Programma Realisatie van de hoofdlijnenakkoorden; de juiste zorg op de juiste plek

16 november 2018 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:45

Ontvangst en inschrijving

09:30

Opening door dagvoorzitter Wim Schellekens

Een aantal opmerkingen vooraf:

 • De nadruk bij dit congres ligt meer dan bij het vorige congres op de implementatie van zorginnovaties.
 • Aan het eind van de voordrachten van de plenaire sprekers is er tien minuten tijd voor vragen en discussie.
 • Bij de parallelsessies gaat het om interactieve kennisoverdracht. De Standaard opbouw is: 1. Kennis maken met elkaar (10 minuten) 2. Kennisoverdracht door de expert (20 minuten) en 3. Beantwoorden van de vraag: kun je de aangereikte kennis toepassen in je eigen werkomgeving? (30 minuten).
 • Twee parallelsessies bestaan uit een aantal korte flitspresentaties. De flitspresentaties kunnen gaan over een nieuwe vorm van geïntegreerde zorg, een goed voorbeeld of recent onderzoek op dit gebied.
 • Workshops bieden het oefenen en uitwisselen van vaardigheden onder leiding van een coach. Deelnemers aan de workshops hebben al eerder een vaardigheidstraining gehad. De workshop heeft vooral het karakter van een opfriscursus en het uitwisselen van ervaringen.
 • Alle sprekers sluiten hun voordracht af met drie tips aan de congresdeelnemers om de gepresenteerde innovaties in hun eigen werkomgeving in te voeren. De plenaire afsluiting behandelt al deze tips. De tips worden opgesplitst in tips voor de korte- en voor de lange termijn.
Wim Schellekens
Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Wim Schellekens

Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

09:45

De juiste zorg op de juiste plaats… en nu nog op de juiste manier

Bart Berden begint zijn betoog met een beschouwing over de ziekenhuiszorg anno 2018 en geeft zijn visie op het ziekenhuisbeleid van de overheid. Daarbij komen aan bod: het huidige regeerakkoord, het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg, maar zeker ook de richtinggevende beweging ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Het formuleren van beleid is echter heel wat anders dan het uitvoeren ervan. Welke rol hebben de 425 miljoen euro transformatiegeld en het congruent inkopen en samenwerken van zorgverzekeraars gespeeld? En wat zijn de gevolgen van het toestaan van regionale samenwerking tussen ziekenhuizen en het verdwijnen van markt en prijsconcurrentie. Is de patiënt hier eigenlijk wel van op de hoogte? Berden sluit af met een voorzet en tips om de implementatie te laten slagen.

Bart Berden
Voorzitter RvB en bijzonder hoogleraar organisatie-ontwikkeling in het ziekenhuis
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 

Bart Berden

Voorzitter RvB en bijzonder hoogleraar organisatie-ontwikkeling in het ziekenhuis
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 

10:15

De hoofdlijnenakkoorden vanuit de verzekeraar

Inhoudelijk overleg staat voorop bij Menzis. Daarna volgen financiële besprekingen. Deze omslag maakte deze zorgverzekeraar in de afgelopen jaren. Dit leidde tot tal van faciliterende initiatieven. Soms zijn deze regiogebonden, zoals in Den Haag en Tiel. Dan weer zijn het projecten in ziekenhuizen of instellingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Triple Aim, menukaarten, Value Based Health Care en bekostigingsstrategieën zijn woorden die in de voordracht van Bijlsma regelmatig terugkeren. Bijlsma was vroeger als oogarts verbonden aan het UMC Utrecht, leidde een divisie in een groot ziekenhuis en is nu bij Menzis verantwoordelijk voor de contracten, inkoop en experimenten van eerstelijns- en geïntegreerde zorg.

Ward Bijlsma
Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

Ward Bijlsma

Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

10:45

Koffiepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

11:15

Parallelsessies en workshops ronde A

Van 11.15 tot 12.15 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande sessies en workshops. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. In een workshop train je vaardigheden aan de hand van casuïstiek en een theoretisch schema van de workshopgever.
Aanmelden voor sessies of workshops kan bij binnenkomst vanaf 8.45 uur.

Sessie 1: lessons learned - de geboortezorg als kraamkamer van vernieuwingen in de zorg

Thema: Meekijkconsulten, telemedicine en telediagnostiek 

In veel regio’s begeleidt STBN projecten integrale zorg, zet bedrijven op en werkt aan innovaties in de geboortezorg. Zowel van successen als van zeperds kan je leren.  Substitutie: wat werkt, wat zijn de addertjes onder het gras? In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag om het toe te passen op ieders eigen situatie.

Frans Annot
Directeur-Bestuurder
STBN

Frans Annot

Directeur-Bestuurder
STBN


Sessie 2: Gezamenlijke behandeling en begeleiding in eerste en tweede lijn 

Thema: Goede voorbeelden van gezamenlijke behandeling en begeleiding in eerste en tweede lijn 

 1. Harteraad en NVVC Connect ACS hebben een zorgpad acuut coronair syndroom ontwikkeld: een versie voor zorgverleners en een versie voor patiënten. Dit zorgpad start bij het ontslag uit het ziekenhuis tot en met de overdracht naar de eerste lijn. Tijdens deze sessie vertelt Strijbis over de totstandkoming en de praktische toepassing voor zorgverleners en patiënten.
 2. Laagdrempelig overleg tussen de medisch specialist en de huisarts om patiënten niet onnodig naar de tweede lijn te verwijzen. Eenvoudig toch? Maar werkt dit in de praktijk? Wat zijn de voordelen en nadelen? Volstaat een emailadres of is er meer voor nodig? Aan bod komen de ervaringen met deze manier van werken in het Albert Schweitzer Ziekenhuis.
Anne-Margreet Strijbis
 Senior beleidsmedewerker
Patiëntenorganisatie Harteraad

Anne-Margreet Strijbis

 Senior beleidsmedewerker
Patiëntenorganisatie Harteraad


Sessie 3: Substitutiebevordering door een zorgverzekeraar in een grote stad: de casus Den Haag

Thema: Goede voorbeelden van ontworpen randvoorwaarden om substitutie te bevorderen

Iedereen weet het: Den Haag, mooie stad achter de duinen! Maar ook een stad met grote stadsproblematiek met wijken met zowel sociaal, fysiek als economische problemen. Gelukkig is er een groot aanbod aan zorg: veel ziekenhuizen, veel huisartsen, apotheken, wijkverplegingsorganisaties en ook veel verzekeraars! De trend is om meer zorg dichtbij de patiënten te organiseren. Toch komen goede plannen hier niet zomaar van de grond. Hoe keer je het tij? Welke mooie voorbeelden zijn er en hoe komen die tot stand?

Netteke Ludwig
Accountmanager eerstelijnszorg
Menzis

Netteke Ludwig

Accountmanager eerstelijnszorg
Menzis


Sessie 4: Het repareren van een niet goed functionerend multidisciplinair team (workshop)

Thema: Trainen van vaardigheden om samenwerking tussen eerste- en tweedelijn en tussen ziekenhuizen te bevorderen en verbeteren

Lex Maas coacht en adviseert professionals uit eerste en tweede lijn om beter samen te werken.

Lex Maas
Consultant en Partner
POLOS

Lex Maas

Consultant en Partner
POLOS


12:15

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

12:55

Hoe haalbaar zijn de hoofdlijnenakkoorden en de nota De Juiste Zorg op de juiste Plek voor huisartsen?

Patrick Bindels was lid van de projectgroep die de nota ‘De juiste zorg op de juiste plek’ schreef.

Patrick Bindels
 Hoogleraar Huisartsenzorg, hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde
Erasmus MC

Patrick Bindels

 Hoogleraar Huisartsenzorg, hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde
Erasmus MC

13:20

Ziekenhuizen in beweging met JuMP

JuMP is de naam van een nieuw programma van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De afkorting staat voor de Juiste Medisch Specialistische zorg voor de Patiënt.

Het programma beoogt het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg nader in te vullen. Het heeft drie doelstellingen: Integrale zorg voor de patiënt (1)  die zo dicht mogelijk bij huis wordt aangeboden (2) met hoge kwaliteit en betaalbare kosten (3). Marenne Terlingen vertelt wat het programma inhoudt en hoe het verder ingevuld gaat worden door de ziekenhuizen.

Marenne Terlingen
Senior beleidsadviseur Kwaliteit & Organisatie
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Marenne Terlingen

Senior beleidsadviseur Kwaliteit & Organisatie
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

13:35

Parallelsessies en workshops ronde B

Van 13.35 tot 14.35 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande sessies en workshops. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. In een workshop train je vaardigheden aan de hand van casuïstiek en een theoretisch schema van de workshopgever.
Aanmelden voor sessies of workshops kan bij binnenkomst vanaf 8.45 uur.

Sessie 5: Flitspresentaties

Tijdens deze sessie worden een aantal nieuwe ontwikkelingen en goede voorbeelden gepresenteerd over de juiste zorg op de juiste plek op. Na een korte voordracht door de flitspresentator is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan.

13.35 uur: Meekijkconsulten bij zes specialismen in Groningen

Sinds mei 2018 kunnen huisartsen, aangesloten bij de grootste zorggroep in Groningen, een digitale consultatie doen bij 6 specialismen van het Martini Ziekenhuis. De ervaringen zijn zo positief (in vijf maanden bijna 300 consultaties) dat de digitale consultatie nu verder wordt uitgerold. Eerst over meer specialismen en later over meer ziekenhuizen. Celeste Reker vertelt over de eerste ervaringen, succesfactoren en de uitdagingen van de invoering van de digitale consultatie bij meer dan 250 huisartsen en in het Martini Ziekenhuis.

Celeste Reker
Adviseur transmurale samenwerking
Martini Ziekenhuis

Celeste Reker

Adviseur transmurale samenwerking
Martini Ziekenhuis

13.50 uur: Cardiometabole zorg: scholing en advisering op afstand vanuit het UMC

Binnen het Cardiometabole Zorgnetwerk wordt transmuraal samengewerkt en is de zorg geïntegreerd en afgestemd op de wens van de individuele patiënt. eHealth toepassingen versterken het netwerk en brengen de zorg waar mogelijk naar de patiënt. Tijdens deze flitspresentatie vertelt Victor Boom hoe netwerkgeneeskunde bijdraagt aan het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plaats. Ook krijgt u handvatten voor het uitrollen van netwerkzorg bij u in de regio.

Victor Boom
Arts-onderzoeker
UMC Utrecht

Victor Boom

Arts-onderzoeker
UMC Utrecht

14.05 uur: Find Gezonde nieren

De nieuwe NHG-standaard chronische nierschade is leidend voor de zorg die patiënten met nierschade moeten krijgen. Maar hoe zoeken we deze patiënten op, hoe worden ze vervolgd en wie heeft de regie als behandelaar? Goede samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en specialisten, ondersteund door ICT kan helpen om patiënten met nierschade vroegtijdig op te sporen en optimaal in beeld te krijgen. Hierbij is ook verplaatsing van zorg van de tweede naar de eerste lijn mogelijk.

Chris Hagen
Nefroloog
Meander Medisch Centrum

Chris Hagen

Nefroloog
Meander Medisch Centrum

14.20 uur: E-meedenkconsulten in de Westelijke mijnstreek

Sinds enkele jaren heeft de huisarts van de Westelijke Mijnstreek de mogelijkheid om een digitale consultatie (e-meedenkconsult) aan te vragen bij verschillende specialismen in het ziekenhuis (Zuyderland M.C.). De betreffende specialist stuurt binnen 48 uur een antwoord terug naar de huisarts. De patiënt blijft hierbij onder regie van de huisarts en de huisarts kan snel – op basis van specialistisch advies – doorgaan met de behandeling van de patiënt.

Dennis Muris
Projectmanager Anderhalvelijnszorg
MCC Omnes

Dennis Muris

Projectmanager Anderhalvelijnszorg
MCC Omnes


Sessie 6: Pilot innoverend contracteren in de eerstelijns longzorg bij gezondheidscentra in Nijkerk

Thema: Goede voorbeelden van gezamenlijke behandeling en begeleiding in eerste en tweede lijn 

Longzorg in Nijkerk: betere zorg en gezondheid , meer werkplezier voor de zorgverlener
Afgerekend worden op uitkomsten, niet op productie, dat is het idee bij de pilot innoverend contracteren in de eerstelijns longzorg bij de twee gezondheidscentra De Nije Veste en Corlaer in Nijkerk. Doel is om goede zorg te leveren aan COPD-patiënten waarbij samengewerkt kan worden zonder gehinderd te worden door schotten tussen de domeinen. Met eigenaarschap bij zowel de zorgverlener als bij de patiënt zelf. En met een grote mate van zorginhoudelijke vrijheid voor de zorgverleners waarbij gestuurd wordt op uitkomsten in plaats van productie.

De zogenaamde triple-aim doelstellingen gelden daarbij als uitgangspunt, een gelijktijdige verbetering van gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid. De shared savings afspraken hebben betrekking op het meedelen of mede risico nemen in respectievelijk de gerealiseerde kostenombuigingen of kostenstijgingen tijdens de looptijd van het contract. De zorgverleners en zorggroep zitten er dus ondernemend in.

Tijdens deze sessie zal uitgebreid stil gestaan worden bij de opzet en het tot stand komen van het programma, de lessons learned en plannen voor de toekomst. Waar liepen de zorgverleners tegenaan bij de uitvoering, wat hebben we geleerd en wat waren de succesfactoren? Ook wordt er stilgestaan bij datamanagement en hoe data in Nijkerk actief toegepast wordt voor populatiemanagement.

 

Sam Siemssen
Directeur en bestuurder
Stichting Gezondheidscentra Nijkerk

Sam Siemssen

Directeur en bestuurder
Stichting Gezondheidscentra Nijkerk


Sessie 7: Hartzorg en uitkomstbekostiging

Thema: Goede voorbeelden van ontworpen randvoorwaarden om substitutie te bevorderen

Tien ziekenhuizen in Nederland krijgen sinds 1 januari 2018 hun hartzorg zoals dotterinterventies betaald op een innovatieve manier. Dat gebeurt door Zorgverzekeraar Menzis op basis van uitkomsten verzameld door de NHR.
Dennis Van Veghel legt uit hoe deze uitkomstbekostiging tot stand is gekomen, welke uitkomstmaten worden gemeten, wat de invloed daarvan is op de betaling en wat het toekomstperspectief is voor geïntegreerde hartzorgprojecten van eerste en tweede lijn. Deze sessie is ook interessant voor professionals die geen hartzorg bieden. Dit goede voorbeeld inspireert ook tot toepassing bij andere interventies en andere patiëntengroepen.

Dennis van Veghel
Directeur-Bestuurder
Nederlandse Hart Registratie

Dennis van Veghel

Directeur-Bestuurder
Nederlandse Hart Registratie


Sessie 8: Hoe betrek je een zorgverzekeraar bij een innovatief ketenzorgexperiment? (workshop)

Thema: Trainen van vaardigheden om samenwerking tussen eerste- en tweedelijn en tussen ziekenhuizen te bevorderen en verbeteren

Hoe onderhandel ik met een zorgverzekeraar over de bekostiging van mijn regionale netwerk of over een innovatief project rondom zorg op de juiste plek? Wanneer betrek ik deze bij het ontwerpen van nieuwe ketenzorg? Direct vanaf het begin, of pas aan het eind? Alleen over financiële aspecten of over alle aspecten? Met wie leg ik het eerste contact? Op al deze vragen gaat Martien Bouwmans in aan de hand van casussen van deelnemers of via eigen praktijkvoorbeelden. Bouwmans is oud-cursusleider bij Zorgverzekeraars Nederland en trainde in die hoedanigheid vele zorginkopers.

Martien Bouwmans
Beleidsadviseur en dagvoorzitter

14:35

Theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:00

Parallelsessies en workshops ronde C

Van 15.00 tot 16.00 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande sessies en workshops. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. In een workshop train je vaardigheden aan de hand van casuïstiek en een theoretisch schema van de workshopgever.
Aanmelden voor sessies of workshops kan bij binnenkomst vanaf 8.45 uur.

Sessie 9: Zijn eerste en tweede lijn gereed om nieuwe eHealth toepassingen toe te passen?

Thema: Meekijkconsulten, telemedicine en telediagnostiek 

Het hoofdlijnenakkoord voor huisartsenzorg bevat een uitgebreide paragraaf om eHealth in de eerste lijn te versterken. VWS stelt daarvoor 133 miljoen euro beschikbaar (inclusief onderzoek naar versterken  van de ICT in de huisartsenzorg). Het hoofdlijnenakkoord voor medisch specialistische zorg bevat tal van transformatie-voorstellen zoals werken met digitale meekijkconsulten, digitale samenwerking tussen ziekenhuizen en computer ondersteunde diagnostiek.

Zijn eerste en tweede lijn gereed om nieuwe eHealth toepassingen toe te passen? Een antwoord hierop geeft de jaarlijkse eHealth monitor. Deze beschrijft statistisch hoever huisartsen, specialisten en verpleegkundigen zijn op dit terrein. Dit jaar komt de genoemde monitor uit op 8 november. Witkamp gaat die bestuderen en legt deze naast de hoofdlijnenakkoorden. De verwachting is dat hij komt met diverse vraag- en uitroeptekens.

 

Leonard Witkamp
Bijzonder Hoogleraar Telemedicine en directeur
KSYOS

Leonard Witkamp

Bijzonder Hoogleraar Telemedicine en directeur
KSYOS


Sessie 10: Flitspresentaties

Tijdens deze sessie worden een aantal nieuwe ontwikkelingen en goede voorbeelden gepresenteerd over de juiste zorg op de juiste plek op. Na een korte voordracht door de flitspresentator is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan.

15.00 uur: Kwaliteitsstandaard wondzorg

Op initiatief van het Wond Platvorm Nederland (WPN) heeft een werkgroep onder begeleiding van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten de Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg geschreven. Mensen die complexe wondzorg nodig hebben komen met heel veel zorgprofessionals in aanraking. Om de bomen weer door het bos te kunnen zien is deze kwaliteitsstandaard ontwikkeld. Samen met alle professionals die een rol spelen bij een wondbehandeling. Partijen worden gevraagd om de wondzorg samen te organiseren in de regio. Karin Timm bespreekt de kwaliteitsstandaard aan de hand van casuïstiek.

Karin Timm
Manager verpleegkundige en medische zorg
Allerzorg

Karin Timm

Manager verpleegkundige en medische zorg
Allerzorg

15.20 uur: Van “Slimmer met Zorg” naar “Samen op een lijn”

In de regio ZuidOost Brabant is de proeftuin populatiebekostiging “Slimmer met Zorg” afgerond, met de conclusie dat de beoogde doelstellingen niet volledig uit de verf zijn gekomen. De ambitie, de Triple Aim uitgangspunten en principes van “Slimmer met Zorg” worden nog steeds door samenwerkende partijen gedeeld en gedragen. Reden om “Samen op een lijn” te introduceren, een hernieuwd programma van Máxima Medisch Centrum, MSB de Medici en PoZoB, waarin de strategie is om de (financiële) belangen gelijk te richten. Daarnaast zijn de experimenten met substitutie van zorg en consultatie geëvalueerd. Hieruit bleek dat de effecten per chronische ziekte anders zijn. Substitutie alleen bleek niet de oplossing. Een integraal zorgmodel is een beter antwoord.

Mariëtte Oostindiër
Coördinator TransMáx
Máxima Medisch Centrum 

Mariëtte Oostindiër

Coördinator TransMáx
Máxima Medisch Centrum 

15.35 uur: Integrale kindzorg: Het Medisch KindzorgSysteem

Integrale kindzorg is niet altijd vanzelfsprekend. De stap van ziekenhuis naar huis is voor kind en gezin vaak groot. Daarom hebben de organisaties die bij de kindzorg betrokken zijn de handen ineengeslagen. Het resultaat: het Medisch KindzorgSysteem ( MKS). Dé methodiek voor indiceren, organiseren en uitvoeren van kinderverpleegkundige zorg in de eigen omgeving, waarbij kind en gezin de regie hebben. Jacob Hofdijk legt uit hoe deze integrale aanpak de juiste zorg op de juiste plek oplevert voor kinderen.

Jacob Hofdijk
Voorzitter
Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ)
15.50 uur: Waardegedreven ketencontract voor CVA-zorg

Waarom lijken de afspraken zo simpel, maar heeft het toch ruim twee jaar geduurd voordat de afspraken voor een waardegedreven ketencontract CVA-zorg zijn gemaakt? Na deze presentatie weet je wat een bundelafspraak is, welke kwaliteitsafspraken er gemaakt zijn en hoe de waarde voor de patiënt wordt bepaald. Ook vertelt Frederique van Duuren hoe zorgaanbieders samenwerken om de waarde voor de patiënt te vergroten.

Frederique van Duuren
Zorginkoper
Zilveren Kruis

Frederique van Duuren

Zorginkoper
Zilveren Kruis


Sessie 11: De nieuwe taken van transferverpleegkundigen als schakel tussen ziekenhuis en eerstelijn

Thema: Goede voorbeelden van ontworpen randvoorwaarden om substitutie te bevorderen

Al bijna dertig jaar zijn transverpleegkundigen verantwoordelijk voor een goede overdracht van een opgenomen ziekenhuispatiënt naar de thuiszorg of een verpleeghuis. Sinds kort komen er nieuwe taken bij, zoals het regelen van opvang van verwarde mensen op de huisartsenpost of de SEH. Werkt dat in de praktijk? Zijn er goede voorbeelden? Natasja Van der Winden doet verslag.

Natasja van der Winden
Bestuurslid sectie transferverpleegkundigen
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Natasja van der Winden

Bestuurslid sectie transferverpleegkundigen
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland


Sessie 12: Hoe verwerf ik steun bij mijn achterban die niet zo enthousiast is over geïntegreerde zorg? (workshop)

Thema: Trainen van vaardigheden om samenwerking tussen eerste- en tweedelijn en tussen ziekenhuizen te bevorderen en verbeteren

Guus Schrijvers bespreekt ervaringen van de workshopdeelnemers bij het werven van steun bij de achterban en presenteert een eenvoudig model dat ontleend is aan de marketing.

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.

16:00

Tips, discussie en afsluiting

Alle plenaire sprekers, workshopleiders en sprekers van de parallelsessies eindigen met drie tips voor de dagelijkse werkpraktijk. Schellekens en Schrijvers verzamelen en rubriceren deze. Samen met de deelnemers bespreken zij de haalbaarheid van de tips en sluiten het congres af.

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
Wim Schellekens
Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Wim Schellekens

Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

16:30

Afsluiting met een drankje

17:00

Einde congres

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.