De regionale rol van cliëntenraden bij dreigende sluiting van een ziekenhuis(afdeling)

Patiënten horen meestal pas in een heel laat stadium dat een ziekenhuis of afdeling met sluiting wordt bedreigd. Dat levert grote maatschappelijke onrust op. Hoe kunnen patiëntenvertegenwoordigers beter (en eerder) betrokken worden bij de besluitvorming hierover?

MC Zuiderzee

November 2018 ging het Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad failliet. De cliëntenraad zocht de publiciteit. Hetzelfde deed de Flevolandse Patiëntenfederatie, die onder andere patiënten- en cliëntenorganisaties ondersteunt in Flevoland. Er was geen contact met de cliëntenraad van het St-Jansdal in Harderwijk, dat op 1 maart de zorg overnam onder de naam St-Jansdal Lelystad. Wel was er contact met lokale, provinciale en landelijke overheden en met de RvB van de ziekenhuizen, GGD en de huisartsenorganisatie in Flevoland.

Acute verloskunde Lelystad

De Spoedeisende Hulp en de spoedbevallingen verdwenen vooralsnog in Lelystad. Oud-bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente, Bas Leerink, ging op verzoek van VWS aan de slag: hij verkent thans de behoefte op langere termijn aan de aanwezigheid van acute zorg en met name acute verloskunde in Lelystad. Ik gun de bewoners in Flevoland dat de cliëntenraad van het St-Jansdal (inclusief de leden uit Flevoland), de Flevolandse patiëntenfederatie en de gemeenteraden van Lelystad en omliggende gemeenten tot een gezamenlijk standpunt komen over het advies van Leerink. Als dat lukt, is dat een goed voorbeeld voor de rest van Nederland.

Regionaal overleg van cliëntenraden

Hoe kan zo’n regionaal overleg van cliëntenraden, patiëntenorganisaties en gemeenteraden het beste vorm krijgen in Flevoland en elders? Mijn antwoord op die vraag geef ik hieronder in de vorm van drie voorstellen. Ik doe dat als voorbeschouwing op mijn plenaire voordracht hierover op het congres De patiënt aan het roer. Dat vindt plaats op 12 april in Utrecht. De Dreigende Sluiting van acute zorg en acute verloskunde gebruik ik als voorbeeld. Maar de voorstellen gaan ook op bij algehele sluiting van een nevenlocatie (Bronovo te Den Haag!), verplaatsing van oncologische zorg naar een ander ziekenhuis of het uitdunnen van het functiepakket van een klein ziekenhuis. Kortom, bij alle beleidswijzigingen met gevolgen voor andere regionaal werkende instellingen en instanties.

Voorstel 1: Patiëntenorganisaties nemen deel aan het ROAZ

Aan het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) nemen alle spoedzorgaanbieders uit de regio deel. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen, ambulancezorg en de crisisdienst geestelijke gezondheidszorg. Overwogen wordt om ook de care sector te laten deelnemen, vanwege het toenemend aantal verwarde thuiswonende ouderen dat een beroep doet op acute wijkverpleging. Het ROAZ heeft de wettelijke taak om de acute zorg te coördineren. Het meest nabije UMC neemt hierin het voortouw.

Zorgbelang

Patiënten van de regionale patiëntenorganisatie Zorgbelang hebben vaak één of twee bestuurszetels bij het ROAZ. Het meeste ROAZ-werk vindt plaats in commissies die een specifiek onderdeel van de acute zorg behandelen. Bijvoorbeeld de spoedzorg aan mensen met een beroerte. In die werkgroepen is meestal geen plaats voor patiëntvertegenwoordigers.

Vergoeding

Mijn voorstel is dat de ROAZ gaat betalen voor patiëntvertegenwoordiging in haar bestuur én in haar commissies. Die vertegenwoordiging bestaat bij voorkeur uit drie personen: twee vaste deelnemers en één die bij ziekte als vervanger optreedt. De taak van een commissie bepaalt welke patiëntenorganisatie in aanmerking komt voor participatie. Bij een beroerte-en-acute-zorgcommissie kan dat de CVA-vereniging Samen Verder of Hersenletsel.nl zijn.

Voorstel 2: Het ROAZ maakt jaarlijks openbaar in welke mate (24/7) aan het Kwaliteitskader Spoedzorgketen voldaan wordt

Deze meldplicht leidt er onder meer toe dat cliëntenraadsleden, patiëntenorganisaties en gemeenteraadsleden een sluiting van een SEH of een crisis bij de acute GGz kunnen zien aankomen. Want in de praktijk blijkt dat een zorgaanbieder die een paar jaar niet aan haar kwaliteitsnormen voldoet, vroeg of laat onder toezicht van de Inspectie komt, negatief in het nieuws komt of failliet gaat. Ik ga ervan uit dat het ROAZ haar meldrapportage op een bijeenkomst voor patiëntvertegenwoordigers toelicht.

Voorstel 3: Er bestaat een regionale patiëntenfederatie waarvan patiëntenorganisaties, cliëntenraden, WMO-participatieraden, financiers of aanbieders zoals gemeenteraden en individuele personen lid zijn

De patiëntenfederatie is aanspreekpunt voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars over het regionale zorglandschap. Bijvoorbeeld over de inrichting van het 24/7 aanbod van acute zorg, de regiobeelden voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek, de samenwerking tussen medisch en sociaal domein en de inrichting van palliatieve zorg. Daarnaast faciliteert het bestuur van de federatie overleg tussen haar leden bij regionale beleidskwesties. Bijvoorbeeld over een dreigende sluiting van een Spoedeisende Hulpafdeling. Tenslotte biedt de federatie scholing en ontmoetingsmomenten aan haar leden aan. De financiering van een federatie vindt plaats op basis van contributie van haar leden en door betaling van partners die patiëntvertegenwoordiging wensen op bestuur of commissie niveau. Maar ook via rechtstreekse subsidiëring door landelijke overheid, provincies, gemeenten en regionale zorgverzekeraars.

Patiënt aan het roer?

Mijn drie voorstellen sluiten aan op de praktijk van veel regionale zorgbelangorganisatie en op de goede praktijk van de genoemde Flevolandse Patiëntenfederatie. Graag bespreek ik deze op 12 april met al diegenen die beleidsinvloed van patiëntvertegenwoordigers willen versterken. Op het congres komen tal van goede voorbeelden op dit terrein aan de orde. Interesse? Klik dan hier, bekijk het gevarieerde programma, meld je aan en doe inspiratie op voor versterking van jouw invloed op het regionale zorglandschap.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.