Programma Hervorming en ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg

27 oktober 2020 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:15

Welkomswoord door dagvoorzitter Bert van der Hoek


Een aantal opmerkingen vooraf:

  • Aan het eind van de voordrachten van de plenaire sprekers is er tijd voor vragen en discussie.
  • Bij de parallelsessies gaat het om interactieve kennisoverdracht. De Standaard opbouw is: (1) Kennis maken met elkaar (2) Kennisoverdracht door de expert en (3) Beantwoorden van de vraag: kun je de aangereikte kennis toepassen in je eigen werkomgeving?
  • Alle sprekers sluiten hun voordracht af met drie concrete tips aan de congresdeelnemers. Tijdens de afsluitende discussie komen deze aan bod. De tips worden opgesplitst in tips voor de korte- en de lange termijn.
Bert van der Hoek
Bestuursvoorzitter
Trimbos Instituut

Bert van der Hoek

Bestuursvoorzitter
Trimbos Instituut

09:25

De geschiedenis van de ambulantisering sinds 2012 aan de hand van vijf deelstudies

Sinds 2015 bracht het Trimbos Instituut vijf evaluatie-rapporten uit over de ambulantisering die in 2012 inzette. Het laatste verscheen medio december 2019. Uit die rapportages komt een wisselend beeld naar voren. Soms krimpt de ambulante zorg voor ernstige psychiatrische patiënten maar in andere regio’s groeit deze. Hetzelfde geldt voor samenwerking met de sociale wijkteams. Ook hier een wisselend beeld. Die samenwerking lukt soms wel en soms niet. De laatste jaren leidt Hans Kroon de evaluatiestudies(enquêtes en interviews) . Bij de opening schetst hij de ontwikkelingen en de regionale verschillen daarin. Aan het einde van zijn inleiding presenteert hij drie scenario’s gebaseerd op de trends vanaf 2012: 1, het continueringsscenario 2. Intensieve opbouw van ambulante ggz en 3. De ggz in de wijk.

Hans Kroon
Senior medewerker Trimbos Instituut
Hoogleraar Ambulantisering GGZ te Tilburg

Hans Kroon

Senior medewerker Trimbos Instituut
Hoogleraar Ambulantisering GGZ te Tilburg

10:00

Hoe nu verder met de ambulantisering van de GGZ?

Spreker volgt

10:35

Ambulantisering GGZ, terugblik en vooruitblik van een zorgverzekeraar

Deze inleiding begint met een beschrijving in vogelvlucht van het inkopen van ggz door CZ: Hoe groot is het budget waarover Verlee beschikt en wat is de ontwikkeling daarin? Met hoeveel medewerkers koopt zij ggz in voor CZ verzekerden? Waar let ze op bij het inkopen doen? En hoe komt de kwaliteit van de geleverde zorg aan de orde? Daarna reageert Verlee op de Trimbos evaluaties. Zij bespreekt actuele beleidsinitiatieven van CZ zoals e-mental health, wachtlijstreductie en het meer inkopen van zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Aan het einde van de voordracht is er ruimte voor vragen uit de zaal.

Marieke Verlee
Manager GGZ
CZ Zorgverzekeraar

Marieke Verlee

Manager GGZ
CZ Zorgverzekeraar

11:05

Koffie/thee pauze

11:30

Ronde A van vier sessies

Sessie 1; De ambulante GGZ in Lille (Frankrijk), een goed voorbeeld van hoe het ook kan

Op enkele plaatsen in Europa werkt de ggz goed samen in de wijken en met sociale wijktrams. Een van de plekken is de stad Lille. Wat maakt deze stad tot een goed voorbeeld? En hoe kon dit ontstaan? Dankzij inspirerend leiderschap? Zijn de persoonlijke verhoudingen belangrijker dan de formele lijnen? Leidt het model-Lille tot kwaliteitsverbetering en besparingen? Op basis van veelvuldige bezoeken, rapporten en collegiale contacten doet Kroon verslag. Aan het einde van deze sessie inventariseert Kroon of er belangstelling bestaat voor een excursie naar Lille.

Hans Kroon
Senior medewerker Trimbos Instituut
Hoogleraar Ambulantisering GGZ te Tilburg

Hans Kroon

Senior medewerker Trimbos Instituut
Hoogleraar Ambulantisering GGZ te Tilburg


Sessie 2; College tour; Dilemma’s in de ggz in de derde decade van deze eeuw

Met Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en met Guus Schrijvers, gezondheidseconoom als interviewer en gespreksleider

De Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ ,2019 geeft aan dat in de afgelopen zeven jaren de zorg aan mensen aan met ernstige psychiatrische aandoeningen is verschraald. Moet daarom de prioriteit in de periode 2020- 2030 uitgaan naar deze groep? Wie denkt in termen van volksgezondheid zegt ja op deze vraag. Maar zo vanzelfsprekend is dat antwoord niet. Want één euro geïnvesteerd in de behandeling van lichte psychische aandoeningen levert meer maatschappelijke baten op dan één euro bij mensen met een EPA. Bovendien wie investeert in de behandeling van lichte patiënten remt de groei af van het aantal mensen met een EPA. Hoe gaat de Nederlandse Vereniging voor

Psychiatrie hiermee om? Deze vraag is het eerste onderwerp dat Guus Schrijvers als interviewer voorlegt aan de voorzitter van deze vereniging, Elnathan Prinsen. Hij hanteert hierbij als formule van die Twan Huys hanteerde bij het TV programma College Tour. De gespreksleider start het vraaggesprek en geeft daarna het woord aan de zaal. Schrijvers en Prinsen hechten eraan om een thema grondig uit te werken en veel de discussiëren met de sessie-deelnemers. Wellicht blijft het daarom bij dit ene thema. Andere thema’s die aan bod kunnen komen, zijn open eigen vragen vanuit de deelnemers (1), actuele onderwerpen die rond 26 maart spelen (2) en de stigmatisering door psychiaters van hun patiënten, zoals opgemerkt in de genoemde monitor (3). Helemaal aan het einde van de sessie attendeert Prinsen de deelnemers op beleidsstukken van de NVVP en andere gremia die gaan over prioritering in de ggz

Elnathan Prinsen
Voorzitter
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Elnathan Prinsen

Voorzitter
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.

Sessie 3; Meer betekenis geven aan statistische data over ambulantisering, wachttijden, werkdruk, kwaliteit en rommen in de ggz.

Sinds jaar en dag geeft Lokkerbol training in meer waarde toekennen aan data. Het verzamelen van die data is werk voor economen, statistici, software-bedrijven en epidemiologen. Maar als ze er eenmaal zijn, moeten professionals, beleidsmakers en cliënten er betekenis aan geven. Hoe ver staat het hiermee  in de ggz? Welke experimenten lopen er? Is het rommen toch eigenlijk een stille dood gestorven? En stellen DBC’s meer voor dan alleen een betalingsgrondslag?

Joran Lokkerbol is hoofd van het Centrum voor Economische Evaluatie & Machine Learning binnen het Trimbos instituut, is verbonden aan Arkin in het kader van de opzet van een Data Science team en leidde ruim 50 ggz-professionals op in de toepassing van machine learning in de klinische praktijk, binnen de door hem opgezette opleiding op het Trimbos instituut. Joran verdiepte zich in machine learning gedurende een postdoc op Harvard University en MIT.

Joran Lokkerbol
Leidinggevend onderzoeker en opleider
Trimbos Instituut

Joran Lokkerbol

Leidinggevend onderzoeker en opleider
Trimbos Instituut


Sessie 4; Krachtige basiszorg - Ambulant op de fiets in de Utrechtse wijk Ondiep

Krachtige basiszorg is een vernieuwende, integrale aanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op gebied van  lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociaal welzijn en preventie in de wijk. Professionals kunnen beter hun werk doen, bewoners plukken de vruchten van zorg- en dienstverlening op maat en de zorgkosten verminderen significant.

Rebecca Houtman werkt als huisarts in de oude wijk Ondiep, gelegen naast de wijk Overvecht, die uit de jaren zeventig stamt. Zij werkt nauw samen met diverse partners in de wijk waaronder het Buurtteam en Altrecht, de grote ggz instelling in de stad Utrecht.  Zij is met recht een voorloper van Krachtige basiszorg te noemen. Al jaren fietst zij door de wijk en komt tot verrassende inzichten. Haar sessie is als volgt opgebouwd: 1. Kennismaken met de deelnemers 2. Een feitelijk relaas over de ontstaansgeschiedenis van de geïntegreerde zorg in Ondiep 3. De zwakke en sterke punten anno 2020 en 4. Zijn de ervaringen in Ondiep (en Overvecht en elders) op te schalen naar regionaal en nationaal niveau?

Rebecca Houtman
Huisarts
Gezondheidscentrum Ondiep

Rebecca Houtman

Huisarts
Gezondheidscentrum Ondiep


12:30

Lunch

13:15

Regionalisatie van de ggz als wenkend gemeentelijk perspectief

In zijn voordracht gaat de Langen in op de samenwerking tussen het sociale domein en de ggz. Hij betrekt hierbij zijn ervaringen in Rotterdam en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook gaat hij in op de zorg aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. De Langen is sinds twee jaar wethouder. Hij studeerde fysiotherapie en bestuurskunde, maar eigenlijk wilde hij profvoetballer worden.

Sven de Langen
Wethouder Zorg (CDA), Gemeente Rotterdam
Voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

Sven de Langen

Wethouder Zorg (CDA), Gemeente Rotterdam
Voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

13:35

Regionalisatie van de GGz vanuit professioneel perspectief

De voordracht van De Ruijter bestaat uit een aantal onderdelen. 1. Zij schetst ontwikkelingen in haar regio: de kop van Noord Holland. Wat gaat daar goed met de ambulantisering en wat kan beter? 2. Daarna bespreekt zij ontwikkelingen met de Fact teams. Zij heeft daar kijk op als voorzitter van F-ACT Nederland. 3. De Ruijter gaat in op het wenselijke nationale beleid om te komen tot regionalisatie van de ggz.

Elsbeth de Ruijter
Lid Raad van Bestuur GGz Noord-Holland Noord
Voorzitter van F-Act Nederland

Elsbeth de Ruijter

Lid Raad van Bestuur GGz Noord-Holland Noord
Voorzitter van F-Act Nederland

14:05

Flitspresentatie: De rol van cliënten in beleid en onderzoek van de ambulante ggz

Sinds jaar en dag werkt Boevink binnen HEE aan betere herstelzorg na behandeling van cliënten. Zij komt met enkele voorstellen voor de komende jaren om deze zorg te stimuleren.

Wilma Boevink
Onderzoeker en oprichter HEE: Herstel, Empowerment & Ervaringsdeskundigheid
Trimbos Instituut

Wilma Boevink

Onderzoeker en oprichter HEE: Herstel, Empowerment & Ervaringsdeskundigheid
Trimbos Instituut

14:20

Flitspresentatie: Ambulantisering en beschermd wonen: twee zijden van dezelfde medaille !?

De ambulantisering van psychiatrische ziekenhuizen ging in de afgelopen zeven jaar gepaard met een stijging van het aantal beschermd wonen-plaatsen voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Nu trachten RIBW’s doorstroming te realiseren naar volledig zelfstandig wonen van het genoemde type cliënten. Is begeleid zelfstandig wonen een betere variant dan beschermd wonen? En wie komen daar wel en niet voor in aanmerking? Berndsen gaat hierop in.

Jan Berndsen is bestuursvoorzitter van de Utrechtse RIBW met de naam Lister en president van de Europese koepel voor nationale GGZ-branche organisaties in 30 Europese landen met de naam Mental Health Europe

Jan Berndsen
CEO
Lister en Mental Health Europe
14:35

Theepauze

15:00

Ronde B van vier parallelsessies

Sessie 5; Recente ervaringen met de Wet Zorg en Dwang en mer de Wet Verplichte GGZ: Zaanstad als goed voorbeeld

De sessie gaat over de regionale organisatie van de aanpak van mensen met verward gedrag in Zaanstreek-Waterland. Hoe wordt dit in deze regio vormgegeven en geïmplementeerd? We laten dit zien aan de hand de organisatie van de ketenaanpak rond mensen met verward gedrag in deze regio. Daaronder vallen een aantal projecten die vanuit de GGD zijn opgestart en deels al afgerond en geëvalueerd: ggz in de wijk, niet-acuut vervoer en de Wet verplichte ggz. Vragen die aan de orde komen zijn oa: hoe zorg je voor borging van dit soort initiatieven in de regio? Wat gaat hierbij goed en wat zijn de knelpunten? Het gaat dan met name om de ketenaanpak en samenwerking met verschillende partijen, zoals de ggz, de politie, de GGD en de gemeente.

Ina Boerema is verpleegkundige en GGD Zaanstreek-Waterland. Regio-coordinator Wvggz, Projectleider Suicidepreventie en Aanpak mensen met verward gedrag bij de GGD Zaanstreek-Waterland. Regio-coordinator Wvggz, Projectleider Suicidepreventie en Aanpak mensen met verward gedrag.

Ina Boerema
Verpleegkundige en Projectleider
GGD Zaanstreek-Waterland

Ina Boerema

Verpleegkundige en Projectleider
GGD Zaanstreek-Waterland


Sessie 6; Het Zilveren Kruis reduceert ggz-wachtlijsten met eHealth: wat gaat goed en wat kan beter?

In deze workshop gaan Zilveren Kruis en Dimence met jou in gesprek over volledig digitale specialistische GGZ behandeling. Naast een prikkelende inhoudelijke talk over de inzet van E Health in de ggz gaan we ook graag met u de dialoog aan tijdens deze workshop.

Digitaal het nieuwe normaal

Een serie kijken, een overnachting boeken of bankzaken regelen daarvoor gebruikt tegenwoordig bijna iedere Nederlander een digitale service. één op de 5 mensen krijgt ooit in zijn leven te maken met een geestelijke aandoening. Wij zijn dan ook van mening dat we anno 2020 met digitale service niet achter kunnen blijven in de GGZ. Het is hoog tijd dat iedereen die wil werken aan zijn mentale gezondheid hier direct mee aan de slag kan gaan.

De Dimence Groep biedt een digitale behandelservice waarin specialistische en basis GGZ geboden wordt. Digitaal is daarbij niet het doel op zich maar een middel om laagdrempeligheid en doeltreffendheid te waarborgen. De voortgang van de patiënt wordt intensief gevolgd met behulp van simpele meetinstrumenten die per sessie worden ingezet. Patiënten hebben inzicht in de effecten van hun inspanningen en behandelaren gebruiken deze data om de effectiviteit van de behandeling en zichzelf te verhogen. We verwachten effectiviteit en maatschappelijke opbrengsten inzichtelijk te kunnen maken en delen in deze workshop graag onze visie hierop. De uitdaging ligt nu niet meer in het bewijzen van de kracht van ehealth, maar juist wel in het bewijzen van de inzetbaarheid van technologie om de beste behandel service te leveren.

Peter van Zuidam
Inhoudelijk GGZ-adviseur
Zilveren Kruis

Peter van Zuidam

Inhoudelijk GGZ-adviseur
Zilveren Kruis

Mirjam Stender
Manager bedrijfsvoering Specialistische diagnostiek en behandeling
Dimance

Mirjam Stender

Manager bedrijfsvoering Specialistische diagnostiek en behandeling
Dimance

Fennie Wiepkema
Digital psychologist - digital mental health strategist
Dimence

Fennie Wiepkema

Digital psychologist - digital mental health strategist
Dimence


Sessie 7; Wat huisartsen van de ambulante ggz verwachten

Sinds 2012 ervaren ook huisartsen de ambulantisering van de ggz. Sinds 2012 is er een grote instroom van Praktijkondersteuners Huisartsen (POHs)  ggz in hun praktijken. Vaak staan zij met één been in de eerste lijn en met het andere been binnen een ggz instellingen. Over hun functioneren gaat Starmans aan het begin van zijn verhaal in. Zowel patiënten met lichte als met zware problematiek passeren de revue. Na zin terugblik op de afgelopen jaren benoemt Starmans sterke en zwakke punten van de ambulante ggz anno 2020. Van daaruit schetst hij wenselijke en te verwachten ontwikkelen tot 2030. Graag treedt hij in discussie met deelnemers aan zijn sessie over wenselijke en onvermijdelijke ontwikkelingen.

Richard Starmans
Huisarts en Voorzitter PsyHag
NHG-expertgroep ggz

Richard Starmans

Huisarts en Voorzitter PsyHag
NHG-expertgroep ggz


Sessie 8; Arkin verlaagt de werkdruk en verhoogt werkplezier in de Amsterdamse ambulante ggz

Veluwenkamp heeft het mes gezet in al die registratiedrang en een vereenvoudiging ontworpen in de tijdregistratie van professionals bij Arkin. De zorgmedewerker registreert alleen nog maar wat belangrijk is voor de zorg en registreert niet meer elke minuut waar hij of zij mee bezig is. Met als resultaat ruim 50 minuten per medewerker per dag meer tijd voor de zorg. Dit zorgt voor gelukkigere medewerkers. Zij kunnen zich weer volledig focussen op de zorg en hoeven zich niet meer bezig te houden met uren administratie. Jaarlijks vertrekken bij Arkin zo een 700 van de 4200 medewerkers. Veluwenkamp zou hen graag langer vasthouden. Het lijkt erop dat dat lukt door de hoeveelheid registratie te verminderen. Bij de teams waar dit experiment plaatsvindt is het verloop gehalveerd. Met dit experiment heeft Arkin zelfs een prijs gewonnen.

In deze sessie gaat Veluwenkamp in op de totstandkoming, het nu en de toekomst van de tijdsregistratie bij Arkin. Graag beantwoordt hij vragen van deelnemers van deze sessie

Dick Veluwenkamp
Lid RvB
GGZ Instelling Arkin

Dick Veluwenkamp

Lid RvB
GGZ Instelling Arkin


15:45

Plenaire afsluiting

Afsluiting waarbij deelnemers hun ervaringen kunnen delen.

Aan het begin van de afsluiting introduceert Esman enkele beleidsstukken van GGz Nederland. Die komende kort voor 26 maart uit, zo is de verwachting. Sporen deze met de inbreng van plenaire sprekers en van inleiders van de sessies? En sluiten ze aan op de actualiteit en de tegenwoordige reuring daarover in de massamedia en de vakpers en bij tal van stakeholders van de ggz?

Bert van der Hoek
Bestuursvoorzitter
Trimbos Instituut

Bert van der Hoek

Bestuursvoorzitter
Trimbos Instituut

Veronique Esman-Peeters
Directeur
GGZ Nederland

Veronique Esman-Peeters

Directeur
GGZ Nederland

16:15

Afsluiting met een hapje en drankje

17:00

Einde congres