Programma Congres Pasgeborenen, kinderen, jeugd en geestelijke gezondheidszorg

13 november 2020 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:45

Ontvangst en registratie

09:15

Opening door de dagvoorzitter

Marga Beckers
Adviseur
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
09:30

In hoeverre hebben we de psychische gezondheid van de jeugd nou goed in beeld?

Marloes Kleinjan
Programmahoofd Jeugd / Hoogleraar Youth Mental Health
Trimbos / Universiteit Utrecht

Marloes Kleinjan

Programmahoofd Jeugd / Hoogleraar Youth Mental Health
Trimbos / Universiteit Utrecht

10:00

Innovaties in de GGZ en hun betekenis voor de jeugd (-9 mnd. – 23 jaar)

Welke innovaties zijn er in de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en voor de jeugd specifiek? Wat is de betekenis daarvan voor de ondersteuning en hulpverlening als het gaat om het versterken van jongeren, het tijdig signaleren van risicofactoren en beginnende problematiek en hoe de hulpverlening functioneert?

Floortje Scheepers
Hoogleraar Innovatie GGZ
Universiteit van Utrecht

Floortje Scheepers

Hoogleraar Innovatie GGZ
Universiteit van Utrecht

10:30

Presentatie 3

Spreker volgt

Spreker volgt


11:00

Koffie- en theepauze

11:30

Sessies Ronde A

Keuze uit 1 van de volgende 3 sessies;

Sessie 1; De schaduwkanten van ouderschap bespreekbaar maken

Ouders spelen een centrale rol in het veilig en kansrijk opgroeien van hun kinderen. Vrijwel alle ouders hebben het beste voor met hun kinderen, alleen: ze krijgen er geen handboek bij. De ontwikkeling van de kinderen stelt de ouders telkens voor nieuwe opgaven en ouderschap maakt per definitie kwetsbaar. Ouderschap kan extra onder druk staan, bijvoorbeeld door stress, armoede of psychische problemen. Het is niet altijd makkelijk voor ouders om open te zijn over de schaduwkanten van ouderschap, laat staan wanneer de veiligheid in het geding is. In deze interactieve workshop leren we over (kwetsbaar) ouderschap en de strategieën die ouders kunnen inzetten om de ouderrol te vervullen. Ook verkennen we de grenzen en mogelijkheden van gespreksvoering met (kwetsbare) ouders over ouderschap en (vermoedens van) kindermishandeling.

Er wordt gebruik gemaakt van fragmenten uit de film ‘De schaduwkanten van ouderschap’, waarin ouders op een indringende manier aan het woord komen over moeilijke momenten in hun ouderschap en er soms sprake was van onveiligheid.

Susan Ketner
Lector integrale aanpak kindermishandeling
Hanze Hogeschool Groningen

Susan Ketner

Lector integrale aanpak kindermishandeling
Hanze Hogeschool Groningen

Peter van den Ende
Senior-onderzoeker onderzoeker Lectoraat Lectoraat Rehabilitatie
Hanze Hogeschool Groningen

Peter van den Ende

Senior-onderzoeker onderzoeker Lectoraat Lectoraat Rehabilitatie
Hanze Hogeschool Groningen


Sessie 2; SOLK en @ease
Wico Mulder
Arts M&G / MPH / Youth Healthcare Physician / Adviseur
NCJ

Wico Mulder

Arts M&G / MPH / Youth Healthcare Physician / Adviseur
NCJ


Sessie 3; 4 flitspresentaties
Flitspresentatie 1: Care Free App

De app Care-Free biedt kinderen van 10-18 jaar en ouder informatie over kindermishandeling. Tot nu toe was informatie over kindermishandeling vooral gericht op volwassenen. Door de informatie aan te bieden via een app wordt deze makkelijk en goed toegankelijk voor kinderen die zelf te maken hebben met mishandeling of kinderen die mishandeling vermoeden bij een vriendje of vriendinnetje.

De app is gratis en anoniem te gebruiken.

Naomy Rojnik
Jeugdzorgwerker trauma behandelgroep
Care Free App

Naomy Rojnik

Jeugdzorgwerker trauma behandelgroep
Care Free App

Flitspresentatie 2: Nieuws vanuit het NCJ
Lieke van der Meulen
Adviseur
NCJ

Lieke van der Meulen

Adviseur
NCJ

Flitspresentatie 3: Verwijzingen van praktijkondersteuners Jeugd naar de ggz

De bevinding dat jongens vaker naar de specialistische ggz ver­wezen worden dan meisjes, kunnen we niet verklaren op grond van het aantal hulpvragen van jongens, maar waarschijnlijk wel door de aard van hun hulpvragen. Jongens komen vooral met gedragsproblemen bij de praktijkondersteuner jeugd. Deze problemen zijn vaak zichtbaar voor de omgeving (ouders, school, enzovoort) en/of veroorzaken overlast. Meisjes komen vooral met emotionele problemen, zoals angst- en stemmings­problemen en teruggetrokken gedrag. Ze krijgen hiervoor een lichtere verwijzing (vaker geen verwijzing, minder vaak specialistische ggz) dan jongens. De problemen van meisjes zijn typisch internaliserende problemen, waarvan ze vooral zelf last hebben en die wellicht niet direct zichtbaar zijn voor anderen. Omdat angst- en stemmingsklachten bij jeugdigen samenhangen met een verhoogd risico op latere problemen, zoals school- en werkproblemen, middelenmisbruik, andere psychische stoornissen, ernstigere terugkerende depressieve episodes en suïcidaal gedrag, is het de vraag of meisjes met dit verwijspatroon voldoende geholpen zijn.

Marieke Zwaanswijk
Senior beleidsmedewerker
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Utrecht

Marieke Zwaanswijk

Senior beleidsmedewerker
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Utrecht

Flitspresentatie 4: Volgt
Spreker volgt

Spreker volgt12:30

Lunchpauze

13:15

Parallelsessie Ronde B

Keuze uit 1 van de volgende sessies

Sessie 4; Leren om gaan met stress - mindfulness training voor jongeren in het voortgezet onderwijs én voor ouders met een baby of peuter

In de huidige samenleving zijn er veel groepen die een grote kans hebben op verhoogde stresslevels. In het onderwijs valt bijvoorbeeld op dat er veel leerlingen zijn die door faalangst, stress en depressieve of angstige  gevoelens uitvallen of slecht presteren op school. Een ander voorbeeld zijn ouders, die vaak psychische klachten ontwikkelen na de geboorte van  een kind en weinig steun ervaren. Bij UvA minds werden op basis van bestaande programma’s mindfulness trainingen ontwikkeld voor onder andere deze doelgroepen. In de workshop worden de trainingen toegelicht, wordt een concrete oefening met de deelnemers gedaan, en worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Eva Potharst
GZ-psycholoog / Infant Mental Health Specialist
Minds / Universiteit van Amsterdam

Eva Potharst

GZ-psycholoog / Infant Mental Health Specialist
Minds / Universiteit van Amsterdam

Ed de Bruin
Onderzoeker
Universiteit van Amsterdam Minds

Ed de Bruin

Onderzoeker
Universiteit van Amsterdam Minds


Sessie 5; Koudwatervrees? Laat het stromen! Naar een contextrijke route voor alle kinderen

Kinderen waar “wat” mee is merken dat zelf vaak al snel: ze worden anders bekeken, ze worden anders behandeld en ze moeten vaak uit de groep waar ze toe behoren. Ieder kind dat ooit “anders” was heeft die herinnering aan buiten de groep vallen. De vraag is echter of we dat ook op een andere manier kunnen benaderen. We zijn gewend geraakt aan regelgeving, escalatiemodellen, opschaling en schotten tussen organisaties waar het kind dat begeleiding nodig heeft in moet passen.

Kunnen we een kind ruimte geven voor het “wat” van dat kind zonder het uit de groep te halen? Zonder het tussen andere schotten te plaatsen? Wat is daarvoor nodig en welke slag moeten we dan maken? Het project Waterkering houdt zich hiermee bezig: In plaats van het water te keren met een stevige waterkering, kan je het water de ruimte te geven waar het mag gaan, daar wordt het rustig van. Welke keuzes maak je om het water te laten stromen? Zeker als je koudwatervrees hebt, of als het water aan je lippen staat? En hoe kan je zo’n nieuwe benadering met elkaar realiseren?

Anneke Dantuma, verandermanager, adjunct-directeur SBTN en directeur van Mijn Kind Online en Mark Weghorst, changemaker bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en sparringpartner bij Gedragswerk nemen u in een inspirerende en creatieve workshop mee in de wereld van escalalatieladders, opschaling en doorverwijzing en werken samen met u aan een kindvriendelijk alternatief: een contextrijke route voor alle kinderen waarin de netwerkzorg ten dienste staat van dat kind.

Mark Weghorst
Adviseur/ Changemaker
NCJ

Mark Weghorst

Adviseur/ Changemaker
NCJ

Anneke Dantuma
Adjunct-directeur
STBN

Anneke Dantuma

Adjunct-directeur
STBN


Sessie 6; Mentale gezondheid voor de jeugd: hoe maak je daar werk van?

Tijdens de sessie wordt de nieuwe handreiking ‘Werken aan mentale gezondheid voor de jeugd’ gepresenteerd. Deze handreiking biedt gemeenten concrete handvatten en tips om met het thema mentale gezondheidsbevordering van kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk worden de deelnemers meegenomen in de stappen die gemeenten, samenwerkingspartners en scholen kunnen nemen. Welke partijen spelen een belangrijke rol in een gemeente, wat hebben zij te bieden en hoe kan de onderlinge samenwerking bevorderd worden, en hoe kan de gemeente hierop sturen?  Wat hebben leerlingen, ouders en scholen nodig en hoe kunnen zij elkaar versterken? Met de deelnemers gaan we aan de slag en is er veel ruimte om van elkaar te leren.

Pharos en Trimbos-instituut werken samen in opdracht van het ministerie van VWS aan het welbevinden van kinderen en jongeren binnen het onderwijs door middel van het project Welbevinden op School. Zie www.welbevindenopschool.nl voor meer informatie.

Marjolein Keij
Senior adviseur/projectleider
Pharos

Marjolein Keij

Senior adviseur/projectleider
Pharos

Jeroen Lammers
Programmamanager Jeugd
Trimbos Instituut

Jeroen Lammers

Programmamanager Jeugd
Trimbos Instituut


14:15

Koffie- en theepauze

14:40

Parallelsessie Ronde C

Keuze uit 1 van de volgende 3 sessies;

Sessie 7; Succesvolle Capelse aanpak ter preventie van depressie en suïcidaliteit op het voortgezet onderwijs bij jongeren

In deze workshop nemen we jullie mee in de Capelse ketenaanpak, gericht op preventie, signalering en ondersteuning van jongeren met depressieve klachten en/of suïcidale gedachten. Naar aanleiding van een toename in meldingen over suïcidale gedachten en pogingen bij jongeren op de Capelse VO scholen, hebben het CJG, gemeente en de scholen de handen in één geslagen en een succesvolle aanpak opgesteld. Onder andere door een goede samenwerking met de betrokken partijen en de inzet van de VOZZ vragenlijst zijn er zeer positieve resultaten geboekt in de preventie en ondersteuning van jongeren met sombere gedachten, een depressie en suïcide gedachten.

Marlies Kraaijeveld
Adviseur Kwaliteit en Innovatie
Centrum voor Jeugd en Gezin

Marlies Kraaijeveld

Adviseur Kwaliteit en Innovatie
Centrum voor Jeugd en Gezin

Ingrid Aikema
Projectleider van het project depressiepreventie op het VO
CJG Capelle a/d IJssel

Ingrid Aikema

Projectleider van het project depressiepreventie op het VO
CJG Capelle a/d IJssel


15:40

Discussie en reflectie

Wat heeft u geleerd vandaag? Wat nemen we mee voor de komende jaren? En welke opdracht of adviezen geven we mee aan de politiek voor de nieuwe regeerperiode? Deze vragen komen aan bod tijdens een gezamenlijke afsluiting onder leiding van de congrescommissie

Anneke Dantuma
Adjunct-directeur
STBN

Anneke Dantuma

Adjunct-directeur
STBN

Marga Beckers
Adviseur
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.