Programma De eerste lijn in 2020 - 2030: regionalisatie, zorgvernieuwing en governance

6 maart 2020 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:15

Welkomstwoord en opening door de dagvoorzitter Irma van der Pluijm

Dagvoorzitter Irma van der Pluijm, MHBA, oud-bestuurslid van InEen, directeur Zorg West-Brabant en bestuurslid West-West, het samenwerkingsverband van negen organisaties in West-Brabant.

Een aantal opmerkingen vooraf:

 • Aan het eind van de voordrachten van de plenaire sprekers is er tijd voor vragen en discussie.
 • Bij de parallelsessies gaat het om interactieve kennisoverdracht. De Standaard opbouw is: 1. Kennis maken met elkaar. 2. Kennisoverdracht door de expert en 3. Beantwoorden van de vraag: kun je de aangereikte kennis toepassen in je eigen werkomgeving?
 • Workshops bieden het oefenen en uitwisselen van vaardigheden onder leiding van een coach. De workshop hebben vooral het karakter van een opfriscursus en het uitwisselen van ervaringen.
 • Alle sprekers sluiten hun voordracht af met een aantal concrete tips aan de deelnemers. Tijdens de afsluitende discussie komen deze aan bod.
Irma van der Pluijm
Algemeen directeur en bestuurslid
WestWest

Irma van der Pluijm

Algemeen directeur en bestuurslid
WestWest

09:25

Geïntegreerde eerste lijn: toen, nu en straks

De Zorggroep Almere  heeft zo’n veertig jaar ervaring met het inrichten van continuïteit van zorg binnen de eerste lijn  en met aanpalende sectoren zoals tweede lijn, sociaal domein en VVT-sector. Hoe hebben het denken en de praktijk hiervan zich in de loop der jaren ontwikkeld? Deze vraag beantwoordt Vera Kampschoer aan het begin van haar voordracht. Daarna komen sterke en zwakke punten in de samenwerking binnen en buiten de Zorggroep Almere aan bod. De voordracht eindigt met een vooruitblik op de jaren 2020- 2030 over doorontwikkeling van continuïteit van zorg, niet alleen in Almere maar in geheel Nederland.

Vera Kampschöer
Programmamanager huisartsenzorg
Zorggroep Almere

Vera Kampschöer

Programmamanager huisartsenzorg
Zorggroep Almere

10:00

Governance van kwaliteit in de eerste lijn en de anderhalve lijn, statistics and stories

Nadat professionele afspraken gemaakt zijn voor multidisciplinaire samenwerking in de brede eerste lijn, komt de vraag aan de orde: wie of welk orgaan borgt dat professionals die afspraken nakomen, dan wel uitleggen als zij dat niet doen en op tijd afspraken aanpassen als die in de praktijk niet werken. Kortom de vraag: hoe richt de eerste lijn en anderhalfde lijn haar governance van kwaliteit in? Daarnaast speelt de vraag: hoe meet je kwaliteit? Alleen met statistische indicatoren daarvoor? Of vooral met casusbesprekingen? Of allebei,  met zowel statistics als stories?  Op deze vragen gaat Minkman in.  Zij schetst in haar voordracht eerst hoe de kwaliteitsborging meestal plaatsvindt. Daarna geeft ze aan wat zwakke en sterke punten hiervan zijn. Tenslotte  doet zij enkele suggesties voor kwaliteitsborging bij samenwerking binnen de eerste lijn,  tussen medisch en sociaal domein, tussen eerste lijn en VVT sector en tussen eerste lijn en ziekenhuis. 

Mirella Minkman
Bijzonder hoogleraar Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg te Tilburg
Lid Raad van Bestuur, Vilans

Mirella Minkman

Bijzonder hoogleraar Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg te Tilburg
Lid Raad van Bestuur, Vilans

10:35

Twee plenaire flitspresentaties

11:05

Koffiepauze

En gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

11:30

Parallelsessies ronde A

Van 11.30 tot 12.30 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande parallelsessies. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 1: 4 flitspresentaties

Flitspresentaties worden altijd goed beoordeeld op onze studiedagen en congressen. Wij zoeken nog enkele sprekers die als ‘flitspresentator’ in tien minuten tijd een goed voorbeeld, onderzoek, of actueel project rond de Organisatie in de Eerste Lijn willen bespreken. Interesse? Stuur dan vóór 15 januari 2020 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: petraschimmel@guusschrijversacademie.nl. Nadat we een keuze gemaakt hebben uit de aanmeldingen, vermelden we deze op de website.


Sessie 2: Een all-in tarief met shared savings: ja, dat stimuleert continuïteit van zorg

Amon van den Borg, algemeen directeur van Arts en Zorg te Den Haag met gezondheidscentra in geheel Nederland,

Arts en Zorg heeft sinds 2018 met Menzis en volgende zorgverzekeraars een vernieuwende financieringswijze: een all-in tarief gecombineerd met een shared savings/losses afspraak. Van den Borg vertelt meer over zijn ervaringen en hoe deze afspraken bijdragen aan innovaties, professionele autonomie en kwaliteit van zorg.

Amon van den Borg
Directeur
Arts en Zorg

Amon van den Borg

Directeur
Arts en Zorg


Sessie 3: Krachtige Basiszorg als vliegwiel voor betere zorg in achterstandswijken

Krachtige Basiszorg is een integrale aanpak gericht op inwoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op het gebied van zorg, sociaal domein, welzijn en preventie in de wijk. Ze delen kennis en informatie en gaan met de inwoner op zoek naar een integrale oplossing van het probleem.

Deze benadering leidt tot de volgende resultaten:

–      Professionals kunnen beter hun werk doen;

–      Hun werkplezier neemt toe;

–      Inwoners / patiënten plukken de vruchten van zorg- en dienstverlening op maat;

–      De zorgconsumptie daalt en de zorgkosten verminderen.

Vanwege succes in Overvecht zijn gezondheidscentra e.a. huisartsenorganisaties samen met hun partners uit het sociaal domein in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en in andere wijken in Utrecht nu ook aan de slag met de inzet van Krachtige Basiszorg. Dit gebeurt met steun van Zilveren Kruis, CZ en de Achterstandsfondsen die een 2-jarig implementatieprogramma mogelijk hebben gemaakt. Het NIVEL voert een begeleidend implementatieonderzoek uit. Dit moet meer inzicht geven in de werkzame elementen, de resultaten en implementatiestrategieën. Zo moet ook meer zicht ontstaan op noodzakelijke randvoorwaarden om nieuwe gezondheidscentra en huisartsenpraktijken te laten aansluiten. Want de bedoeling is dat Krachtige Basiszorg, of een vergelijkbare werkwijze, de standaard wordt voor alle achterstandswijken.

Paulien van Hessen
Bestuurder
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

Paulien van Hessen

Bestuurder
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra


Sessie 4: De inbreng van Gezond Veluwe op de geïntegreerde eerste lijn aldaar

Philippe Sprenger, directeur Raedelijn te Utrecht

Philippe Sprenger
Directeur
Raedelijn

Philippe Sprenger

Directeur
Raedelijn


12:30

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

13:15

De kunst van het veranderen in gezondheidszorg. Kan je iets leren van de Vlaamse Primitieven?

België staat niet bekend als een land van gezondheidspioniers. Gezondheidszorg is er eerder middelmatig dan excellent, de toegang tot zorg is opvallend ongelijk naargelang sociale klasse en de aansturing en uitvoering van de zorg is zeer sterk versnipperd. Het dominante financieringsmodel is nog steeds de vergoeding per handeling, vastgeklonken in een besturingsmodel dat al meer dan een halve eeuw meegaat. Toch leeft onder de oppervlakte een breed verspreid besef dat het anders kan en anders moet. Het inzicht dat ‘vrijheid, blijheid’ – België heeft nog altijd een zeer vrije toegang tot gezondheidszorgen, zonder dwingende regels zoals verwijsplicht – gepaard gaat met heel wat onnuttige uitgaven, heeft diverse overheden er toe gebracht om nieuwe beleidslijnen uit te tekenen. Er is een nationaal plan voor geïntegreerde zorg, er lopen eerstelijnshervormingen in Vlaanderen en Brussel, er wordt in twaalf proefregio’s (goed voor een vijfde van de bevolking) geëxperimenteerd met change management en in de diverse hervormingen wordt sterker ingezet op een territoriale, bevolkingsgerichte aanpak. België is ook toe aan een derde meerjarenplan ‘e-gezondheid’ en driekwart van de bevolking heeft ingestemd met elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De echte motor tot verandering zit op het terrein. Op het terrein – in zorg voor welzijn en gezondheid – zijn heel wat mensen (professionals, maar ook lokale politici) op zoek naar nieuwe werkvormen. De recente overheidsinitiatieven hebben openingen gecreëerd voor bottom-up innovaties richting geïntegreerde zorg. Een bijzonder knelpunt in België en Vlaanderen is de toch wel nauwe ruimte die beleidsvoerders in de praktijk geven aan echte systeemverandering. Een bijzondere uitdaging voor de Federale Overheid is om voldoende systeemverandering van onderuit te laten komen. De Vlaamse Overheid hanteert een andere aanpak. De verschillende aanpak van beide overheden, maakt het vaak moeilijk en verwarrend voor het terrein. Dat maakt het ‘change management’ richting integratie behoorlijk lastig.

En toch slagen proefregio’s erin om met de nodige creativiteit en behendigheid te navigeren tussen de conflicterende belangen die gevolg zijn van het versnipperde ‘silo’ systeem en om een common ground voor verandering tot stand te brengen. Uit die kunst van veranderen valt misschien wel wat te leren.

Ri de Ridder
Voormalig huisarts en voorzitter
Dokters van de Wereld Belgie

Ri de Ridder

Voormalig huisarts en voorzitter
Dokters van de Wereld Belgie

13:50

Parallelsessies ronde B

Van 13.50 tot 14.50 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande parallelsessies. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 5: Het project Zorgzaam Leuven ‘geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in België’
Marie van de Putte
Apotheker en Bestuurder
Vlaamse Eerstelijnshervorming

Marie van de Putte

Apotheker en Bestuurder
Vlaamse Eerstelijnshervorming

Ri de Ridder
Voormalig huisarts en voorzitter
Dokters van de Wereld Belgie

Ri de Ridder

Voormalig huisarts en voorzitter
Dokters van de Wereld Belgie


Sessie 6: Blijf bewegen; schakelen op meerdere niveaus

In Zuid-Holland Noord wordt volop gewerkt aan de samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorg op regionaal niveau. Nu komen de gemeenten, wijken en bewoners erbij. Samen prioriteren, beleid ontwikkelen en uitvoeren. Hoe doe je dat in goede afstemming tussen regio en wijk? Wat werkt?

Hanneke Zandbergen
Adviseur en regiocoordinator
REOS

Hanneke Zandbergen

Adviseur en regiocoordinator
REOS


Sessie 7: Mono- of multidisciplinaire governance?

Wat is een passend organisatiemodel voor een regio-organisatie waarin multidisciplinaire zorg een belangrijke plaats heeft? In de regio Noordwest-Utrecht zijn partijen met deze vraag aan de slag gegaan en zijn diverse modellen ontwikkeld.  Zuiderwijk vertelt over deze modellen en de overwegingen die hebben meegespeeld bij de uiteindelijke keuze.

Eugen Zuiderwijk
Algemeen directeur
KetenzorgNU

Eugen Zuiderwijk

Algemeen directeur
KetenzorgNU


Sessie 8: Neem afscheid van het papieren begrip Multidisciplinair!

Tijdens deze workshop neemt de Twentse Apothekers Coöperatie u mee naar de regio Twente waar een ontwikkeling plaats vindt die door minister Bruins al omschreven werd als het Gallië van de zorg in Nederland!

Om het papieren begrip ‘Multidisciplinaire aanpak’ in de praktijk echt vorm te geven gelden de volgende belangrijke voorwaarden:

 • Relatie & vertrouwen
 • Erken elkaars kwaliteiten en expertises
 • Zet alle werkzame zorgverleners maximaal in, het zijn er nu al te weinig!
 • Gooi het domein denken over boord
 • Wees niet te bang iets op te geven
 • Met behoud van financiële continuïteit
 • Overschat de waarde van e-health niet
 • Ontschot de zorgverzekeraars en VWS
Erik Mijnhardt
Bestuurder
Twentse Apothekers Organisatie

Erik Mijnhardt

Bestuurder
Twentse Apothekers Organisatie


14:50

Theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:10

Parallelsessies ronde C

Van 15.10 tot 16.10 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande parallelsessies. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 9: Drie flitspresentaties

Flitspresentaties worden altijd goed beoordeeld op onze studiedagen en congressen. Wij zoeken nog enkele sprekers die als ‘flitspresentator’ in tien minuten tijd een goed voorbeeld, onderzoek, of actueel project rond de Organisatie in de Eerste Lijn willen bespreken. Interesse? Stuur dan vóór 15 januari 2020 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: petraschimmel@guusschrijversacademie.nl. Nadat we een keuze gemaakt hebben uit de aanmeldingen, vermelden we deze op de website.


Sessie 10: Hoe meet je resultaten van een project?
Arie van der Zwaard
Eigenaar
Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer

Arie van der Zwaard

Eigenaar
Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer


Sessie 11: Burgerkracht (citizenpower) in een (Eu)regio

Vanuit het perspectief van de burger wordt ingegaan op burgerparticipatie bij regionalisering/samenwerking in de regio Zuid Limburg en recente ervaringen in de Euregio Maas Rijn. Aan de orde komt de rol van de burger, wie is een burger, de bejegening en manieren van betrekken. Deelnemers krijgen het RHN WHO rapport Citizensummits, uitgebracht in juni 2019 in Maastricht.

Jo Maes
Citizenpower Expert
EPECS

Jo Maes

Citizenpower Expert
EPECS


Sessie 12: Open podium

Actualiteiten: in februari 2020 beslissen de programma-makers van dit congres over de invulling hiervan.


16:00

Plenaire afsluiting

Deelnemers beantwoorden de vragen: Wat heb ik geleerd? Wat kan ik er mee doen op korte en lange termijn? Onder leiding van dagvoorzitter gaan deelnemers in op deze vragen.

16:30

Afsluiting met een drankje

Schrijf je nu in!

€ 365,00

© 2020 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.