Keuzehulpen bevorderen besluitvorming in spreekkamer

Keuzehulpen leiden tot meer kennis van patiënten over de behandelopties en de risico’s daarbij. Er worden meer besluiten genomen die aansluiten bij de wensen van hen. Deze bevindingen komen naar voren in een artikel( 1) van een Canadese onderzoeksgroep in het Journal of the American Medical Asspciation (JAMA). De groep vatte de resultaten van 105 experimenten (preciezer gezegd Randomized Clinical Trials) met Shared Decision Making samen.

Participatie

Enkele andere bevindingen zijn de volgende. Keuzehulpen met kwantitatieve informatie zorgen ervoor dat patiënten de gunstige effecten en de risico’s van de behandelopties realistischer inschatten. Verder leiden keuzehulpen tot minder conflicten met artsen over de uitgevoerde behandelingen. Daarnaast krijgen patiënten minder het gevoel dat zijn onvoldoende geïnformeerd zijn en neemt de participatie in de besluitvorming toe.

Langer consult

Keuzehulpen leidden bij de 105 Randomized Clinical Trials niet tot minder angsten en sombere gevoelens over de toekomst na de behandeling en evenmin tot slechtere gezondheidsuitkomsten na behandeling. Bij gebruik van keuzehulp duurt een consult 7,5% langer. Het gemiddelde van de consultduur in de onderzochte experimenten nam toe van 21 minuten naar 24 minuten.

Meer onderzoek

De Canadese onderzoekers identificeren vijf aspecten van Shared Decision Making waarover nog onvoldoende studies zijn verricht. Het betreft de effecten op het vertrouwen van de patiënt in de arts (1), de gekozen opties met en zonder keuzehulp (2), de kosten van de gekozen opties ten opzichte van de reguliere opties (3) en de therapietrouw bij de gekozen opties (4). Bij die laatste gaat het bijvoorbeeld om therapietrouw bij het gebruiken van medicatie en het volgen van de leefstijl die bij de gekozen optie hoort. Tenslotte zijn er onvoldoende studies verricht naar het ontstaan van spijt bij patiënten die na verloop van tijd toch eigenlijk een andere optie wilden (5).

Soorten keuzehulpen

Een Amerikaans-Nederlandse onderzoeksgroep geeft in hetzelfde nummer van de JAMA commentaar (2) op het hier besproken artikel. Zij onderschrijven de conclusies: die bleken ook uit andere overzichtsstudies. Zij onderscheiden twee soorten keuzehulpen: die voor gebruik tijdens het consult. Deze heten ook wel conversatiehulp en de keuzehulp tijdens het consult (within-encounter-decision-aids).

Samen beslissen?

Daarnaast bestaan er keuzehulpen die niet getest zijn op bruikbaarheid tijdens het consult. Dat zijn de meeste van de 105 uitgeteste keuzehulpen. De onderzoeksgroep waarschuwt dat kennisvermeerdering dankzij een keuzehulp niet per definitie wil zeggen dat het het Samen Beslissen bevordert. Zeker niet als de keuzehulp gebruikt is buiten het consult. Slechts tien van de 105 genoemde trials keek naar het effect van keuzehulpen tijdens de ontmoeting van arts en patiënt.

Gebruik in de spreekkamer

Zelf voeg ik hieraan toe dat het raadzaam is om bij een nieuwe keuzehulp aan te geven hoeveel minuten het consult langer duurde bij het testen in de spreekkamer. Het gebruik in de spreekkamer lijkt effectiever dan online beschikbaar stellen, uitdelen in de wachtkamer of meegeven na afloop van het consult.

De patiënt aan het roer

Al deze informatie van de invloed van patiënten op besluitvorming in de spreekkamer en nog veel meer komt aan de orde op het congres de Patiënt aan het Roer, dat de Guus Schrijvers Academie 12 april 2019 organiseert samen met de koepel van cliëntenraden, LSR. Meer informatie over dit congres, het programma en de sprekers vind je hier.

  1. Stacey D, F Légaré, KB lewis, Patient Decision Aids to Engage Adults in Treatment or Screening Decisions, JAMA (2017),Volume 318,Number7 657-658
  2. Montori VM, M Kunneman, JP Brito, Shared decision making and improving health care: the answer is not in,JAMA August15,2017 Volume318,Number7 617-618

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.