode.  Zij revalideert gedurende enkele weken in een verpleeghuis. Bij haar ontslag begin mei 2020 schrijft de specialist  ouderengeneeskunde aan haar huisarts: Mevrouw gebruikt dagelijks zes verschillende geneesmiddelen en heeft moeite met therapietrouw. (…) Ze  moet verhuizen naar een traploze woning dichtbij haar dochter of er moet een traplift komen in haar tegenwoordige woning.  Haart dochter en haar  kinderen zijn bereid (bij verhuizing van A) om A iedere dag te helpen bij het douchen en aankleden in plaats van wijkverpleging ex ZVW. Bovendien wil de familie dan ook huishoudelijke hulp bieden zonder betaling uit de WMO.  Wel is dan respijtzorg ex  WMO nodig om de mantelzorgers te ontlasten. Mevrouw heeft hulp nodig om  verdriet en angst te verwerken na de beroerte en de revalidatie zonder bezoek. De familie is bereid zich gedurende korte tijd extra in te zetten. Twee dagen na dit bericht krijgt de huisarts een verzoek van A voor een visite in haar huis in gemeente X. Welke hulp start deze huisarts op?

Anno 2020 ontvangt A dienst- en zorgverlening die lijkt op een estafetteloop: iedere hulpverlener loopt een klein stukje en geeft daarna het stokje weer over aan de volgende professional. Kan dat anders? Is er  één aanspreekpersoon mogelijk  voor A?  is er een gelegenheidsteam van professionals  te formeren rond A? En hoe komt A weer in haar eigen kracht?  Henk Krooi heeft dertig jaar ervaring met beleidsintegratie.  Is het aanbod van wonen, welzijn en zorg slimmer en doelmatiger te organiseren bij mevrouw A en  vergelijkbare burgers?  Yes we can.

Henk Krooi
Jurist en bestuursadviseur Gemeente Nijkerk
Transformatie manager Jeugd van de Gemeente in de FoodValley

Henk Krooi

Jurist en bestuursadviseur Gemeente Nijkerk
Transformatie manager Jeugd van de Gemeente in de FoodValley

14:00

Ouderenzorg thuis in een dunbevolkt gebied.

Hoe gaat de zorg in een dunbevolkt gebied? Hoe verloopt die samenwerking?

Zie ook hier.

Spreker volgt

Spreker volgt


14:20

De betekenis van de apotheker in de moderne ouderenzorg thuis.

De rol van de apotheker in de ouderenzorg kan anders en beter. Er kan beter met de huisartsenzorg samengewerkt worden. De apotheker moet zijn zorgrol terugkrijgen en invullen: polifarmacie, therapietrouw, pijnbestrijding.

Is een apothekersassistente niet deskundiger dan een wijkverpleegkundige als het gaat om medicijnverstrekking en voorlichting. Een grotere rol van de assistente in de thuissituatie?

Spreker volgt

Spreker volgt


14:40

Burgerinitiatieven!

Voor de overheveling van de langdurige zorg naar gemeenten (WMO) en verzekeraars (WLZ) ontstonden in Nederland de eerste zorgcoöperaties. Groepen mensen die gezamenlijk hun zorg organiseerden. In 2014 waren dat er ongeveer 170 samenwerkingsverbanden. Hoe vergaat het ze na de overheveling van de AWBZ? Welke effecten zien we door gemeentelijk beleid? Wat hebben burgerinitiatieven nodig van de overheid? Draagt de nota wonen-zorg bij aan de knelpunten die zij ervaren?

Ludo Gilmmerveen is senior onderzoeker bij Vilans en doet onderzoek naar burgerparticipatie in de ouderenzorg. Hij neemt ons mee over wat er bekend is over burgerinitiatieven nu.

Ludo van Glimmerveen
Senior Onderzoeker
Vilans

Ludo van Glimmerveen

Senior Onderzoeker
Vilans

15:00

Koffie- en theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:25

Discussie en reflectie

Gehoord de dag en de beraadslagingen: welke conclusie kunnen we trekken, wat te leren van de dag. Lessen voor na de verkiezingen?

De deelnemers gaat in discussie met het ministerie.

16:10

Afsluiting met een hapje en drankje