Programma Meer samenhang in de toegang tot (ouderen) zorg

16 april 2019 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:10

Welkomswoord door de dagvoorzitter

Martien Bouwmans
Beleidsadviseur en Vice voorzitter van het bestuur
Guus Schrijvers Academie

Martien Bouwmans

Beleidsadviseur en Vice voorzitter van het bestuur
Guus Schrijvers Academie

09:25

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet; harmonisatie op termijn mogelijk?

Stand van denken binnen ministerie van VWS

Ernst van Koesveld
Directeur-generaal Landurige Zorg
VWS

Ernst van Koesveld

Directeur-generaal Landurige Zorg
VWS

10:10

Medische indicatie versus juridisch (on)gelijk ten aanzien van de wetten voor de langdurige zorg

Wanneer de toegang tot zorg door wat voor reden dan ook gehinderd lijkt te worden. Kunnen er situaties ontstaan waarbij uiteindelijk de rechter wordt gevraagd een juridisch oordeel te vellen. Mr. P.J.M. (Elly) Koning , partner/advocaat bij Lexsigma Healthcare, neemt ons mee over de importantie van jurisprudentie wanneer uitvoerende instanties niet de toegang tot de zorg voor een cliënt kunnen bewerkstelligen. Wat dan zwaarwegende argumenten voor een rechter zijn zal zij illustreren met praktijk voorbeelden.

Elly Koning
Advocaat
Lex Sigma Healthcare Advocaten Amsterdam
10:40

Koffie- en theepauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

11:05

Sessies Ronde A

Maak uw keuze uit de volgende 3 sessies

Sessie 1; Flexibel samenwerken vereist creatief omgaan met wet en regelgeving

De ouderen van de toekomst willen steeds meer zeggenschap en eigen invulling aan hun leven geven. Institutioneel denken werpt dan belemmeringen op. Wat vraagt samenwerking van partijen om zorgzame buurten te maken of bijzondere kleinschalige woonvormen? O.a. in Nieuwegein is gekeken hoe flexibele samenwerken over de schotten en regelgeving heen kan leiden tot plezierige oplossingen voor bewoners. Door de gemeente is hier met het begrip collectieve WMO een nieuwe weg ingeslagen die corporaties, zorgpartijen en welzijn over de streep heeft getrokken. Maar wat kom je tegen voor het zo ver is?

Antoinette van Heijningen heeft een eigen bureau en werkt voor gemeenten, corporaties, marktpartijen en zorgorganisaties. Zij is lid van het ondersteuningsteam Wonen en Zorg en lid van het expertteam woningbouw van RVO. Tevens is zij sinds enige jaren oprichter van een landelijke koplopersgroep Zorgzame stad. De afgelopen jaren heeft zij o.a. het Verzorgd Wonen in Nieuwegein een gezicht gegeven.

Antoinette van Heijningen
Lid van het expertteam en ondersteuningsteam
Urbancore

Antoinette van Heijningen

Lid van het expertteam en ondersteuningsteam
Urbancore


Sessie 2; Verbeteren van de afstemming van de wetten voor langdurige zorg via een wijkcoöperatie

Zuid Limburg heeft een hoog gebruik van zorg.  Toch zijn daar ook de wachttijden voor langdurige zorg lang. Om deze tegen te gaan hebben tien Zuid Limburgse zorgaanbieders het initiatief genomen om een coöperatie te vormen op wijkniveau. Alle geld vanuit de wetten voor langdurige zorg   komt bij het coöperatiebestuur binnen. Die drie wetten zijn de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wmo. Het genoemde bestuur verdeelt het geldf zodanig over de tien aanbieders dat er minimale doorstroom is van patiënten naar gespecialiseerde zorg.

Bart Bongers heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het opzetten van de wijkcoöperatie. Tijdens deze sessie doet hij verslag over de totstandkoming en de eerste resultaten. Aan het eind komt de vraag aan de orde: Is de wijkcoöperatie als model ook elders geschikt voor ouderenzorg, eerste lijn en zorg aan verstandelijk gehandicapten?

Bart Bongers
Manager GGZ
Zorg in Ontwikkeling

Bart Bongers

Manager GGZ
Zorg in Ontwikkeling


Sessie 3; Zorgcoördinatie: één fysieke zorgmeldkamer. Ervaringen uit Zwolle en Twente

In de regio IJsselland zitten de triagisten en centralisten van de acute zorgpartners -ambulancezorg, huisarts, VVT en later ook GGZ-zorg- al enige periode, tijdens gezette tijden, fysiek samen op één locatie. Ook in Twente worden er op korte termijn stappen gezet richting een fysiek zorgcoördinatiecentrum, waarin intensief samengewerkt wordt om de zorgtoewijzing zo in te richten dat zorgvragen op eenduidige wijze worden beoordeeld en altijd passende zorg ingezet wordt.

Wat zijn de bereikte resultaten? Wat zijn de eerste lessen vanuit deze projecten? En welke vervolgstappen zijn nodig om een dergelijke verandering goed te bestendigen? In deze flitspresentatie neemt Douwe Hatenboer, projectleider voor beide regio’s, jullie mee in de aanpak, succesfactoren en de uitdagingen die in deze trajecten aan de orde zijn (geweest).

Douwe Hatenboer
Adviseur Zorg
Twynstra Gudde

Douwe Hatenboer

Adviseur Zorg
Twynstra Gudde


12:20

Lunch en netwerken

13:00

Wat kan een zorgverzekeraar doen om de afstemming tussen de wetten te verbeteren?

Zorg voor patiënten is niet te vangen in wetten. Patiënten bewegen zich door en over de grensvlakken van Zvw, Wlz, Wmo, JW en Participatiewet. Samenwerking tussen het medisch en sociaal domein is daarom van cruciaal belang. Zorgverzekeraar, Zorgkantoor en gemeenten dienen hiervoor afspraken te maken om een sluitende zorgketen te borgen. Menzis maakt samen met gemeenten in de kernregio’s Groningen, Twente, Achterhoek, Gelderland-Midden en Haaglanden afspraken over verbinding tussen deze verschillende domeinen. In deze bijdrage neemt Joas Duister u mee in de aanpak van Menzis in samenwerking met gemeenten.

Joas Duister
Preventie en Projecten en Projectleider Parelproject
Menzis

Joas Duister

Preventie en Projecten en Projectleider Parelproject
Menzis

13:45

Sessies Ronde B

Maak een keuze uit de volgende 3 sessies

Sessie 4; Het nieuwe portaal voor PGB-houders en professionals: ontwikkelingen, stand van zaken en vooruitzichten

Via het PGB Portaal zijn thans veel zaken rond het PGB te regelen. Dit portaal is zowel bedoeld voor de zorgverlener als voor de budgethouder. Deze laatste kan ermee een aanvraag indienen of wijzigen, een contract sluiten met een professionals, betalingen klaar zetten  door de Sociale Verzekeringsbank. Het PGB Portaal controleert direct of een declaratie klopt met de afspraken in de zorgovereenkomst. Printen, ondertekenen en vervolgens weer scannen van de zorgovereenkomst is niet meer nodig. Budgethouders, zorgverleners, zorgkantoren, gemeenten en de SVB werken allemaal in hetzelfde portaal. Alle partijen kunnen alleen die gegevens bekijken die zij zelf nodig hebben.

Het realiseren van dit portaal had veel voeten in de aarde. Per Saldo medewerker Hans van der Knijff, blikt terug, vertelt over recente ervaringen, blikt vooruit en beantwoordt vragen. Bij de rondvraag (als daarvoor nog tijd is)  beantwoordt hij vragen over andere recente ontwikkelingen dan die met het PGB-portaal.

Hans van der Knijff
Voorlichter en adviseur stakeholders
Per Saldo

Hans van der Knijff

Voorlichter en adviseur stakeholders
Per Saldo


Sessie 5; Ondersteuning aan mantelzorgers bij de zoektocht naar oplossingen, de laatste stand
Natalia Vermeulen
Adviseur en Mantelzorgcoach
Mantelzorg.nl

Natalia Vermeulen

Adviseur en Mantelzorgcoach
Mantelzorg.nl


Sessie 6; Er kan meer met domein overstijgende financiering dan je denkt.

Drie regio’s waar dementieketens zorg en ondersteuning leveren zijn aan de slag gegaan met de knelpunten in domeinoverstijgende financiering. We nemen u mee waar de 3 regio’s, Groningen, Limburg en Brabant, tegen aan lopen en wat de uitdagingen zijn. We geven u inzicht in de tussentijdse resultaten en laten zien welke goede voorbeelden er zijn. Een tipje van de sluier kunnen we u nu al oplichten: In het grijze gebied tussen de Wmo, Zvw en Wlz is meer mogelijk dan nu gedaan wordt. We verwachten van u dat u actief meewerkt in deze workshop en uw dilemma’s en mogelijke oplossingen voorlegt in de sessie. Samen weten we meer.

Meer lezen:  domeinoverstijgende bekostiging (Vilans) en financiering van dementiezorg (Dementiezorg voor elkaar). Er kan meer dan je denkt.

Monique Spierenburg
Expert
Vilans

Monique Spierenburg

Expert
Vilans

Sandra Dahmen
Expert lokaal organiseren
Vilans

Sandra Dahmen

Expert lokaal organiseren
Vilans


15:00

Pauze

15:15

Sessies Ronde C

Maak uw keuze uit de volgende 3 sessies

Sessie 7; Multipoli: Domein overstijgende verbinding tussen verschillende zorgsystemen

Zorgvragers vallen soms tussen de wal en het schip. Dit wordt nog eens versterkt omdat zij vaak meerdere zorgvragen hebben. Ketensamenwerking is noodzakelijk om tot een adequaat zorgaanbod te komen: de Multipoli (zie ook www.multipolibijonz.nl).

De verschillende financieringsvormen en cultuurverschillen bemoeilijken een grensoverschrijdende samenwerking. Wat is dan nodig om de samenwerking succesvol te maken?

Leo Platschorre
Secretaris Raad van Bestuur
Prisma

Leo Platschorre

Secretaris Raad van Bestuur
Prisma


Sessie 8; "Spreekuur" waarin congresdeelnemers casuïstiek kunnen voorleggen

Kom in gesprek met Zorgkantoor Zilveren Kruis, het CIZ en de Gemeente, over lastige praktijkkwesties over toegang tot langdurige ouderen- en gehandicaptenzorg.


Sessie 9; Flitspresentaties met jurisprudentie over meer samenhang in de wetten

Drie presentaties van 15 minuten over gewonnen, verloren en in de minne geschikte rechtszaken.


16:00

Afsluiting

Tijdens de plenaire afsluiting vormen de goede voorbeelden het eerste agendapunt. Aan de orde komen de volgende vragen:

  1. Zijn de gepresenteerde goede voorbeelden voldoende om bureaucratie en rompslomp te verminderen?
  2. Op welke manieren is de nationale opschaling van de goede voorbeelden te versnellen?

De jurisprudentie vormt het tweede agendapunt. Aan de orde komen de volgende vragen:

  1. Is andere interpretatie van bestaande wetgeving te verkiezen boven nieuwe wetgeving; is het nodig om wetten te veranderen?
  2. Bestaat er casuïstiek die nog onvoldoende door rechters zijn getoetst?

De afsluiting vindt plaats in overleg met de congresdeelnemers. Deelnemers kunnen met hun mobiel reageren op de hierboven genoemde vragen.


16:30

Einde congres

Hapje en drankje