Drie maatregelen die kwaliteit en behandelsnelheid op SEH verhogen

De drukte en de wachttijden op de SEH’s zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat de oplossing hiervoor ligt bij een goede instroom, doorstroom en uitstroom (1,2). Bij Haaglanden Medisch Centrum kiest men daarom voor een geïntegreerde aanpak met als uitgangspunt ‘acute zorg is van iedereen’.

Resultaat

Zo zijn medisch specialisten naast SEH artsen ingeroosterd op de SEH. Ook is ervaring opgedaan met een geïntegreerde somatische en psychiatrische SEH. En diagnostiek en behandeling van de Intra Arteriële Trombectomie (IAT)-zorg vindt thans plaats op de SEH. Het resultaat: Wachttijden zijn verkort, de kwaliteit is verbeterd en de drukte op de SEH is afgenomen.

Medisch specialisten op de SEH

Haaglanden Medisch Centrum heeft een programma Acute Zorg om de spoedzorg continue te blijven verbeteren. In een pilot en vervolgproject zijn de effecten gemeten van de dagelijkse aanwezigheid van een cardioloog, chirurg, internist, neuroloog en radioloog op de SEH, naast de aanwezigheid van 24/7 SEH artsen.

Multidisciplinair overleg

Tijdens de drukste uren op de SEH zijn deze medisch specialisten op de SEH van HMC aanwezig. Via een mini-multidisciplinair overleg kunnen medisch specialisten en SEH artsen laagdrempelig en snel met elkaar communiceren. Patiënten worden niet meer opeenvolgend gezien door verschillende specialisten, maar in een keer gezamenlijk. Dagelijks worden de resultaten gemeten en met elkaar besproken.

Geïntegreerde somatische- en psychiatrische SEH

Patiënten met zowel somatische als psychische klachten hebben vaak een lange doorlooptijd op de SEH. In HMC is negen maanden lang ervaring opgedaan met een geïntegreerde somatische- en psychiatrische SEH in Den Haag: het zogenoemde project ‘Haagse SPOED’. Tijdens deze pilot was er een arts-assistent psychiatrie en een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige van de Crisisdienst van de Parnassia Groep aanwezig op de SEH tijdens de piekuren.

Laagdrempelig

Dit tweetal kon door de SEH-arts worden ingeschakeld om patiënten in consult te zien, bijvoorbeeld na een suïcidepoging. Bij de triage bepaalde men door wie de patiënt primair werd beoordeeld: de GGZ of de SEH. Op de SEH vond laagdrempelig overleg plaats tussen SEH- en GGZ personeel over diagnostische- en behandelvragen en kon er eenvoudig van elkaars expertise gebruik worden gemaakt.

Enthousiaste reacties

Patiënten waren enthousiast over de korte(re) wachttijden en de bejegening, blijkt uit de eerste resultaten van een tevredenheidsmeting van ZonMw. De zorgverleners waren eveneens goed te spreken over over de kwalitatief betere en toegankelijke zorg voor spoedeisende psychiatrische patiënten door de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional. Ook de goede samenwerking tussen de zorgverleners werd vaak genoemd. De evaluatie van dit project wordt momenteel opgesteld en zal binnenkort openbaar zijn.

Innovatieve IAT-zorg

Time is brain is een bekende uitspraak in de CVA zorg. Snelheid van diagnostiek en inzet van de juiste behandeling is cruciaal om schade aan hersenweefsel te beperken en de kans op herstel te vergroten. HMC heeft een aantal maatregelen getroffen om de beroertezorg te optimaliseren en acute zorg op de SEH te leveren. Door het openen van een speciale behandelkamer (de neuro-angio kamer) vindt diagnostiek op de SEH plaats. Hierdoor gaat er geen tijd aan transport verloren en krijgt de patiënt snel de juiste behandeling.

Studie

Daarnaast neemt het medisch centrum deel aan de MR CLEAN studie, waarin effecten worden onderzocht van endovasculaire behandeling bij een herseninfarct.

Spoedzorgcongres

Bovengenoemde en andere goede voorbeelden om de spoedzorg te verbeteren, komen uitgebreid aan bod op het 19e Nationale Spoedzorgcongres op 8 november in Utrecht. Roeline de Beaufort (Programma Manager Acute Zorg HMC) geeft een parallelsessie over de verschillende praktijkvoorbeelden en maatregelen van HMC om de kwaliteit en behandelsnelheid op de SEH te verbeteren. Zij eindigt met een aantal concrete tips hiervoor. Wil je meer weten over deze parallelsessie of over de andere thema’s op dit congres? Klik dan hier.

1) Gaakeer M., van der Erf S., van der Linden C., and Baden B. Drukte op de SEH vergt integrale aanpak. Medisch Contact . 10-2-2018.

2) Van der Linden, M. C. Emergency department crowding: factors influencing flow. Thesis. 3-5-2015. Amsterdam, University of Amsterdam.

 

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.