Programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek en de Hoofdlijnenakkoorden: Hoe nu verder?

28 november 2019 Galgenwaard Utrecht
print pdf
09:15

Ontvangst en inschrijving

10:00

Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Ward Bijlsma

Een aantal opmerkingen vooraf:

 • Tijdens dit congres blikken we terug op bijna twee jaar werken met de hoofdlijnenakkoorden en met het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek. We blikken ook vooruit: gaat het in de resterende looptijd van de hoofdlijnenakkoorden (ruim twee jaar) lukken om de doelstellingen te halen? Daarbij zijn twee vragen van belang: slaagt de implementatie van de zorgvernieuwing? En gaat het lukken om de kostengroei van ziekenhuiszorg terug te dringen naar nul procent per jaar?

Daarnaast zijn enkele didactische opmerkingen van belang:

 • De nadruk bij dit congres ligt op de implementatie van zorginnovaties en waar men tegenaan loopt.
 • Er zijn drie plenaire sprekers. Aan het eind van hun voordrachten is er tijd voor vragen en discussie.
 • Het programma bevat drie rondes met parallelsessies. Per ronde kunt u kiezen uit drie of vier verschillende sessies. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.
 • Bij de parallelsessies gaat het om interactieve kennisoverdracht. De standaard opbouw is: 1. Kennis maken met elkaar en inventarissen welke vragen er leven (10 minuten) 2. Kennisoverdracht door de expert (20 minuten) en 3. Beantwoorden van de vraag: kunt u de aangereikte kennis toepassen in uw eigen werkomgeving? (30 minuten).
 • Drie parallelsessies bestaan uit een aantal korte flitspresentaties. De flitspresentaties kunnen gaan over een nieuwe vorm van geïntegreerde zorg, een goed voorbeeld, of recent onderzoek op dit gebied of over een initiatief rond de uitvoering van de hoofdlijnenakkoorden.
 • De onderwerpen worden vanuit verschillende perspectieven belicht: zorgaanbieders, beleidsmakers, verzekeraars en andere zorgpartijen.
 • Alle sprekers sluiten hun voordracht af met een aantal concrete tips aan de deelnemers. Tijdens de afsluitende discussie komen deze aan bod.
Ward Bijlsma
Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

Ward Bijlsma

Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

10:15

Naar een regionale regierol voor zorgverzekeraars

Tom Kliphuis, Bestuursvoorzitter VGZ
Tom Kliphuis
Bestuursvoorzitter
VGZ

Tom Kliphuis

Bestuursvoorzitter
VGZ

10:45

Hoe staat het ervoor met de invulling van het hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg?

Welke standpunten heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tot nu toe ingenomen bij de Hoofdlijnenakkoorden, de Nota Juiste Zorg op de Juiste Plek, de diverse beleidsbrieven van het ministerie van VWS en de voornemens over de regionalisatie van de zorg op de laatste derde dinsdag in september? Na een korte beantwoording van deze vraag schetst Timmermans de kansen en bedreigingen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Hij eindigt zijn voordracht met zijn verwachtingen voor de komende jaren. Gaat de Juiste Zorg inderdaad naar de Juiste Plek, zodat  ziekenhuizen toe kunnen met een beperkte volumengroei?

Arno_Timmermans, Voorzitter Raad van Bestuur Dijklander ziekenhuis. Portefeuillehouder Juiste Zorg op de Juiste Plek NVZ-bestuur
Arno Timmermans
Portefeuillehouder Juiste Zorg op de Juiste Plek
NVZ-bestuur

Arno Timmermans

Portefeuillehouder Juiste Zorg op de Juiste Plek
NVZ-bestuur

11:15

Koffie- en theepauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

11:45

Parallelsessies ronde A

Van 11.45 uur tot 12.30 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande parallelsessies. De inleiders beginnen met een korte presentatie over het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de deelnemers of de inleider(s). Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 09.15 uur.

Sessie 1: Een nieuw ziekenhuis met minder behandelcapaciteit door substitutie van zorg naar thuissituatie

Een inspirerend voorbeeld van het besteden van substitutie vanuit het ziekenhuis en transformatiegelden.

Annemieke van Heiningen, Manager strategie, commercie en communicatie Tergooi Ziekenhuis
Annemieke van Heiningen
 Manager strategie, commercie en communicatie
Tergooi Ziekenhuis

Annemieke van Heiningen

 Manager strategie, commercie en communicatie
Tergooi Ziekenhuis

Eline van Slobbe
Voorzitter medische staf
Tergooi Ziekenhuis

Eline van Slobbe

Voorzitter medische staf
Tergooi Ziekenhuis


Sessie 2: Ziekenhuis Bernhoven en huisartsen werken samen aan substitutie in regio Oss

Synchroon is de huisartsenorganisatie die in Oss-Uden-Meierijstad actief is voor de chronische zorg. Bouma vult deze parallelsessie in samen met een vertegenwoordiger van ziekenhuis Bernhoven.

Anneke Bouma van der Ploeg, Huisarts en Bestuurder Synchroon Zorggroep ,
Anneke Bouma- Van der Ploeg
Huisarts en Bestuurder
Synchroon Zorggroep

Anneke Bouma- Van der Ploeg

Huisarts en Bestuurder
Synchroon Zorggroep

Annemiek Coremans, Internist; medisch leider chronische zorg Ziekenhuis Bernhoven
Annemiek Coremans
 Internist en medisch leider chronische zorg
Ziekenhuis Bernhoven

Annemiek Coremans

 Internist en medisch leider chronische zorg
Ziekenhuis Bernhoven


Sessie 3: Werken met regiobeelden: wat levert het op?

Regiobeelden geven inzicht in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in een regio. Dit gebeurt aan de hand van cijfers en visualisaties over zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid & leefstijl, bevolkingsontwikkeling en sociale en fysieke omgeving.

Wiet de Ronde, Manager Zorg Analyse Team Menzis
Wiet de Ronde
Manager Zorg Analyse Team
Menzis

Wiet de Ronde

Manager Zorg Analyse Team
Menzis


Sessie 4: Flitspresentaties

Drie flitspresentaties met nieuwe ontwikkelingen, goede voorbeelden en projecten rond Juiste Zorg op de Juiste Plek en/of de hoofdlijnenakkoorden. Na een korte voordracht door de flitspresentator is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan.

De overige flitspresentaties worden binnenkort ingevuld.

Flitspresentatie 1: Het ZonMw evaluatieprogramma Juiste Zorg op de Juiste Plek
Marike den Heijer, Programmamanager Juiste Zorg Op de Juiste Plek ZonMw
Marike den Heijer
Programmamanager Juiste Zorg Op de Juiste Plek
ZonMw

Marike den Heijer

Programmamanager Juiste Zorg Op de Juiste Plek
ZonMw


12:30

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

13:15

Meer tijd voor de patiënt; Sallandse vergezichten

Lucas Fraza, huisarts in Hilversum, sinds 2017 medisch directeur van de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken en als mede-initiator betrokken bij Het Roer Moet Om.

In de bewegende verbinding tussen twee oevers, vormt de IJssel de inspirerende metafoor van de uitdagingen die de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) heeft. Met een gedeelde stroomrichting en met ruimte voor verschillende stroomsnelheden biedt de HCDO sinds vele jaren voor haar huisarts-leden naast ANW en ketenzorg een platform van ondersteuning en innovatie. Laagdrempelig contact met een goed regionaal ziekenhuis en een betrokken lokale zorgverzekeraar vormen de basis voor een nieuwe inspirerende ontwikkeling van de huisartsenzorg. Met het project Meer Tijd Voor de Patient is een lokale variant ontwikkeld die vanuit de behoeftes van huisartsen invulling geeft aan JZOJP. Uit de verschillende projecten op het grensvlak van klinische zorg of welzijn, kunnen huisartspraktijken zich verbinden aan onderwerpen die bijdragen aan het werkplezier in de zorg en passen bij de behoeftes in de wijk of dorp. Verbinding en beweging in Salland met een glimlach, op weg naar een nieuwe horizon. De IJssel maakt het verhaal zichtbaar.

Lucas Fraza
Huisarts en directeur
Huisartsenzorg Deventer e.o.

Lucas Fraza

Huisarts en directeur
Huisartsenzorg Deventer e.o.

13:45

Parallelsessies ronde B

Van 13.45 uur tot 14.30 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande parallelsessies. De inleiders beginnen met een korte presentatie over het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de deelnemers of de inleider(s). Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 09.15 uur.

Sessie 5: Digitaal platform VVT-sector verbetert uitstroom ziekenhuispatiënten, Anita van den Berg, Bedrijfsmanager Amphia Ziekenhuis te Breda

Bijna niets is vervelender dan verschillende thuiszorgorganisaties te moeten afbellen om zorg voor een patiënt te regelen. Toch moesten verpleegkundigen dat steeds vaker doen als een patiënt het ziekenhuis verliet en nog niet zonder hulp thuis kon functioneren. Heel tijdrovend. Gelukkig is er nu de stoplicht-app. Het Amphia ziekenhuis te Breda heeft, samen met negen thuiszorgorganisaties in de regio Breda, deze app in maart 2019 gelanceerd. Met de introductie hiervan is 24/7 de capaciteit inzichtelijk van verschillende thuiszorgorganisaties in het verzorgingsgebied van Amphia.

Het grote belang? De patiënt kan goed en vlot doorstromen vanuit het ziekenhuis naar de thuiszorg. In deze sessie vertelt Anita van den Berg over de totstandkoming van de app en het nut ervan na ruim een half jaar in bedrijf zijn. Ook beantwoordt zij de ongetwijfeld vele vragen van de deelnemers.

Anita van den Berg, Bedrijfsmanager Amphia Ziekenhuis
Anita van den Berg
Bedrijfsmanager
Amphia Ziekenhuis te Breda

Anita van den Berg

Bedrijfsmanager
Amphia Ziekenhuis te Breda


Sessie 6: Samenwerking ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen rond observatiebedden
Rob Tips, Zorginkoper Wijkverpleging en Geriatrische Revalidatiezorg CZ
Rob Tips
Zorginkoper Wijkverpleging en Geriatrische Revalidatiezorg
 CZ

Rob Tips

Zorginkoper Wijkverpleging en Geriatrische Revalidatiezorg
 CZ


Sessie 7: Hoe versnel je de opschaling van goede voorbeelden rond de Juiste Zorg op de Juiste Plek? (discussie)

De Juiste Zorg op de Juiste Plaats is niet nieuw. Tot nu toe spraken we vaak over ’Transmurale Zorg’ of ‘Geïntegreerde Zorg’. Hiervan zijn in Nederland veel goede voorbeelden te vinden. Door de recente Hoofdlijnakkoorden tussen VWS en alle veldpartijen heeft JZOJP een nieuwe stimulans gekregen en zijn op verschillende plaatsen nieuwe initiatieven tot stand gekomen.

Er zijn veel succesvolle innovaties, verbeteringen en best practices, waar iedereen vol bewondering over spreekt. Tot verbazing van Wim Schellekens blijven dit vaak geïsoleerde initiatieven. Nederland heeft nog niet ontdekt hoe deze successen breed te implementeren en op te schalen. In Nederland hebben we geen gestructureerd proces van implementatie en opschaling.

In deze sessie onderzoeken deelnemers met elkaar hoe dit wel zouden kunnen gaan en wat dan de rol is van professionals, bestuurders, zorgverzekeraars en overheid. Daarbij kijken we ook naar succesvolle landelijke initiatieven uit het recente verleden, zoals ‘Sneller Beter’ in ziekenhuisland en ‘Zorg voor Beter’ en ‘Waardigheid en Trots’ in de care en wat we daarvan hebben geleerd.

Indien tijd over, zullen wij ingaan op  de Doorbraakaanpak (‘Breakthrough Collaboratives) zoals deze door het Institute for Healthcare Improvement in Boston is ontwikkeld en de ervaringen daarmee in de VS, Schotland, Denemarken en Nederland.

Wim Schellekens
Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Wim Schellekens

Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder


Sessie 8: Flitspresentaties

Flitspresentaties worden altijd goed beoordeeld op onze studiedagen en congressen. Wij zoeken nog enkele sprekers die als ‘flitspresentator’ in tien minuten tijd een goed voorbeeld, onderzoek, of actueel project rond de Juiste Zorg op de Juiste Plek en/of de hoofdlijnenakkoorden willen bespreken. Interesse? Stuur dan vóór 15 september 2019 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: petraschimmel@guusschrijversacademie.nl. Nadat we een keuze gemaakt hebben uit de aanmeldingen, vermelden we deze op de website.


14:30

Theepauze en verplaatsen naar parallelsessie

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:00

Parallelsessies ronde C

Van 15.00 uur tot 15.45 uur kunt u kiezen uit een van de drie onderstaande parallelsessies. De inleiders beginnen met een korte presentatie over het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de deelnemers of de inleider(s). Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 09.15 uur.

Sessie 9: Oost, west, Chemo thuis best!

Ziekenhuizen experimenteren steeds meer met thuistoedieningen bij kankerpatiënten. De eerste bevindingen zijn positief, maar is dit een toekomstbestendige vorm van de juiste zorg op de juiste plek?

Milou Tenhagen
Data-analist
Zilveren Kruis

Milou Tenhagen

Data-analist
Zilveren Kruis


Sessie 10: Zorg op afstand dichtbij door inzet nieuwe technologieën: NAAST

NAAST biedt zorg op afstand met slim gebruik van moderne technieken.

Mirthe van de Belt
Senior Adviseur
Medisch Service Centrum NAAST

Mirthe van de Belt

Senior Adviseur
Medisch Service Centrum NAAST


Sessie 11: Leefstijlverandering op grote schaal

Onze ambitie is het terugdringen van leefstijl gerelateerde (chronische) ziekten Die ambitie delen we met meer organisaties, maar wat doet Menzis om dit waar te maken?
Gezien de omvang van het vraagstuk, is het bereiken van grote volumes de sleutel bij het maken van impact. Waar liggen de kansen, wat zijn de goede voorbeelden en vooral hoe bereiken we de mensen die onze hulp kunnen gebruiken? Waar kiezen we een digitale online aanpak en waar offline menselijke interactie?
In deze paralelsessie delen we onze visie en leggen we uit hoe we onze maatschappelijke positie maximaal benutten om gezondheidsrisico’s en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Christiaan Rademaker, Regioregisseur en Programmamanager Menzis
Christiaan Rademaker
Regioregisseur en Programmamanager
Menzis

Christiaan Rademaker

Regioregisseur en Programmamanager
Menzis


Sessie 12: Open podium

Korte (flits)presentaties over actuele ontwikkelingen rond de hoofdlijnenakkoorden en Juiste Zorg op de Juiste Plaats.


15:45

Discussie, reflectie en afsluiting

Wat heeft u geleerd vandaag? In hoeverre worden de doelstellingen in het regeerakkoord over JZOJP en de Hoofdlijnenakkoorden gehaald? En (hoe) moet het beleid worden bijgesteld? Deze vragen komen aan bod tijdens een interactief zaalgesprek onder leiding van Ward Bijlsma en Guus Schrijvers. Ingeborg Been reageert vanuit VWS en Marius Buiting vanuit de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorg & Welzijn.

Ingeborg Been, Coördinerend beleidsmedewerker, directie Zorgverzekeringen, Ministerie van VWS
Ingeborg Been
Coördinerend beleidsmedewerker Directie Zorgverzekeringen
Ministerie van VWS

Ingeborg Been

Coördinerend beleidsmedewerker Directie Zorgverzekeringen
Ministerie van VWS

Marius Buiting, Directeur NVTZ Toezichthouders in Zorg & Welzijn
Marius Buiting
Directeur
NVTZ (Toezichthouders Zorg & Welzijn)

Marius Buiting

Directeur
NVTZ (Toezichthouders Zorg & Welzijn)

Ward Bijlsma
Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

Ward Bijlsma

Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
16:15

Afsluiting met een drankje

Gelegenheid om sprekers en collega’s uit de regio te ontmoeten.

16:45

Einde congres

Schrijf je nu in!

€ 345,00

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.