Zet niet alle kaarten op de Persoonlijke Gezondheids Omgeving

Het ministerie van VWS en de Patiëntenfederatie willen één landingspagina voor de zorg: de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Via de PGO heeft een patiënt toegang tot de portals van zorgaanbieders. Deskundigen zijn het er echter niet over eens of die portals via één wachtwoord toegankelijk kunnen (en mogen) worden.

DigiD

Wie via DigiD www.mijnoverheid.nl aanklikt, heeft digitaal toegang tot diverse overheidsinstanties zoals de Rijksoverheid, gemeenten en uitkeringsinstanties. Iedere keer als ik het gebruik, zijn er weer meer overheidsinstanties voor mij toegankelijk. In eerste instantie kom ik met de DigiD op mijn persoonlijke pagina uit. Daarna kan ik zonder een nieuw wachtwoord te gebruiken verder naar de instanties die ik nodig heb. In mijn berichtenbox kan ik hun nieuwste berichten aan mij raadplegen. De persoonlijke pagina heet in vakjargon de landingspagina van de individuele bezoeker. Zelf gebruikte ik in een eerder bericht de term startpagina. Maar zo’n pagina is openbaar toegankelijk en dat is een landingspagina niet.

PGO

Het Ministerie van VWS en de Patiëntenfederatie zetten thans zwaar in op een landingspagina voor de zorg. Die heet Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Die heeft een vergelijkbare functie als de landingspagina mijnoverheid.nl. Via de PGO heeft de patiënt toegang tot de portals van zorgaanbieders. Bovendien kunnen patiënten hun eigen data noteren, bijvoorbeeld hun bloeddruk. Het programma Medmij ontwikkelt software om alle PGO’s die thans op de markt komen te standaardiseren.

Wachtwoord

Of die toegang tot de portals te realiseren is met slechts één wachtwoord zijn de deskundigen die ik de afgelopen tijd ontmoette het niet eens. Bij de overheid lukt dat werken met één wachtwoord wel meer en meer: met die ene DigiD-code en dat ene wachtwoord kan ik terecht bij vele overheidsinstanties. Zelfs bij sommige ziekenhuizen zoals het UMC Utrecht.

Twijfel

Sommige experts stellen: wat bij de overheid lukt, moet ook kunnen bij de zorg. Anderen zijn somberder: zorgaanbieders hebben allemaal verschillende ICT-systemen. Het is technisch onmogelijk om die allemaal hetzelfde wachtwoord te geven. Bovendien: de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei ingaat, verbiedt het gebruik van één wachtwoord voor de toegang tot verschillende zorgaanbieders. Als je meer over de nieuwe AVG te weten wil komen, kom dan naar het congres Patiëntenrecht in ontwikkeling op 11 april in Utrecht. En verder meldde een klokkenluider in het Algemeen Dagblad van 31 maart, dat vele wachtwoorden reeds gehackt zijn. Dat verkleint de kans op één wachtwoord voor de toegang tot tal van zorgaanbieders in het PGO.

Experts gezocht

Wie van de experts gelijk heeft, kan ik niet beoordelen. Ik zit te weinig in de software technologie en in de AVG-vereisten om een afgewogen oordeel hierover te geven. Ik nodig lezers met expertise uit om hieronder een dialoog met mij en andere lezers aan te gaan. Die dient te gaan over de vraag of één wachtwoord (bijvoorbeeld de DigiD-code) voor de zorg technisch en wettelijk haalbaar is. Als dat lukt, dan heeft de PGO echt meerwaarde.

Andere wensen

Vooralsnog lijkt het mij verstandig Dat VWS en Patiëntenfederatie Nederland niet alle kaarten zetten op de introductie van de PGO. Uit de E-healthmonitor over 2017 en eerdere jaren komen twee wensen naar voren die sterk leven. In representatieve steekproeven onder patiënten blijkt een grote wens naar gemaksdiensten zoals online afspraken maken, e-consulten en scherm-tot-schermcontact. Professionals geven in vergelijkbare steekproeven aan dat zij over deze functionaliteiten beschikken. Maar patiënten zeggen vaak dat zij hierover niets weten. Hier ligt een marketingsvraagstuk dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties kunnen oplossen.

Gezamenlijke dossiervoering

De tweede dringende wens is de volgende. Volgens de genoemde E-healthmonitor bestaat bij artsen het  verlangen om te komen tot gezamenlijke dossiervoering: van huisarts en specialist en tussen specialisten van verschillende ziekenhuizen. Een specifiek betaalprogramma om dergelijke dossiervoering te stimuleren is effectief, zo blijkt uit Amerikaanse ervaringen met het Meaningfull Use programma. Ik schreef daar eerder over in een bericht op deze website.

Utopie?

Kortom, De Persoonlijke Gezondheidsomgeving is een aantrekkelijk initiatief, maar wellicht moeilijk te realiseren. Andere gewenste innovaties betreffen gemaksdiensten voor patiënten en gezamenlijke dossiervoering van artsen. Het lijkt mij verstandig als VWS en de Patiëntenfederatie daar ook aandacht aan besteden. Wat vind jij: is één wachtwoord voor de zorg een utopie, of niet?

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2020 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.