Programma Samenwerking eerstelijnszorg en wijkteams

4 oktober 2018 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:15

Opening door dagvoorzitter Guus Schrijvers

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
09:30

Samenwerking sociaal- en medisch domein in de praktijk in Leeuwarden

Henry de Boer ontwierp een streefmodel voor de sociale wijkteams in Leeuwarden en hun aansluiting op de eerste lijn: Coöperatie Amaryllis. Op dit congres kijkt hij terug op dit project en geeft zijn visie op de ideale vormgeving van de samenwerking van eerste lijn met sociaal domein.

Henry de Boer
Algemeen directeur
MAS Outreach

Henry de Boer

Algemeen directeur
MAS Outreach

10:00

Wat is het verschil tussen welzijn en zorg? En wat zijn de gevolgen hiervan?

Jaap van der Stel gaat in op de basiscompetenties die hulpverleners nodig hebben om cliënten te activeren en de verschillen en overeenkomsten tussen welzijn en zorg hierbij.

Zorg en welzijn worden vaak in één adem genoemd, maar er zijn goede redenen ze uit elkaar te trekken. Bij zorgverlening gaat het in essentie om objectieve problemen in de gezondheid en het sociaal functioneren van mensen. De problemen kunnen objectief worden vastgesteld en gemeten. Dat geldt ook voor progressie in termen van fysiek en sociaal herstel.

Maar we hebben te maken met mensen, en voor hen telt in het bijzonder hoe ze hun situatie zelf waarderen en hoe ze zich voelen. Hun subjectief welzijn dus. Mensen die objectief gezien nauwelijks ernstige problemen hebben (niet ziek zijn, weinig symptomen hebben, sociaal op orde zijn) kunnen toch een verkommerend leven lijden. Anderzijds kunnen mensen met chronische aandoeningen veerkracht ontwikkelen en zich ondanks alles gelukkig voelen.

De hoofdvraag is dus: hoe kunnen we bereiken dat er meer mensen zich veerkrachtig ontwikkelen en een bloeiend bestaan genieten? Wat betekent dit voor zorgverleners en het beleid van gemeenten?

Jaap van der Stel
Lector GGZ
Hogeschool Leiden

Jaap van der Stel

Lector GGZ
Hogeschool Leiden

10:30

Koffiepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

11:00

Workshop ronde A

Van 11.00 tot 12.00 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande workshops. De workshops hebben een verschillend thema: jeugd, GGz-volwassenen, ouderen en samenwerking.  Elke workshop heeft ook een flitspresentatie over het betreffende thema. Er is veel gelegenheid voor discussie en om vragen te stellen. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 8.30 uur.

Thema Jeugd: De inzet en het effect van jeugdhulp bij de huisarts

Op verschillende plekken in Nederland voeren gemeenten en zorgaanbieders pilots uit met jeugdhulp bij de huisarts. Bijvoorbeeld in de vorm van een Praktijk Ondersteuner Huisarts en Jeugd (POH Jeugd), een Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) of een Specialistisch Ondersteuner Huisartsen (SOH). Er zijn verschillen in achtergrond kennis, ervaring, organisatie en inbedding van de functie. Doelen van deze vorm van hulp zijn over het algemeen: (1) bieden van laagdrempelige jeugdhulp bij de huisarts, (2) het voorkomen van (onterechte) verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp en (3) het verbeteren van de verbinding met het lokale veld (zoals wijkteams).

Accare, Molendrift en Karakter zijn in oktober 2016 gestart met een onderzoek naar jeugdhulp in de huisartsenpraktijk. In dit onderzoek worden de werkzaamheden van een grote groep ondersteuners bij de huisarts gevolgd en ervaringen verzameld. Tijdens deze workshop presenteren Marieke de Jonge en Marike Serra de resultaten en beantwoorden vragen als:

 • Welke mogelijkheden zijn er in de inrichting van de functie (bijvoorbeeld in opleidingsniveau of het wel of niet positioneren in een CJG/wijk- of gebiedsteam)?
 • Wat zijn de gevolgen van keuzes die je hierin maakt voor de geboden zorg (bijvoorbeeld zelf oplossen versus verwijzen)?
 • Wat zijn de grootste successen en wat zijn mogelijke struikelblokken?
 • Wat betekent jeugdhulp bij de huisarts voor de verbinding tussen huisartsen en CJG/wijk- of gebiedsteam?

In deze workshop zit ook een flitspresentatie:

Implementatie in de eerste lijn van digitale besluitvormingsondersteuning voor psychiatrische problematiek bij jeugdigen
Naast de komst van nieuwe medewerkers in de jeugdhulp, blijft de besluitvorming van de huisarts t.a.v. (mogelijke) psychiatrie bij kinderen en jongeren een belangrijk sleutelmoment in het hulptraject dat ze doorlopen. Zou de Development And Well-Being Assessment (DAWBA) meerwaarde kunnen hebben voor de triage van bovengenoemde problematiek door huisartsen ter ondersteuning voor de besluitvorming in de eerste lijn? Lennard van Venrooij geeft antwoord. Hij behandelt onder meer het Besluitvormingsmodel huisartsen voor psychosociale problematiek bij kinderen en jongeren.

 

Marieke de Jonge
Onderzoeker en promovendus
Accare en IQ healthcare

Marieke de Jonge

Onderzoeker en promovendus
Accare en IQ healthcare

Marike Serra
Adviseur
Accare

Marike Serra

Adviseur
Accare

Lennard van Venrooij
Arts-onderzoeker
Curium-LUMC

Lennard van Venrooij

Arts-onderzoeker
Curium-LUMC


Thema GGz-volwassenen: Samenwerking wijkteam, eerste lijn en GGz in Utrecht en Oss

Samenwerking tussen wijkteam, eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg in de wijken De Ruwaard te Oss en Lunetten te Utrecht.

Oss
In de wijk De Ruwaard in Oss werken wijkbewoners en organisaties samen aan oplossingen om tot een vitale wijk te komen waar mensen tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. Het realiseren van deze ambitie vraagt om anders denken, doen en organiseren van alle betrokkenen.

In de Proeftuin is gekozen voor actie-leren als verandermethodiek. De leefwereld van wijkbewoners staat centraal, niet de organisaties. Binnen de Proeftuin beantwoorden wijkbewoners drie vragen: wat wil je, wat kun je en wat heb je nodig. Op basis van de antwoorden wordt naar de juiste professionals gezocht om tot een oplossing te komen. Niet de diagnose, of indicatie is leidend, maar de eigen kracht van mensen en wat ze daarbij nodig hebben. Uiteindelijk gaat het er om dat iemand zich in zijn eigen omgeving zo gezond mogelijk voelt, en daardoor minder vaak met klachten naar een behandelaar gaat.

In de workshop neemt De Loos de deelnemers mee in de werkwijze en de resultaten van deze aanpak in Oss. Op basis van goede praktijkvoorbeelden gaat ze in op de samenwerking tussen verschillende organisaties, zoals sociale wijkteams, eerstelijnsorganisaties en GGZ, woningcorporatie en gemeente. Ben je nieuwsgierig naar de lessen vanuit Proeftuin Ruwaard, dan kun je deze nalezen in de leergeschiedenis van 2016  en 2017.

Utrecht
Met de komst van het Gebiedsteam ggz in Overvecht-Zuid en Lunetten (Utrecht) heeft de zorg voor mensen met een psychische aandoening een steviger basis gekregen. Het Gebiedsteam ggz, het buurtteam en de huisartsen voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun cliënten. In plaats van een cliënt door te verwijzen kijken ze nu samen naar wat nodig is. De belangrijkste succesfactoren zijn:

 • Visie: huisartsen, buurtteams, Lister en Altrecht hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld, met als belangrijke punten:
  • Inzetten op herstel, daar waar de vraag ligt (op alle levensterreinen).
  • Praten mét in plaats van over de cliënt – en met diens netwerk en familie.
  • Zoveel mogelijk aansluiten bij het ‘gewone’ leven.
  • Gebruik maken van elkaars expertise.
 • Een overzichtelijke schaal: doordat het Gebiedsteam ggz voor een afgebakend, niet al te groot gebied werkt, ontstaan korte lijnen. Zorgverleners en anderen (woningcorporaties, wijkagenten) komen elkaar tegen en kunnen elkaar steeds makkelijker vinden.
 • Benutten van elkaars expertise: de specialistische GGZ adviseert huisartsen en buurtteams. Deze durven vaker zelf de cliënt in zorg te houden, omdat ze weten dat ze kunnen ‘opschalen’ als dit nodig is. Omgekeerd kunnen de buurtteams het werk van de specialist ondersteunen door hun expertise in te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van financiën.

De ervaringen die de afgelopen twee jaar zijn opgedaan in de Utrechtse proeftuinen staan beschreven in het recent verschenen evaluatieverslag.

Joost Coffeng
Proeftuinleider
Lister

Joost Coffeng

Proeftuinleider
Lister

Sanne Wullems
Proeftuinleider
Lister

Sanne Wullems

Proeftuinleider
Lister

Sandra de Loos
Kennismanager
Robuust

Sandra de Loos

Kennismanager
Robuust


Thema Samenwerking: Samenwerkingsprogramma's tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Wie heeft er verbetersuggesties?

In tien zorgregio’s zijn samenwerkingsprogramma’s waarbij gemeenten en zorgverzekeraars het medisch en sociaal domein met elkaar verbinden. Aan de hand van verschillende thema’s werken zij aan het beter toegankelijk maken van de juiste zorg en ondersteuning. De Vereniging Nederlandse Gemeenten helpt gemeenten in de regio’s om de samenwerking met hun grootste zorgverzekeraar(s) op één specifiek thema een stap verder te brengen. Hoe verlopen deze samenwerkingsprogramma’s?  Wat gaat goed er goed? En wat kan beter?

Guus Schrijvers verzamelt in deze sessie tips voor de VNG. Deze worden doorgestuurd naar Nynke van Zorge, projectleider bij de VNG van deze samenwerkingsprogramma’s. Zij is vanwege persoonlijke omstandigheden vandaag afwezig.

 

Martien Bouwmans
Beleidsadviseur en dagvoorzitter
Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.

Thema Ouderen: Integrale ouderenzorg Drenthe

Ook in Drenthe zijn organisaties bezig om de ouderenzorg zo optimaal mogelijk en toekomstbestendig te organiseren. Hiervoor is het zorgprogramma ‘Integrale Ouderenzorg Drenthe’ ontwikkeld, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (SamenOud, UMCG), uitkomsten van het Nationaal Programma Ouderenzorg en ervaringen in pilots in Emmen en Hoogeveen. Het doel van dit programma is om de eigen regie van ouderen te versterken zodat ze lang mogelijk plezierig thuis kunnen blijven wonen. Om dit te realiseren moeten zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten optimaal samenwerken.

Voor het programma Integrale Ouderenzorg Drenthe zijn zogenaamde ‘bepalende kenmerken’ geformuleerd, bestaande uit een samenwerkingsverband van welzijn, zorg en medische zorg  24/7 beschikbaar, preventieve en proactieve kernteams in de huisartspraktijk, besluitvormingondersteunende middelen, persoonsgehouden dossier in VIPLive, een zelfmanagementsupport- en preventieprogramma, gefaseerd in beeld brengen van alle 75-plussers d.m.v. casefinding en screening, en het realiseren van zorg en begeleiding passend bij het profiel van de oudere.

Hoogeveen is een van de koplopers in Drenthe op het gebied van integrale ouderenzorg. Lokaal is er een beleidsgroep opgericht die de integrale aanpak coördineert en vormgeeft aan de inhoud. Zo worden in de beleidsgroep innovaties en werkprocessen verbonden met de gemeentelijke preventieaanpak, de tweede lijn, spoedzorg SEH en inzet van ELV.

In deze workshop nemen Jaap te Velde en Marja van den Berg je mee in de zoektocht van Hoogeveen naar goede samenwerking tussen welzijn en zorg. Ook presenteren zij de opzet en evaluatie van het integrale ouderenzorgprogramma in Hoogeveen.

Jaap te Velde
Coördinator Integrale Ouderenzorg
Huisartsenzorg Drenthe

Jaap te Velde

Coördinator Integrale Ouderenzorg
Huisartsenzorg Drenthe

Marja van den Berg
Accountmanager
St. Welzijnswerk Hoogeveen

Marja van den Berg

Accountmanager
St. Welzijnswerk Hoogeveen


12:00

Workshop ronde B

Van 12.00 tot 13.00 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande workshops. De workshops hebben een verschillend thema: jeugd, GGz-volwassenen, ouderen en samenwerking.  Elke workshop heeft ook een flitspresentatie over het betreffende thema. Er is veel gelegenheid voor discussie en om vragen te stellen. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 8.30 uur.

Thema Jeugd: Goede voorbeelden van samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg en sociale wijkteams

Een goede samenwerking is belangrijk in het jeugddomein. Door de transitie heb je vaak te maken met nieuwe partners waarmee je gaat samenwerken. Hoe pak je dat slim aan? Wat weten we uit de literatuur over samenwerken? Welke factoren zijn belangrijk? En hoe vertaal je die naar de praktijk?

Samenwerken is niet nieuw; we doen het al eeuwen. In deze workshop staan we kort stil bij wat we weten over samenwerken, laten we ons inspireren door goede voorbeelden uit de praktijk en gaan we in gesprek over knelpunten die we ervaren.

Marga Beckers
Adviseur
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Marlies Kraaijeveld
Adviseur Kwaliteit en Innovatie
Centrum voor Jeugd en Gezin

Marlies Kraaijeveld

Adviseur Kwaliteit en Innovatie
Centrum voor Jeugd en Gezin


Thema volwassenen: De gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen met overgewicht

Het programma Cool (Coaching op de Leefstijl) in drie pilots in Zuid Nederland. Het CooL-programma richt zich op volwassenen met een hoog risico op een leefstijl-gerelateerde chronische aandoening. De eindrapportage van het Coaching op leefstijl-programma kan je hier bekijken. De effectstudie van het programma vind je hier.

Madelon Johannesma
Programmamanager Zorginnovatie
CZ

Madelon Johannesma

Programmamanager Zorginnovatie
CZ


Thema volwassenen: Signaleren van financiële problemen bij patiënten en doorverwijzen door huisartsen

Huisartsenpraktijk zijn een belangrijke vindplaats van financiële problemen. Want die problemen leiden bij patiënten regelmatig tot vage somatische klachten, stress, opgroeiproblemen bij kinderen en soms zelfs tot huiselijk geweld. Om die reden zijn het Almeerse college van Burgemeester en Wethouders gestart met een project in twee gezondheidscentra. Huisartsen vragen daar door naar financiële problemen. Zijn die er, dan volgt een gerichte verwijzing naar een professional in het sociale domein.

Deze eerste proef heeft geleid tot een onderzoeksaanvraag om meer kennis te vergaren wat huisartsen nodig hebben, om vragen te kunnen en durven stellen over financiële problemen. En om een interventiepakket te ontwikkelen die huisartsen hierbij gaat helpen.

In deze sessie komen de eerste ervaringen met het vragen naar schulden aan de orde en wordt de opzet van dit onderzoek besproken. Huisarts Kampschöer en onderzoeker Vivian den Hartogh vertellen hierover. Ze eindigen de sessie met drie tips aan deelnemers die een vergelijkbaar project willen starten.

Vera Kampschöer
Manager huisartsenzorg
Zorggroep Almere

Vera Kampschöer

Manager huisartsenzorg
Zorggroep Almere

Vivian den Hartogh
Senior onderzoeker Lectoraat Schulden en Incasso
Hogeschool Utrecht

Vivian den Hartogh

Senior onderzoeker Lectoraat Schulden en Incasso
Hogeschool Utrecht


Thema samenwerking: Het Cappuccinomodel voor de toekomstige geïntegreerde eerstelijn in Vlaanderen

Zorg- en welzijnswerkers moeten meer gaan samenwerken in de eerste lijn. Maar welke financiële incentives zijn daarvoor nodig? Deze workshop geeft een kijk op hoe Vlaanderen geïntegreerde eerstelijnszones vormt, en de voorkeuren van verschillende zorgaanbieders en welzijnswerkers voor vergoedingsmechanismen die samenwerking en zorgkwaliteit stimuleren. Betaling per prestatie krijgt nu al gezelschap van vergoedingen volgens een vastgestelde norm. Maar hoe ziet een volledig geïntegreerd, doelbewust vergoedingsmodel eruit? Het kersverse onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven licht een tip van de sluier op en geeft je de conceptuele en methodologische tools om zelf verder op zoek te gaan naar een antwoord.

Sam Pless
Onderzoeker
Katholieke Universiteit Leuven

Sam Pless

Onderzoeker
Katholieke Universiteit Leuven


13:00

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

13:45

Hoe kan je de samenwerking tussen sociaal domein en medisch domein sneller implementeren?

De afgelopen maanden kwam er kritiek vanuit de Raad voor het Openbaar Bestuur, Transitie Autoriteit Jeugd en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op de trage verwezenlijking van doelstellingen zoals samenhangende zorg, zorg dicht bij huis en integrale benadering van mensen met sociale en medische problemen. Martin Hagen bespreekt de adviezen die Transitie Autoriteit  Jeugd de afgelopen jaren gegeven heeft. Daarnaast geeft hij tips voor een snellere implementatie van de genoemde doelstellingen.

Martin Hagen
Hoofd Transitie Autoriteit Jeugd
Ministerie van VWS

Martin Hagen

Hoofd Transitie Autoriteit Jeugd
Ministerie van VWS

14:15

Workshop ronde C

Van 14.15 tot 15.15 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande workshops. De workshops hebben een verschillend thema: jeugd, GGz-volwassenen, ouderen en samenwerking.  Elke workshop heeft ook een flitspresentatie over het betreffende thema. Er is veel gelegenheid voor discussie en om vragen te stellen. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 8.30 uur.

Thema Jeugd: Samenwerking Ouder- en Kindteams en huisartsen in Amsterdam

Vanuit de 22 Ouder- en Kindteams in Amsterdam wordt actief de samenwerking gezocht met de ruim 500 huisartsen. Dit vraagt wat als het gaat om communicatie, bereikbaarheid, werkprocessen en monitoring. Weten hoe ze dat doen? Bezoek dan deze workshop.

Na een korte kennismaking vertellen Karin Visser en Mirre Govaart iets over de ontstaansgeschiedenis van de samenwerking tussen OKT’s en huisartsen in Amsterdam. Vervolgens komen de huidige stand van zaken en de sterke en zwakke punten in de samenwerking aan bod. Aan het eind krijgen de deelnemers een aantal praktische tips om de samenwerking tussen huisartsen en jeugdteams te versterken.

In deze workshop zit ook een flitspresentatie:

Pilots Jeugdhulp bij huisartspraktijken
In deze presentatie wordt kort een beeld geschetst van enkele voorbeelden rondom het inzetten van een POH-Jeugd binnen huisartspraktijken. De omgeving waarin deze projecten spelen zijn divers, de belangen ook, maar de visie en daaruit afgeleide doelstellingen veel minder. Henk-Jan de Winter gaat nader in op de aanpak binnen diverse pilots in verschillende gebieden, en bespreekt enkele uitkomsten en effecten die deze projecten tot een succes maken.

Karin Visser
Projectleider samenwerking huisartsen
Ouder- en Kindteams Amsterdam

Karin Visser

Projectleider samenwerking huisartsen
Ouder- en Kindteams Amsterdam

Mirre Govaart
Teamleider
 Ouder- en Kindteams Amsterdam

Mirre Govaart

Teamleider
 Ouder- en Kindteams Amsterdam

Henk-Jan de Winter
Adviseur
Toekomstzorg

Henk-Jan de Winter

Adviseur
Toekomstzorg


Thema GGz-volwassenen: Gedragsactivatie als eerstelijnsbehandeling voor depressie

Gedragsactivatie is een therapievorm die de patiënt met depressie leert om een koppeling te maken tussen diens gedrag en stemming door de eigen activiteiten te registreren. Deze sessie start met een interactief gesprek over de praktijkervaringen met gedragsactivatie.

Vervolgens staat Katelijne Robbertz  stil bij wat de sterke punten en aandachtspunten zijn van deze behandelvorm.  Daarna gaat zij in op de ontwikkeling van de module gedragsactivatie op de afdeling psychiatrie van het Radboud ziekenhuis Nijmegen: Wat zijn de geleerde lessen tot nu toe? Hoe verder?

Tenslotte gaan de deelnemers nader onderzoeken (ook bij zichzelf ) wat de balans is tussen ‘moeten’ en plezier/ontspanning en wat de invloed daarvan is op je stemming.

Katelijne Robbertz
Klinische psycholoog,  psychotherapeut en praktijkopleider
UMC Radboud

Katelijne Robbertz

Klinische psycholoog,  psychotherapeut en praktijkopleider
UMC Radboud


Thema ouderen: Samenwerkingsprogramma voor thuiswonende kwetsbare ouderen in Zuidkennemerland

In de regio Zuid Kennemerland is 1 januari 2016 gestart met een samenwerkingsprogramma voor thuiswonende kwetsbare ouderen: de Kcoetz Wijkgerichte Zorg. Aan dit programma doen 120 huisartsen en 12 thuiszorgorganisaties mee. Ze hebben een nieuwe rol in de wijk ontwikkeld: de verpleegkundige ouderenzorg. Dit is een wijkverpleegkundige met extra kennis over kwetsbare ouderen. Er is een informatiepunt voor patiënten en mantelzorgers met al hun vragen. Professionals kunnen het informatiepunt bellen als centraal bemiddelingspunt voor noodbedden en eerstelijnsverblijf.

Daarnaast heeft het samenwerkingsprogramma een Interventie- en Expertteam opgezet, bestaand uit specialisten ouderengeneeskunde, GZ psychologen en verpleegkundig specialisten die allen extramuraal actief zijn. Gezamenlijk maken zij hun eigen kwaliteitssysteem onder leiding van Kcoetz en worden daar ook op getoetst. In 2017 heeft een pilot plaatsgevonden met een digitaal platform, om gegevens uit te wisselen tussen huisartsendossier, verpleegkundige ouderenzorg en specialist ouderengeneeskunde. In 2018 zal een vervolgpilot digitaal platform starten.

Marieke Verlaan
Medisch Directeur
Kcoetz Wijkgerichte Zorg

Marieke Verlaan

Medisch Directeur
Kcoetz Wijkgerichte Zorg


Thema Samenwerking: Elektronisch berichtenverkeer tussen sociaal domein en huisartsen

Sinds 2017 is ZorgDomein gestart met de verwijsapplicatie voor gemeenten. Het initiatief om de gemeente op het zorgcommunicatie platform te krijgen kwam vanuit de huisartsen uit Valkenswaard. Het doel was om de samenwerking tussen de huisartsen en gemeente te versterken bij de uitvoering van de jeugdwet. ZorgDomein is een slim platform met digitale oplossingen voor verwijzen en overleggen. Meer dan 91% van alle huisartsen in Nederland gebruiken ZorgDomein voor:

 • Veilig berichtenverkeer tussen zorgverleners en huisartsen
 • Veilige informatieoverdracht
 • Terugrapportage richting huisartsen bij een verwijzing
 • Regieoverzicht
 • Sturing en monitoring (in de jeugdzorgkosten).

Tijdens deze workshop wordt vooral gekeken naar de ervaringen bij de gemeenten en de behoeften van de huisartsen bij deze samenwerking. Waar lopen gemeenten en huisarts tegenaan? Wat kunnen beide partijen van elkaar leren?  En waar heeft men het meest behoefte aan?  Aan het eind van de workshop krijg je een aantal praktische tips voor de samenwerking tussen het sociaal- en het medisch domein.

 

Ayse Caliskan
Senior Accountmanager
ZorgDomein Nederland

Ayse Caliskan

Senior Accountmanager
ZorgDomein Nederland


15:15

Theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:40

Slotdebat

Afsluitend debat over de vraag: Hoe krijgen wij de Colleges van B&W, gemeenteraden, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, professionals en burgers mee bij het verspreiden van de goede voorbeelden die zijn gepresenteerd op deze dag?

Leo Kliphuis
Onafhankelijk consultant
Adiantar

Leo Kliphuis

Onafhankelijk consultant
Adiantar

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
16:20

Afsluiting met een drankje en een hapje

Gelegenheid om sprekers en collega’s te ontmoeten.

17:00

Einde congres

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.