Sprekers gezocht voor Spoedzorg Congres op 8 november

8 november 2018 vindt in Utrecht het negentiende nationale congres plaats over innovaties in de individuele spoedzorg en de opgeschaalde zorg bij calamiteiten. Dit jaar ligt de nadruk op innovaties die de werkdruk in de acute zorg verlagen. Voor dit congres zijn wij op zoek naar plenaire sprekers, workshopleiders en flitspresentatoren.

Concept-programma

Ondergetekende hield het afgelopen jaar de vakpers en wetenschappelijke literatuur bij over over innovaties in de spoedzorg. De meeste innovaties die ik gevonden heb gaan over werkdrukverlaging, arbeidsbesparing, taakherschikking en substitutie. Op basis daarvan ontwierp ik een programma met mogelijke thema’s, maar zonder sprekers en zonder concrete goede voorbeelden. Je kunt dit concept-programma hier bekijken.

Spoedzorg

Spoedzorg (acute zorg) komt in vele vormen aan bod op dit congres: eerste hulp door de patiënt zelf, diens familie of door omstanders, ambulancezorg; acute zorg van huisartsen overdag en vanuit huisartsenposten; acute wijkverpleging (bijvoorbeeld aan verwarde ouderen); crisisinterventies vanuit instellingen voor geestelijke gezondheidszorg; Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH’s) van ziekenhuizen en Acute Opname Afdelingen (AOA’s).

Plenaire sprekers

Voor dit congres zijn we allereerst op zoek naar sprekers over de acute zorg na de terroristische aanslagen in Frankrijk en Engeland. Wie wil ons attenderen op goede sprekers uit deze landen?

Sprekers workshops

Ten tweede zoeken wij collega’s die een workshop willen geven over een innovatief project, goed voorbeeld of onderzoek dat gericht is op werkdrukverlaging, efficiëntie, taakherschikking of substitutie. De nadruk dient te liggen op de implementatie van het goede voorbeeld. Dit dient bij voorkeur statistisch onderbouwd te worden. De workshops op het congres worden ingedeeld in vier series: 1. De ambulancezorg 2. De acute zorg buiten het ziekenhuis 3. De medisch specialistische spoedzorg en 4. De randvoorwaarden voor een optimale spoedzorg (samenwerking, ketenregie, het kwaliteitskader acute zorg, spreiding en concentratie van aanbod en dergelijke).

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen onderscheiden enkele specifieke doelgroepen voor hun SEH’s: patiënten met een beroerte, patiënten met een hartinfarct of hartstilstand, zwangeren in barensnood, personen met ernstig letsel, patiënten met (plotselinge verergering van) een chronische aandoening en burgers met een zorgvraag die professioneel gezien niet spoedeisend is. Wie spreker wil zijn over innovatieve, acute zorg aan een van deze groepen, is van harte welkom.

Flitspresentatoren

Ten derde hebben wij ruimte voor enkele flitspresentatoren ofwel flitsers. Zij kunnen op het congres op 8 november kort en bondig iets vertellen over een nieuw project, app, onderzoek of actuele ontwikkeling rond de acute zorg / spoedzorg.

Aanmelden

Wil je je aanmelden als flitspresentator voor het congres? Stuur dan voor 15 augustus 2018 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van je presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl.

Een antwoord op “Sprekers gezocht voor Spoedzorg Congres op 8 november”

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2018 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) respecteert uw privacy. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop de GSA met uw persoonsgegevens omgaat. Indien u gebruik maakt van de website van de GSA of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.
De Guus Schrijvers Academie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doeleinden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • inschrijving voor onderwijsdoeleinden;
  • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties;
  • ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening;
  • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, studiedagen, seminars en dergelijke;
  • samenstellen gebruikersstatistieken;
  • beveiliging en verbetering van onze website.

Uw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt.

Verstrekking aan derden
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan de Guus Schrijvers Academie gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en te behoeve van de GSA zullen optreden. Bewerkers werken op grond van een daartoe afgesloten overeenkomst. Daarbuiten worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij de GSA daartoe verplicht is op grond van de wet.

Beveiliging
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Cookies
Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Hyperlinks
Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

November 2017

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.