Een regio-maatschap van specialisten: (hoe) werkt dat?

In Friesland werken 33 chirurgen als één bedrijf: de Coöperatie Heelkunde Friesland (CHF). Zij hebben vier chirurgen in dienst, een directeur voor kwaliteitsbeleid en nog enkele andere medewerkers. De CHF overlegt met de Raden van Bestuur van elk van de vier Friese ziekenhuizen. Zij hebben een visiedocument uitgebracht over spreiding en concentratie van de chirurgische ingrepen. Aan de orde is bijvoorbeeld de concentratie van borstkankeroperaties op één locatie. De CHF draait diverse kwaliteitsprojecten. Er is een Raad van Advies met daarin vertegenwoordiging van patiënten. De maatschap overlegt regelmatig met De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ). In 2015 kwam de oprichting tot stand.

Stuurgroep

De Friesland Zorgverzekeraar, met in haar kielzog de belastingdienst en de nationale bestuursorganen, hebben de vorming van deze regio-maatschap goedgekeurd. Sterker nog, Diana Monissen was in 2015 bestuursvoorzitter van DFZ. Zij was ook voorzitter van de Stuurgroep Friesland Voorop. Daarin zaten alle voorzitters van de Raden van bestuur en van de medische staven van de Friese ziekenhuizen, alsmede vertegenwoordigers van huisartsen en van de georganiseerde patiëntenbeweging. Ondergetekende nam deel aan de Stuurgroep als spreekbuis van Friese patiëntenverenigingen.

Visie

De Stuurgroep trachtte een visie voor de Friese ziekenhuizen te realiseren. Dat lukte niet. De RVB’s onderling zaten niet op één lijn. De stafvoorzitters wilden zich niet binden aan welke visie dan ook. Toen sprak Monissen de historische woorden: dan moet de visie maar tot stand komen via begrotingsonderhandelingen. Zij ging rechtstreeks zaken doen met de chirurgen en bepleitte de totstandkoming van de coöperatie. De georganiseerde patiëntenbeweging, verenigd in Zorgbelang Fryslân, ondersteunde de coöperatie aarzelend. Als er geen visie komt via de Stuurgroep Friesland Voorop, dan moet dat maar via de chirurgen was de gedachte.

Vragen

Nu functioneert de Coöperatie Heelkunde Friesland goed. De governance is geformaliseerd en de contacten met de Raden van Bestuur zijn op orde. De kwaliteitsborging krijgt vorm in onder meer intervisiegesprekken en kwaliteitsprojecten. Toch blijven er enkele vragen open:

  1. Tot nu toe ontbraken ingrijpende concentratie en spreidingsvoorstellen van Zorgverzekeraar De Friesland. Blijft de coöperatie als eenheid functioneren? Of valt zij uiteen en ontstaan er vier fracties (per zieken huis één) met minderheidsstandpunten?
  2. Als de coöperatie op één lijn blijft zitten, wat gebeurt er dan met de instemming van specialisten die geen regiomaatschap kennen? Voor de uitoefening van hun vak hebben chirurgen hechte samenwerking nodig met anesthesisten, radiologen en oncologen. Zullen die meegaan in de regionale voorstellen van de coöperatie? Het is niet te hopen dat straks bij de Raden van Bestuur en DFZ iedere specialistische discipline eigen standpunten inneemt bij concentratievoorstellen.
  3. Wat gebeurt en met de marktwerking in Friesland? Mogen de Raden van Bestuur als één blok onderhandelen met de regiomaatschap? Of wordt het een driepartijen-overleg van deze twee en de zorgverzekeraars?
Congres MSB’s en ziekenhuizen

De voorzitter van de CHF, Erik Jan Mulder, beantwoordt deze en andere vragen op 19 mei. Hij is chirurg bij het Antonius ziekenhuis te Sneek. Tijdens een gezamenlijk optreden met ondergetekende bleek hij groot voorstander van preventieve interventies en substitutie naar de eerste lijn. Mulder houdt op 19 mei een voordracht in Ede op het nationaal congres over de samenwerking tussen medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders. Wil je kennis nemen van een goed voorbeeld van een regionale maatschap? Kom dan naar dit congres. Klik hier voor meer informatie, of om je in te schrijven.

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2020 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.