Programma Congres Patiëntenrecht in ontwikkeling

13 april 2018 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:15

Opening door dagvoorzitter Guus Schrijvers

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
09:30

Recente ontwikkelingen in (inter)nationaal patiëntenrecht

In haar lezing zal Toebes ingaan op de betekenis van internationale standaarden voor de zorg. Internationale standaarden spelen een belangrijke rol in de gezondheidszorg. Mensenrechten en patiëntenrechten geven richting aan de wijze waarop de overheid en zorgverlener de positie van de patiënt dienen te waarborgen. Hierin staan waarden als de toegang tot adequate zorg en de bescherming van de privacy, autonomie en fysieke integriteit van de patiënt centraal. Daarnaast zijn er internationale standaarden op het terrein van preventie, met name als het gaat om het terugdringen van roken. Wat zijn de verantwoordelijkheden van overheid en zorgverlener op basis van deze internationale standaarden? En voldoet Nederland aan deze standaarden?

Birgit Toebes
Hoogleraar mensenrechten en internationaal recht
 Rijksuniversiteit Groningen

Birgit Toebes

Hoogleraar mensenrechten en internationaal recht
 Rijksuniversiteit Groningen

10:00

Actuele ontwikkelingen rond privacy en gegevensbescherming in de Zorg

Aan de hand van actuele casussen behandelt Hooghiemstra relevante aspecten voor de bescherming van persoonsgegevens in de gezondheidszorg. Hij houdt hierbij rekening met de meest recente en aankomende wet- en regelgeving. Zoals de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg die per 1 juli 2017 in werking is getreden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die mei 2018 van toepassing wordt.

Theo Hooghiemstra
Senior adviseur
Adviesbureau PBLQ

Theo Hooghiemstra

Senior adviseur
Adviesbureau PBLQ

10:30

Koffiepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

11:00

Parallelsessies ronde A

Van 11.00 tot 12.00 uur kun je kiezen uit een van de twee onderstaande parallelsessies. De inleiders geven een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. De eigen inbreng van de deelnemers staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 8.30 uur.

Parallelsessie 1: Leidt het klachtrecht in de WKKGZ tot merkbaar betere zorg?

Met de slogan “merkbaar betere zorg” introduceerde de regering in 2016 de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ). Is de zorg merkbaar verbeterd als gevolg van de wijzigingen in het klachtrecht?

In deze parallelsessie gaan we met elkaar in gesprek over de afhandeling van klachten. Wat kunnen zorgverleners leren van klachten en wat zijn de (juridische) mogelijkheden als een gesprek niet meer tot oplossingen leidt? In de parallelsessie wordt bovendien stil gestaan bij de tuchtrechtspraak. Uit die rechtspraak kunnen belangrijke lessen worden getrokken over de vraag hoe open een zorgverlener dient te zijn over een incident en over de verplichtingen die de zorgverlener mede op grond van de WKKGZ daarbij in acht moet nemen.

Melita van der Mersch
Advocaat gezondheidszorg
Velink & De Die Advocaten

Melita van der Mersch

Advocaat gezondheidszorg
Velink & De Die Advocaten


Parallelsessie 2: Praktische en juridische aspecten van een patiëntenportaal

Flikweert en Franse gaan in op de wijze waarop diverse patiëntenportalen kunnen en mogen worden ingericht en belichten daarbij de praktische en juridische kanten.

Leone Flikweert
Directie Pazio
UMC Utrecht

Leone Flikweert

Directie Pazio
UMC Utrecht

Alexia Franse
 Stafjurist Raad van Bestuur
 UMC Utrecht

Alexia Franse

 Stafjurist Raad van Bestuur
 UMC Utrecht


12:00

De regierol, de privacy en het beroepsgeheim

Over schotten in het sociale domein
Vanaf 2015 is naast de maatschappelijke ondersteuning ook de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. Daarbij is het de bedoeling van de wetgever dat de gemeenten in toenemende mate een regierol gaan vervullen als er sprake is meerdere problemen binnen hetzelfde gezin. Voor het adequaat kunnen vervullen van deze regierol is het hebben van een goede informatiepositie voor gemeenten van belang. Veel gemeenten willen, voor het adequaat kunnen waarmaken van hun regierol, informatie over hun inwoners ontvangen van zorgaanbieders, (jeugd)hulpverleners en aanbieders van maatschappelijke ondersteuning. Maar mag dit zo maar?

In de praktijk wordt veelal aangelopen tegen de ‘privacy’ schotten tussen de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast kan het beroepsgeheim voor individuele beroepsbeoefenaren een belemmering vormen bij het vervullen van de regierol. Koelewijn zal in zijn lezing deze (deels juridische) problemen vanuit een praktijkperspectief belichten en met u op zoek gaan naar mogelijke oplossingsrichtingen.

Wouter Koelewijn
Advocaat gezondheidszorg
Van Benthem & Keulen

Wouter Koelewijn

Advocaat gezondheidszorg
Van Benthem & Keulen

12:30

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

13:20

Parallelsessies ronde B

Van 13.20 tot 14.20 uur kun je kiezen uit een van de twee onderstaande parallelsessies. De inleiders geven een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. De eigen inbreng van de deelnemers staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 8.30 uur.

Parallelsessie 3: Intern melden van incidenten en extern melden van calamiteiten conform de WKKGZ

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) in werking getreden. De wet beoogt een betere en snelle aanpak van klachten, een intern veilig-meld-systeem van incidenten voor zorgverleners, een sterkere positie voor de cliënt en uitbreiding van de meldplicht van calamiteiten voor zorgaanbieders. Is de WKKGZ in de praktijk goed uitvoerbaar? Wat zijn na ruim twee jaar de ervaringen met de wet?

Euser en Lagendijk gaan in deze parallelsessie op zoek naar de verschillen tussen de periode vòòr en na de invoering van de WKKGZ. Als parallelsessiedeelnemer kun je je eigen positieve en negatieve ervaringen inbrengen. Euser en Lagendijk doen dat vanuit een grote aanbieder van ouderenzorg. Guus Schrijvers is gespreksleider.

Mandy Lagendijk
Bestuurssecretaris
 WoonZorgcentra Haaglanden

Mandy Lagendijk

Bestuurssecretaris
 WoonZorgcentra Haaglanden

Marjan Euser
Kwaliteitscoördinator
WoonZorgcentra Haaglanden

Marjan Euser

Kwaliteitscoördinator
WoonZorgcentra Haaglanden


Parallelsessie 4: Nieuwe technologieën, vriend of vijand?

Deze parallelsessie gaat over nieuwe technologieën binnen de zorg en de gevolgen daarvan op de rechten en plichten van patiënten en zorgverleners.

De ontwikkeling van ieders individuele gezondheid kan steeds beter worden voorspeld. Er vindt daardoor een verschuiving plaats van klachtgerichte geneeskunde naar risico-georiënteerde geneeskunde. Er worden steeds meer (rechts)personen betrokken bij de behandeling van patiënten, waaronder ook partijen die niet als klassieke ‘hulpverlener’worden gezien, zoals aanbieders van nieuwe medische technologie. Sluit de huidige wet- en regelgeving in de zorg aan bij deze ontwikkelingen? Welke belemmeringen zijn er? Zijn de patiëntenrechten ook aan innovatie toe?

Eén van de onderwerpen die in deze parallelsessie aan bod zal komen, is de relatie tussen de nieuwe technologieën en het beroepsgeheim. De toenemende zelfbeschikking van de patiënt over zijn dossiergegevens brengt onder meer mee dat de bescherming van deze gegevens niet meer vanzelfsprekend is, terwijl de geheimhoudingsplicht van de zorgverlener deze bescherming juist beoogt te bieden. Welke risico’s brengt dit mee? En wat betekent dit voor de geheimhoudingsplicht van de zorgverlener?

Deze parallelsessie is gelijk aan parallelsessie 8 om 15.50 uur.

Caren Velink
Advocaat
Velink & De Die Advocaten

Caren Velink

Advocaat
Velink & De Die Advocaten


14:20

Parallelsessies ronde C

Van 14.20 tot 15.20 uur kun je kiezen uit een van de twee onderstaande parallelsessies. De inleiders geven een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. De eigen inbreng van de deelnemers staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 8.30 uur.

Parallelsessie 5: Medezeggenschap in de zorg anno 2018

Hoe zou medezeggenschap in de zorg er anno 2018 uit moeten zien? Wanneer is er (zoals de Governance code Zorg 2017 voorschrijft) sprake van een ‘adequate invloed van belanghebbenden’ binnen de zorgorganisatie? Zijn formele cliëntenraden achterhaald, of hebben ze nog een belangrijke functie in de zorg? Zijn formele rechten van cliëntenraden een waarborg of veeleer een obstakel voor een deugdelijke en flexibele cliënten- en patiëntenparticipatie? En wat brengt het nieuwe wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)? Over deze en andere vragen zal Van Malssen van gedachten wisselen met de deelnemers.

Tom van Malssen
Advocaat
Dirkzwager Advocaten & Notarissen

Tom van Malssen

Advocaat
Dirkzwager Advocaten & Notarissen


Parallelsessie 6: Flitspresentaties

Via onderstaande flitspresentaties krijgen deelnemers nieuwe ontwikkelingen binnen het patiëntenrecht voorgeschoteld. Na een korte voordracht door de flitspresentator is er tijd om vragen te stellen en onder leiding van Guus Schrijvers in discussie te gaan.

De Wmcz vanuit cliëntenperspectief

Waarom zijn deze wijzigingen in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) zo belangrijk voor cliëntenraden? Waar lopen cliëntenraden tegenaan bij deze wet?

Marika Biacsics
Directeur
Netwerk Cliëntenraden Zorg

Marika Biacsics

Directeur
Netwerk Cliëntenraden Zorg

Ontwikkelingen in de wetgeving rond dwang in de zorg

De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg en de wet zorg en dwang gaan op 1 januari 2020 in als opvolgers van de wet Bopz. Per doelgroep (GGZ en ouderenzorg met gehandicaptenzorg) komt er aparte wetgeving over dwang. De rol van de patiënt/cliënt en zijn systeem neemt toe. Wat betekent deze nieuw wetgeving voor patiënten en voor zorginstellingen en hulpverleners?

Bettie Eek
Onafhankelijk adviseur zorg en dwang
BOPZ arts

Bettie Eek

Onafhankelijk adviseur zorg en dwang
BOPZ arts

De gevolgen van de Wkkgz-klachtenregeling voor zorgverleners
Marlou van Roosmalen
Juridisch adviseur gezondheidsrecht
VvAA

Marlou van Roosmalen

Juridisch adviseur gezondheidsrecht
VvAA

Is een real-time inzagerecht in het patiëntendossier wenselijk vanuit juridisch perspectief?

Steeds meer ziekenhuizen openen een patiëntenportaal, waardoor patiënten (soms real-time) online inzage krijgen in hun medische gegevens. Het recht op digitale inzage (op afstand) zal de komende jaren in de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) verankerd worden. Deze ontwikkelingen maken de vraag relevant of een real-time inzagerecht in het patiëntendossier wenselijk is vanuit het oogpunt van goed hulpverlenerschap. Deze vraag zal centraal staan, waarbij deze primair vanuit juridisch perspectief beantwoord zal worden.

Stephanie Kooiman
Student Master Geneeskunde
Universiteit Utrecht

Stephanie Kooiman

Student Master Geneeskunde
Universiteit Utrecht


15:20

Theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:50

Parallelsessies ronde D

Van 15.50 tot 16.50 uur kun je kiezen uit een van de twee onderstaande parallelsessies. De inleiders geven een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. De eigen inbreng van de deelnemers staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 8.30 uur.

Parallelsessie 7: Juridische aspecten van Shared Decision Making

In deze parallelsessie komen de verschillen aan de orde tussen informed consent en Shared Decision Making (SDM). Daarna komt de vraag aan bod hoe je wilsbekwaamheid kunt beoordelen tijdens een SDM-gesprek. Indien er tijd over is wordt de wijze besproken waarop professionals moeten omgaan met verkeerd ziekte-inzicht van de patiënt. Is dat onderdeel van wilsonbekwaamheid?

Guus Schrijvers is betrokken bij een onderzoek van SDM in Friese ziekenhuizen. Tientallen patiënten deden daar al aan mee. Eind 2018 sluit de inclusie van patiënten. In deze parallelsessie komen enkele juridische aspecten aan de orde, die in de proef naar voren kwamen.

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
Monique Biesaart
Gezondheidsjurist

Monique Biesaart


Gezondheidsjurist


Parallelsessie 8: Nieuwe technologieën, vriend of vijand?

Deze parallelsessie gaat over nieuwe technologieën binnen de zorg en de gevolgen daarvan op de rechten en plichten van patiënten en zorgverleners.

De ontwikkeling van ieders individuele gezondheid kan steeds beter worden voorspeld. Er vindt daardoor een verschuiving plaats van klachtgerichte geneeskunde naar risico-georiënteerde geneeskunde. Er worden steeds meer (rechts)personen betrokken bij de behandeling van patiënten, waaronder ook partijen die niet als klassieke ‘hulpverlener’worden gezien, zoals aanbieders van nieuwe medische technologie. Sluit de huidige wet- en regelgeving in de zorg aan bij deze ontwikkelingen? Welke belemmeringen zijn er? Zijn de patiëntenrechten ook aan innovatie toe?

Eén van de onderwerpen die in deze parallelsessie aan bod zal komen, is de relatie tussen de nieuwe technologieën en het beroepsgeheim. De toenemende zelfbeschikking van de patiënt over zijn dossiergegevens brengt onder meer mee dat de bescherming van deze gegevens niet meer vanzelfsprekend is, terwijl de geheimhoudingsplicht van de zorgverlener deze bescherming juist beoogt te bieden. Welke risico’s brengt dit mee? En wat betekent dit voor de geheimhoudingsplicht van de zorgverlener?

Deze parallelsessie is gelijk aan parallelsessie 4 om 13.20 uur.

Caren Velink
Advocaat
Velink & De Die Advocaten

Caren Velink

Advocaat
Velink & De Die Advocaten


16:50

Afsluiting met een drankje

Gelegenheid om sprekers en collega’s te ontmoeten.

17:30

Einde congres

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.