Congres over Zorg op de Juiste Plek en Substitutie zoekt sprekers

Vrijdag 16 november 2018 organiseert De Guus schrijvers Academie voor de tweede maal het nationale congres over goede voorbeelden van samenwerking tussen eerste en tweede lijn. De vele nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en de grote tevredenheid van deelnemers op 15 februari brachten ons hiertoe. De actualiteit in het najaar over het Hoofdlijnenakkoord en thans over het rapport Zorg op de Juiste Plek: wie durft inspireerden eveneens hiertoe. Elders op deze website staat een bericht over de voorbereiding van het akkoord en het rapport.

Plenaire sprekers

Voor dit congres zoeken wij ten eerste sprekers voor plenaire voordrachten. Zij bieden een helikopter overzicht over één aspect (governance? ICT? Bekostiging?) van innovaties in een groot deel van de sector, vaak met enige vergelijking met het verleden of met andere landen. Ook beoordelen zij, als buitenstaander of als insider, de ontwikkeling van genoemd akkoord en rapport.

Sprekers parallelsessies

Ten tweede zoeken wij collega’s die in een parallelsessie of workshop hun lokale- of regionale goede voorbeeld presenteren rond de samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Dat voorbeeld draait al enige tijd. Er is nog niet veel over gepubliceerd. Deze collega’s tonen enige resultaten op basis van statistiek, interviews of focusgroepen. Hun verhaal gaat vooral over de implementatie van het goede voorbeeld. Zij presenteerden hun voorbeeld NIET op het eerste nationale congres op 15 februari 2018. Een voorlopige opzet van het congresprogramma tref je hier aan.

Verschillende thema’s

Het congres kent vier series van achtereenvolgende sessies over een thema:

 • Serie 1: goede voorbeelden van Meekijkconsulten.
  Hieronder vallen ook projecten met telemedicine en telemonitoring. Maar ook een gezamenlijke fysiek spreekuur van huisarts en specialist kunnen onderdeel zijn van deze serie.
 • Serie 2. Goede voorbeelden van samenwerking van eerste en tweede lijn rond behandeling en begeleiding.
  Voorbeelden kunnen zijn: transmurale zorgprojecten voor mensen met chronische aandoeningen, ouderenzorg, palliatieve zorg, geboortezorg en zorg voor mensen met multimorbiditeit en zeldzame ziekten.
 • Serie 3. Goede voorbeelden van ontworpen randvoorwaarden om substitutie te bevorderen.
  Hieronder vallen financiële innovaties, zoals integrale tarieven, digitale innovaties, zoals gezamenlijke elektronische dossiervoering en eenvoudiger berichtenverkeer en bestuurlijke innovaties, zoals nieuwe vormen van aansturing en transparantie.
 • Serie 4. Workshops om ervaringen te delen en enige training te ontvangen om innovatieve projecten tot stand te brengen en in stand te houden.
  Wij denken hierbij aan trainingen in onderhandelingsvaardigheden, omgaan met conflicten, het repareren van niet goed lopende samenwerking, het werken als transferverpleegkundige en het functioneren als verpleegkundig specialist. Wij zoeken personen met competentie om een workshop te leiden over een van deze onderwerpen.
Flitspresentatoren

Ten derde zoeken wij flitspresentatoren ofwel flitsers. Zij vertellen hun eigen ervaringen als professional of als patiënt. Of zij bespreken een initiatief dat zij gaan starten met een app of met een nieuw zorgpad ter ondersteuning van de samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Of zij zijn pas gepromoveerd en willen vertellen wat in hun proefschrift staat over substitutie. En auteurs van een pas uitgekomen boek zijn ook van harte welkom.
Er is plaats voor maximaal negen flitsers: In elk van de eerste drie genoemde series met drie sessies is plaats voor één flitser. Flitspresentatoren kunnen zich aanmelden tot 1 september 2018.

Concept-programma

Leo Kliphuis, adviseur voor samenwerking eerste en tweede lijn, en ondergetekende tekenen voor de programmering van dit congres. Wij zijn zeg maar de regisseurs en de sprekers de hoofdrolspelers. Kliphuis en ik hielden het afgelopen jaar de vakpers en wetenschappelijke literatuur bij over goede voorbeelden over zorg op de juiste plek en substitutie. Op basis daarvan ontwierpen wij een programma met mogelijke thema’s maar zonder sprekers en zonder concrete goede voorbeelden. Je treft dit concept-programma hier aan.

Aanmelden

Voor de plenaire sessies en de workshops kun je aanmelden tot 20 mei 2018. Natuurlijk mag je jezelf noemen. Maar wij zijn je ook dankbaar als je ons attendeert op een goede spreker of goed voorbeeld dat je kent. Je kunt reageren bij congresorganisator Petra Schimmel: secretariaat@guusschrijvers.nl.

Wil je je aanmelden als flitspresentator voor het congres? Stuur dan voor 1 september 2018 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van je presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl.

Eerste lijn?

Bij het woord eerste lijn denkt men vaak in eerste instantie aan huisartsen en hun praktijkondersteuners. Voor het congres is dit te beperkt. Tot de eerste lijn rekenen wij ook verloskundigen, wijkverpleegkundigen, jeugdgezondheidszorg, Factteams in de geestelijke gezondheidszorg en specialisten ouderengeneeskunde. Wij nodigen ook deze professionals graag uit om zich aan te melden als spreker of flitser.

Tweede lijn?

Bij het woord tweede lijn denken wij niet alleen aan medisch specialisten en algemene ziekenhuizen. Wij rekenen ook hieronder: gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, andere categoriale ziekenhuizen en UMC’s.

Samenwerking?

De samenwerking tussen eerste en tweede lijn hoeft niet per se op lokaal of regionaal niveau plaats te vinden. Net zoals bijvoorbeeld bij het Parkinsonnet, oncologische zorg en thuisbeademing kan deze samenwerking ook bovenregionaal plaatsvinden.

Spoedzorg

Samenwerking tussen eerste en tweede lijn bij het aanbieden van spoedzorg komt niet aan de orde op dit congres en wel op het 19e nationale congres over geïntegreerde spoedzorg op 8 november 2018. Ook voor dit congres zoeken wij sprekers.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2018 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) respecteert uw privacy. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop de GSA met uw persoonsgegevens omgaat. Indien u gebruik maakt van de website van de GSA of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.
De Guus Schrijvers Academie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doeleinden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor onderwijsdoeleinden;
 • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties;
 • ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening;
 • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, studiedagen, seminars en dergelijke;
 • samenstellen gebruikersstatistieken;
 • beveiliging en verbetering van onze website.

Uw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt.

Verstrekking aan derden
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan de Guus Schrijvers Academie gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en te behoeve van de GSA zullen optreden. Bewerkers werken op grond van een daartoe afgesloten overeenkomst. Daarbuiten worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij de GSA daartoe verplicht is op grond van de wet.

Beveiliging
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Cookies
Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Hyperlinks
Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

November 2017

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.