Studiemiddag over inkoop zorgkantoren in 2020

Wat staat er dit najaar te gebeuren bij de zorginkoop in de VVT-sector? Blijft het bij enkele pilots? Wordt het een brede beweging die stap voor stap leidt naar persoons volgende bekostiging?

Einde zorgzwaartepakketten

Zorgzwaartepakketten hebben hun langste tijd gehad. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de zorgkantoren willen op termijn toe naar betaling op basis van een individueel opgesteld zorg/leefplan waarvan de maximale kosten vooraf grotendeels bepaald zijn. Beide gremia willen hiermee in 2020 graag experimenteren. Dat kan zonder wijziging van de wet- en regelgeving, aldus drie partijen: de NZa, de initiatiefnemers van het Intramuraal Persoons Volgende Budget en de Menzis zorgkantoren.

Persoons volgende bekostiging

Wat staat er dit najaar te gebeuren bij de zorginkoop in de VVT-sector? Blijft het bij enkele pilots? Wordt het een brede beweging die stap voor stap leidt naar persoons volgende bekostiging? Daarover gaat de studiemiddag die onderdeel is van de studiedag over indicatiestelling in de VVT-sector op 13 juni in Utrecht. Sprekers zijn afkomstig uit de kring van de genoemde gremia en uit voorbeeldregio Vlaanderen.

Persoons Volgende Financiering

Vlaanderen betaalt sinds 2015 haar gehandicaptenzorg op basis van individueel opgestelde zorg-/leefplannen binnen een vooraf vastgesteld maximum. Bij zorg-in-natura-levering is dat maximum hoger dan bij een persoons gebonden budget (pgb). Omdat de zorg-/leefplannen individueel zijn, is de behoefte aan pgb’s onder Vlaamse mensen met een handicap niet groot. Want de persoons volgende bekostiging (die in Vlaanderen persoons volgende Financiering (PVF) heet) realiseert zorg-op-maat, ook bij zorg-in-natura.

Evaluatie

Hoe de indicatiestelling precies verloopt in Vlaanderen, bespreken juriste Hanna Steenwegen en strategisch adviseur Sam van Bastelaere. Zij werken beiden bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. In hun voordracht rond een individuele casus maken zij gebruik van de uitkomsten van een nationale evaluatie van de PVF die rond 13 juni uitkomt. In de ochtend legt Van Bastelaere in grote lijnen uit hoe de PVF op hoofdlijnen werkt. Wie van de hoed en de rand wil weten hoe de PVF werkt bij individuele cliënten, bezoekt de studiemiddag. In augustus 2018 bezocht een Nederlandse delegatie van de VVT-sector onder begeleiding van ondergetekende het genoemde Agentschap in Brussel. Zij keerde zeer enthousiast terug.

Het intramuraal Persoons Volgend Budget

Bij het intramuraal Persooons Volgend Budget (iPVB) kiest de cliënt zélf de zorgaanbieder van eigen voorkeur, zonder dat zorgaanbieders met productie-afspraken te maken hebben. Het iPVB brengt in kaart wat de cliënt of dienst familie wensen of nodig hebben. De zorgprofessional geeft aan wat een ‘terecht’ beroep op de WLZ is. Dat gebeurt binnen het Kwaliteitskader Ouderenzorg. Zo wordt het volume aan zorg (dat afgestemd is op het individu) in kaart gebracht. Vervolgens wordt dit volume vermenigvuldigd met de integrale kostprijs van de zorgaanbieder. Hierdoor ontstaat een op-maat-budget. Zie hier in enkele woorden hoe het iPVB werkt.

Ervaringen met het iPVB

Het iPVB is gestart bij zorgorganisatie NiKo in Alkmaar, die van VWS de titel ‘exoot’ binnen het project Waardigheid & Trots kreeg. In 2018 hebben tien zorgaanbieders met in totaal 1.000 cliënten het iPVB succesvol toegepast. Sinds 2015 zijn VWS, Waardigheid & Trots en alle zelfstandige bestuursorganen in Nederland intensief betrokken geweest hierbij. Deze maand gaat het rapport ‘iPVB – de 3e stap in de Modernisering Ouderen Zorg’ naar de Tweede Kamer. Borging en opschaling vinden tussen 2019 en 2021 plaats in heel Nederland. Tijdens de studiemiddag deelt projectleider iPVB Marc Willem de Witte zijn (positieve en negatieve) ervaringen graag met de deelnemers. Het iPVB loopt vooruit op het beleid van de Nederlandse Zorgautoriteit, dat ook naar persoonsvolgende bekostiging wil.

Financieel experiment Menzis

Het Menzis zorgkantoor is (als enige zorgkantoor in Nederland) bezig zijn met het stimuleren van zorgaanbieders om aan te sluiten bij de wensen van de klanten via financiële prikkels. Het honoreringsbeleid dat zij afgelopen jaar heeft geïntroduceerd past bij het principe van persoonsvolgende bekostiging. Emmy Wietsma is leidinggevende bij de zorgkantoren van Menzis. Als derde spreker op de studiemiddag doet zij verslag en geeft zij inzicht in haar plannen voor de zorginkoop in 2020 van haar zorgkantoor.

Bekostiging op basis van individuele behoeften

In de ochtend voorafgaande aan de studiemiddag schetst Conny Veldhuizen eerst de ontwikkeling van de bekostiging van de ouderenzorg in ons land vòòr de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Zij is Unitmanager Langdurige zorg bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Veldhuizen focust zich daarbij op ontwikkelingen in de maatschappij. Bijvoorbeeld de tendens om de zorg steeds meer af te stemmen op de individuele behoeften van cliënten. Vervolgens gaat zij in op de situatie na de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De NZa heeft de minister onlangs geadviseerd hoe de kwaliteit van leven meegenomen kan worden in de bekostiging van de verpleeghuiszorg. Veldhuizen presenteert de hoofdlijnen van dit advies en legt de deelnemers een aantal stellingen voor.

Meer informatie

Wil jij in één dag vernemen hoe zorgkantoren de zorginkopen in 2020 vorm gaan geven? Wil jij meedenken over het individueler maken van de bekostiging? En wil jij ervaringen uitwisselen met andere deelnemers van de studiedag op 13 juni? Klik dan hier voor het uitgebreide programma en alle informatie en schrijf je in.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2020 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.