Suggesties voor betere ziekenhuiszorg vanaf 2017

In de komende maanden gaan politieke partijen aan de slag met hun verkiezingsprogramma. Na de verkiezingen op 15 maart 2017 spelen deze een belangrijke rol in de formatie en vormen de basis van het beleidsprogramma van het nieuwe kabinet. De komende tijd geef ik mijn ideeën voor de zorgparagraaf van de nieuwe verkiezingsprogramma’s. Samen met jouw suggesties wil ik die in maart bundelen en opsturen naar politieke partijen. Deze bijdrage gaat over de ziekenhuiszorg. Al eerder deed ik suggesties voor het verbeteren van de eerstelijn. De andere zorgsectoren volgen later.

Mijn tien programmapunten voor de ziekenhuiszorg zijn:

 1. Er komen uniforme bijsluiters (folders) bij operaties, chemokuren en radiotherapeutische interventies. Deze bijsluiters bevatten precieze informatie over de effectiviteit, de bijwerkingen en de kans op calamiteiten.
 2. Ziekenhuizen, medisch-specialistische bedrijven en zorgverzekeraars sluiten overeenkomsten voor de lange termijn. Hierdoor wordt het jaarlijkse onderhandelen minder belangrijk en komt er meer rust.
 3. De dbc/dot-bekostiging blijft bestaan voor electieve ingrepen. Voor chronische aandoeningen komen keten-dbc’s. Spoedeisende zorg wordt betaald op basis van kenmerken van de populatie van het verzorgingsgebied. Hierdoor stimuleren financiële prikkels de continuïteit en beschikbaarheid van de zorg.
 4. Er wordt een eerste stap gezet om specialisten in dienstverband te brengen bij de ziekenhuizen en te laten vallen onder de Wet normering topinkomens.
 5. Medisch-specialistische bedrijven krijgen het recht een of meer bestuursleden te benoemen in het ziekenhuisbestuur.
 6. Arbeidstijdverkorting van medisch specialisten wordt gefaciliteerd met experimenten. Te denken is bijvoorbeeld aan de invoering van drie in plaats van twee diensten per dag zoals bij verpleegkundigen.
 7. Ziekenhuizen worden financieel geprikkeld om hun digitalisering met kracht voort te zetten zoals gebeurt in de Verenigde Staten dankzij het programma Meaningful Use.
 8. Zorgverzekeraars en inspectie uniformeren de uitvraag van gegevens over de kwaliteit en verrichtingen van ziekenhuizen.
 9. Vele ziekenhuizen gebruiken de Net Promotor Score als eenvoudig instrument om ervaringen van hun patiënten te meten. Ziekenhuizen maken deze score voortaan openbaar.
 10. Er komen per ziekenhuisdivisie aparte cliëntenraden met leden die uit de kring van de patiëntendoelgroep van die divisie komen.
Jouw suggesties?

Dit zijn mijn tien punten over de ziekenhuiszorg voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Ik nodig jou uit om hieronder nieuwe punten toe te voegen, of bovenstaande punten aan te vullen of te schrappen. Ik ben benieuwd naar jouw reactie!

 

 

6 Antwoorden op “Suggesties voor betere ziekenhuiszorg vanaf 2017”

 1. chris wiggers

  Beste Guus,
  Volgens mij zijn er nog twee punten erg belangrijk en die hebben te maken met de samenwerking met de huisartsen en de samenwerking met de verpleging en verzorging. De afstemming, vanuit de patient tussen ziekenhuis en huisarts, respectievelijk thuiszorg, ouderenzorg en dergelijke kan een stuk beter. Daardoor meer comfort en kwaliteit voor de patienten en wellicht ook iets meer doelmatigheid, maar dat hoeft niet de primaire doelstelling te zijn.

  vriendeljjke groet,

  Chris Wiggers

 2. Het huidige systeem is planeconomisch ingericht met alle negatieve consequenties van dien. Dus te dure zorg, te weinig passende zorg, een lage kwaliteit aan zorg, te veel transactiekosten en structurele misvattingen door een pseudo-religieus system van denken.
  Erkenning van dit probleem zou al een enorme stap zijn. De curatieve zorg is voor 98% gewoon een dienstverlenende c.q. detailhandel sector en kan zonder moeite vanuit de patiënt en (potentiële) aanbieders gestuurd worden. Dus de nadruk op autonome coördinatie in de zin van de transactiekosten literatuur. De informatie asymmetrie tussen patiënt en arts is geen probleem, maar de grondslag van de waardecreatie, net als bij andere vormen van consultancy.
  Concreet:
  – afschaffing van de registratie in termen van zorgactiviteiten en DBC’s. Het systeem creëert additionele risico’s, maakt de zorg minder transparant en levert ongerechtvaardigde / inefficiënte transactiekosten op. En bedenk, ieder procent aan extra transactiekosten verlaagd de productiviteit met 5 procent (Kovac en Spruk, Institutional development, transaction costs and economic growth: evidence from a cross-country investigation, 2015)
  – Afschaffen van de verplichte verzekering voor niet spoed-eisende zorg. Waarom zit de huisarts in een verzekering? Het inschrijfgeld is een zekere gebeurtenis, en een consult cost € 9,30. Dat is geen risico, de verzekeraar schuift alleen met geld en dat is niet efficient. Alleen bij spoed-eisende zorg is er geen mogelijkheid tot onderhandelen en zou een verplichte verzekering gerechtvaardigd zijn. Maar dat is slechts 2% van de zorg.
  – Afschaffen regierol zorgverzekeraar en verbod op premiedifferentiatie. Laat verzekeraars doen waar ze goed in zijn: het selecteren en beheersen van risico’s. De bank kan mij niet adviseren welke auto ik kan kopen, de zorgverzekeraar kan niets zinnigs zeggen over de zorg (zie Hayek, the use of knowledge in society, AER, 1945 en meer inhoudelijk Osbourne et al in de JAMA van januari vorig jaar over de bewezen afwezigheid van toegevoegde waarde van kwaliteitsindicatoren).
  – Beperk de censuur tot die handelingen die dat objectief wetenschappelijk (dus als het kan gecontroleerd vergelijkend) rechtvaardigen. Dit betreft zowel de set aan voorbehouden handelingen uit de BIG, alsook de eisen aan medisch wetenschappelijk onderzoek op mensen. Als de impact klein is, moeten we niet mensen dwingen om absurde investeringen te plegen. Dat is verspilling.
  – Schaf het tuchtrecht af. We hebben rechtspersoonlijkheid met een reden, en zowel het OM alsook het burgerlijk wetboek bieden afdoende mogelijkheden om wandaden te bestraffen c.q. af te schrikken.
  – Regel solidariteit in de inkomenssfeer. Daar hoort het thuis. Zo nodig met een staatsverzekering voor de armste 3%.
  – Schaf de moeder Theresa regels af. Dus geen normering van de inkomens, geen verbod op winstdeling, geen streven naar artsen in loondienst, geen clawback voor apothekers, geen machtiging voor magistrale geneesmiddelen. De mogelijkheid tot het maken van excessieve winsten is een noodzakelijke voorwaarde voor risicovolle investeringen. Er zullen ook excessieve verliezen mogelijk zijn, en een eenzijdige maximering van de uitkomst verstoord de beslissingen. Daarnaast is het nodig uit het oogpunt van rechtszekerheid (niemand wil een opportunistisch handelende overheid zoals we die nu wel hebben) en als prikkel voor toe- en uittreding. Het net in leven houden van instellingen voorkomt de noodzakelijke schoonmaak, en het ingrijpen in winsten remt de bereidwilligheid van ondernemers om toe te treden.
  Dat zijn zo mijn belangrijkste punten, maar ik kan er nog wel wat meer noemen. Aangezien deze gedachten zo ver afstaan van het heersende mantra heb ik overigens niet de illusie dat er ook maar één een kans maakt om op korte termijn beleid te worden. De USSR is ook niet gevallen omdat mensen zagen dat het systeem niet werkten. Sterker nog, er zijn genoeg dissidenten in de gevangenis beland of erger. Het is gevallen omdat het uiteindelijk, zoals voorzien, faalde. Jammer dat er bijna 50 jaar tussen zaten.

 3. Gerjan Heuver

  Beste Guus,

  Ik wil graag een toevoeging plegen op je eerste stelling.

  Het verstrekken van adequate informatie over behandelingen is essentieel. En daarbij is belangrijk dat patienten wordt gewezen op de risico s van behandelingen. Maar als het om calamiteiten (zoals de igz ze definieert) gaat, zoals je hier verwoord, zou ik een extra element aan je lijst willen toevoegen.

  Ik stel voor dat er een volgende ronde van het vms project wordt gestart, vanuit de ziekenhuizen zelf. De eerste 2 rondes hebben duidelijk effect gehad, zie de daling in de vermijdbare sterfte. Maar ziekenhuizen hebben nog een schat aan informatie over verbetermogelijkheden in hun calamiteiten rapportages en vim meldingen. Deze zouden over ziekenhuizen heen bijeengevoegd moeten worden om nader te analyseren. Elementen die hieruit komen kunnen een nieuwe impuls vormen voor een dergelijke nieuwe ronde.

  Van belang zou dan ook zijn om te kijken of de incident registratie systemen van huisartsen, thuiszorg en ziekenhuizen op elkaar aan gesloten kunnen worden. Door alle verschuivingen van 2e naar 1e lijn wordt dit steeds meer van belang.

  Eerlijk gezegd denk ik dat zoiets meer resultaat heeft als uniformering van patienten informatie, die door de wetenschappelijke verenigingen al heel ver is doorgevoerd.

  Gerjan

 4. M.Pluijgers

  Beste Guus,
  Uiteraard iedereen wil goede en verantwoorde kwaliteit van zorg, persoonlijke aandacht, transparantie en keuzeinformatie.
  Maar het groeiende “indicatorensysteem” barst uit zijn voegen. Een (macro-economische) kosten -baten analyse is naar mijn mening belangrijk.
  Wat kost het om alles in de zorg te willen meten? (Grote ICT trajecten, registratie tijd van professionals, ondersteunend personeel).

  Velen vragen zich af of we met het huidige steeds groeiende indicatorensysteem met duizenden indicatoren wel op de juiste weg zijn, om de doelen in de zorg te bereiken….

  PS. Voor de belangrijkste vraag: “Hoe gaat het nu met u?” hebben we nog geen indicator….

 5. Laten we beginnen om niet de eerste of de tweede lijn als uitgangspunt te nemen, maar het voor de patient best denkbare zorgpad. Dit vereist een optimale communicatiestroom tussen zorgverlener en patient, gericht op kennis, begrip en acceptatie van de aandoening en de behandelmogelijkheden en uitkomsten. Op basis hiervan kan de zorgverlener (samen met de patient) komen tot een passend behandelplan en bijbehorend zorgpad. Dit hele proces moet worden vervat in relevante indicatoren en dito financiering. Dit impliceert met name voor de chronische zorg transmurale financiering in plaats van eerste en/of tweede lijn. Planbare en gecompliceerde zorg verdienen elk een eigen aanpak en financiering, waarbij planbare moet worden aangeboden vanuit een vraag/aanbod gestuurd systeem. Gecompliceerde zorg is mijns inziens de enige zorg die vooral gebaseerd moet zijn op het optimaliseerde van alle medische interventies, waarbij wel continu de toets dient plaats te vinden wat nog redelijk en wenselijk is vanuit patientperspectief.
  Overheid en verzekeraars moeten dit proces optimaal faciliteren en allen die zaken meten en inkopen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van ontvangen zorg.
  Daarmee wordt de patient niet het lijdend voorwerp, maar het onderwerp. Dat is waar het om draait

 6. Ben Bottema

  beste Guus Wat wil je bereiken? Veilige zorg dicht bij huis en met veel eigen verantwoordelijkheid van de patiënt? Met minder onnodige ingrepen en minder onnodige schade? Stop dan met het creëren van een nieuwe extra financieringsmethodieken. Dat maakt het nog ingewikkelder. Waarom electieve ingrepen afzonderen? Overweeg eerste en tweede lijn binnen 1 regionaal financieel kader te brengen en experimenteer al vast met populatiegerichte financiering met uitsluitend ketendbc’s. Ontwikkel een nieuwe plansystematiek voor huisartsen en medisch specialisten gebaseerd op vastgestelde indicatoren zorgbehoefte per regio. Stimuleer het aanstellen van specialisten in dienst van eerstelijns centra voor planbare zorg. Democratiseer die centra en organiseer die regionaal. Neem productieprikkels weg. Geef de beroepsgroepen de regie over de kwaliteit terug.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2021 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.