Jonge mantelzorgers zijn (te) vroeg oud

Een op de vier kinderen verzorgt gedurende langere tijd een ziek zusje of broertje of de eigen zieke vader of moeder. Dat gegeven haalde de GGD Gelre-IJssel boven tafel. Het Sociaal Cultureel Planbureau komt op een op de tien kinderen. In elke schoolklas van 25 kinderen zitten dus twee tot zes kinderen die mantelzorgen. Uit onderzoek blijkt ook dat deze kinderen te vroeg oud worden. Ze hebben geen tijd om op straat te spelen. Er is geen tijd voor vriendjes en vriendinnetjes. De rapportcijfers gaan omlaag. Net als volwassen mantelzorgers waarschuwen ze niet bijtijds dat het hen te veel wordt. De liefde voor de zieke huisgenoot staat centraal. Daardoor houden jonge mantelzorgers geen rekening met hun eigen grenzen.

Maatregelen

Om het werk van jonge mantelzorgers af te remmen bestaan verschillende mogelijkheden. Ten eerste is er de bewustmaking. Leraren op het basis- en voortgezet onderwijs zouden er een les aan kunnen wijden. De boodschap: langdurige mantelzorg door kinderen lijkt op kinderarbeid. En bij slechte schoolprestaties van een leerling zouden zij kunnen doorvragen naar de oorzaken.
Verder zouden jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen er standaard vragen over kunnen stellen. Vaak ontvangt de zieke huisgenoot zorg van huisartsen, POH’s of via een sociaal wijkteam. Ook al die professionals zouden alert moeten zijn bij het opsporen van die jonge verdrukte mantelzorgers.

CIZ

Vroeger rekende het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een thuiswonend kind als 50% van een volwassen mantelzorger. Op basis daarvan berekende zij de hoeveelheid betaalde zorg. Als er gemeenten zijn die deze regel nog steeds gebruiken bij het berekenen van de WMO-zorginzet zouden die dat af moeten schaffen. Want elk kind heeft recht op een fijne jeugd.

Mantelzorgcongres

Op het congres ‘Mantelzorg is goedkoop maar niet gratis’, gaan diverse sprekers in op de problemen en oplossingen voor jonge mantelzorgers. Ben je geïnteresseerd om het Mantelzorgcongres op 20 april bij te wonen? Klik dan hier voor meer informatie of schrijf je alvast in.

2 Antwoorden op “Jonge mantelzorgers zijn (te) vroeg oud”

 1. Hartelijk dank voor de aandacht die u vraagt voor jonge mantelzorgers. Er is nog een groep die ik graag onder de aandacht wil brengen waarvan ik denk dat de belasting groot is en de zorg ‘voor’ klein. Het gaat om jonge ouders die een (ernstig)gehandicapt kind krijgen. Zelf kreeg ik 18 jaar geleden een gezonde zoon die na 4 maanden een zeer ernstige epilepsie ontwikkelde. De epileptische aanvallen heeft hij tot op de dag van vandaag nog altijd elke dag meerdere keren en een diagnose nog steeds niet. Hij heeft zich niet meer ontwikkeld en is volledig van ons afhankelijk. Niet alleen voor zijn verzorging, maar ook om het leven zelfs maar een klein beetje te ervaren. Als niemand iets doet, dan (be)leeft hij niets! Dat is een huizen hoge last voor mensen in de bloei van hun leven waar nauwelijks aandacht of ondersteuning voor is en waar veel meer aandacht voor zou moeten zijn! Tot op de dag van vandaag is daarin maar bar weinig veranderd. In instellingen worden deze kinderen wel verzorgd, maar wordt hen geen leven geboden en dus blijft de belasting voor het gezin ondraaglijk groot, ook na uithuisplaatsing wat vroeg of laat aan de orde komt. Waar kleine mantelzorgers wonen, wonen vaak ook grote mantelzorgers die aan het overleven zijn en voor beide vraag ik via deze weg méér aandacht, want dat verdienen ze!

 2. Het is een zware belasting voor een kind als hij/zij moet zorgen voor:
  • emotionele ondersteuning
  • regelen, o.a. regelen hulp of coördineren de zorg voor de hulpbehoevende
  • administratie
  • hulp bij huishouden
  • hulp bij de persoonlijke verzorging
  • vervoer
  • bezoeken van een arts

  Bij het zorgen komt veel kijken zoals:
  •Kennis van ziekte of beperking, hoe die zich ontwikkeld bij ouder worden, of de ziekte is geaccepteerd of IQ laag is of hersenbeschadiging is.
  •Plannen, regelen, anderen informeren, afstemmen, controleren of afspraken of toezeggingen worden nagekomen, alternatieven bedenken, etc
  •Administratieve zaken (bv ordners op orde, toezicht of geen post weg wordt gestopt, verzekeringen, geld, bankieren, brieven schrijven en bellen instanties, bezwaren maken, werk, UWV en CAK, gemeente, toeslagen, belasting);
  •Persoonlijke verzorging en redzaamheid (bv eten en drinken, op tijd douchen, wassen, verschonen, kast op orde, hulpmiddelen, medicijnen aanvragen en halen, medicijnendoos vullen, vervoer);
  •Sociaal-maatschappelijk functioneren (bv werk, dagbesteding, omgaan met mensen die hulp verlenen, vrijwilligerswerk, soos, kerk, hobby, sport, planning en afspraken);
  •Huishoudelijke verzorging (bv ook voldoende huishoudelijke hulp regelen, klusjes, toezicht voldoende schoon);
  •Persoonlijke contacten. (bv buren, contact blijven houden met vrienden en familie, uitjes, computer, facebook en mail, familie bijeen)

© 2021 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.