Tien beste wensen voor patiënten in 2019

Meer inzet op preventie, ruim baan voor samen beslissen, een goed functionerend PGB Portaal, een kwaliteitsprogramma voor ziekenhuizen en een nieuw ontwerp voor de ggz. Een greep uit mijn wensen voor patiënten in 2019:

1. Gezonde voeding goedkoper

Alle frisdranken in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 5 procent suiker kosten sinds april 2018 tussen de 20 en 25 eurocent extra per liter. Het kabinet-Rutte III wil er niet aan en noemt het voorstel van de conservatieve (!) Engelse regering betutteling. Ik wens patiënten toe dat frisdrank duurder wordt en gezonde voeding goedkoper. Dat is de eerste van tien beste wensen voor 2019 aan hen. Hier volgen de overige negen.

2. Meer preventie in de zorg

Huisartsen, wijkverpleegkundigen, cardiologen en vele andere specialisten signaleren bij tal van patiënten ongezonde leefstijlen (roken, drinken, stress, ongezond eten, te weinig beweging). Mijn beste wens: meer preventieverleners als lid van elk team van zorgverleners.

3. Ruim baan voor samen beslissen

Shared decision making verlengt de consultduur met enkele minuten, want uitleggen van behandelopties met een keuzehulp erbij kost iets meer tijd. Mijn Beste Wens: Samen beslissen wordt standaard, ondanks het groter tijdsbeslag in de spreekkamer. Gelijktijdige vermindering van registratiedruk biedt hiervoor ruimte.

4. Nieuwe cliëntenradenwet van kracht

De Tweede kamer heeft onlangs Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) met algemene stemmen aangenomen. Mijn Beste Wens: De Eerste Kamer neemt het voorstel ook aan. Cliëntenraden gaan overal nadenken over de invloed die zij moeten krijgen bij een dreigend faillissement van hun eigen zorgorganisatie.

5. Één wijk, één huisarts, één wijkverpleegkundige

In een wijk werken soms vijf tot tien thuiszorgaanbieders. Dat maakt overleg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen vrijwel onmogelijk. Mijn Beste Wens: dat zorgverzekeraars het aantal thuiszorgaanbieders terugbrengen tot één of twee per wijk. Dan komen betere zorg, betere contacten en meer werkplezier vanzelf tot stand.

6. Een goed functionerende website voor het pgb

Er wordt druk gebouwd aan een nieuw PGB Portaal, waarmee cliënten sneller en makkelijker hun zorg kunnen regelen. Ruim 1.200 budgethouders en 3.000 zorgverleners werken nu met dit nieuwe digitale systeem. De eerste ervaringen? Iedereen is er blij mee. Mijn Beste Wens: Dat eind 2019 dit portaal overal wordt gebruikt.

7. Trotse professionals, ook in ziekenhuizen

Het VWS-programma Waardigheid en Trots voor de langdurige zorg was een groot succes. De kwaliteit van die zorg verbeterde aanzienlijk. Mijn Beste Wens: ik gun ziekenhuizen ook zo’n stimulerend programma gericht op zorg-op-de-juiste-plek en op snellere uitwisseling van röntgenfoto’s en ander beeldmateriaal.

8. Meer samenwerking regionale ziekenhuizen

Specialisten hebben vaak uitstekende ideeën voor samenwerking met hun naaste collega’s. Die gaan over taakverdeling, concentratie acute zorg, gezamenlijke zorgpaden en niet-kaping van elkaars personeel. Mijn Beste Wens: dat beleidsmakers, in interviews of anderszins, met voorbeelden aangeven in welke mate medisch specialistische bedrijven en ziekenhuizen regionaal mogen samenwerken dan wel moeten concurreren.

9. Vind de ggz opnieuw uit

Op dit moment sluiten de ggz van huisartsen en hun praktijkondersteuners, de basis-ggz en de specialistische ggz onvoldoende op elkaar aan. Mijn Beste Wens: Dat een werkgroep van professionals, patiëntvertegenwoordigers en wetenschappers de ggz in 2019 opnieuw uitvindt en dat beleidsmakers daarna de randvoorwaarden daarvoor ontwerpen.

10. Houd het doel van de zorg voor ogen en niet de richtlijn

Professionals, zorgverzekeraars en beleidsmakers houden zich vaak strikt aan hun eigen richtlijnen. Als laatste beste wens daarom: moge niet de toepassing van de richtlijnen maar gezondheidsbevordering, kwaliteit van zorg en doelmatigheid ieders voornaamste inspiratiebron zijn in 2019.

Wat zijn jouw beste wensen voor patiënten in 2019? Graag hieronder jouw reactie.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2020 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.