Tien tips voor samenwerking eerste lijn en sociale wijkteams

Stop met pilots. Het is al lang bewezen dat samenwerking tussen zorg en welzijn de kwaliteit van leven van burgers verhoogt en kosten verlaagt. Dit is een van de 57 tips die sprekers gezamenlijk aanreikten aan de 125 deelnemers van het congres Samenwerking van eerstelijnszorg en sociale wijk- en jeugdteams. Dat vond op 4 oktober plaats in Utrecht. Bij de afsluiting van het congres kwamen de 57 tips (drie per spreker) terug en nam het plenaire gezelschap ze nog eens door. Bovenstaande tip van plenaire inleider Henry de Boer riep enige weerstand op: Soms is het nodig iets een pilot te noemen. Want daardoor krijg je steun van aarzelende partners.

Hieronder volgt een opsomming van negen andere tips die ik nieuw en interessant vond. De congresdeelnemers kregen alle 57 suggesties mee naar huis:

 • Tip 2: Objectieve gezondheid en subjectief welzijn zijn innig met elkaar verbonden maar meten verschillende dingen. Deze tip gaf plenaire inleider Jaap van der Stel. Met behulp van bijgaand schema onderscheidde hij vier typen burgers. Bij de afsluiting kwam de vraag naar voren hoe dit schema zich verhoudt tot het spinnenweb van positieve gezondheid van Huber. De hoop was dat je beide schema’s in elkaar kunt schuiven.

 • Tip 3: Politieke bestuurders houden van hapklare brokken en van zichtbaarheid. Deze tip gaf Martin Hagen, directeur van de Transitie Autoriteit Jeugd. Aan het einde van de congresdag kwam aan de orde of professionals moeten meegaan met de trend dat lokale politici graag zichtbaar willen zijn en zich willen profileren. Ja, was de reactie, laten we dat maar doen.

 • Tip 4: Betrokkenen zijn positief over jeugdhulp bij de huisarts: er zijn veel inspirerende succesverhalen. Tijdens het congres bleek herhaalde malen dat de POH Jeugd en de POH GGz (en niet de huisarts zelf) de gesprekspartners zijn van de wijk- en jeugdteams. Wel kijkt de huisarts mee. Onderzoekers Marike Serra uit Noord Nederland en Karin Visser uit Amsterdam, brachten overtuigend goede voorbeelden van deze jeugdhulp naar voren.

 • Tip 5: We hebben professional nodig die handelen vanuit een gezamenlijke visie en systemen die ons hierbij ondersteunen. Deze tip kwam naar voren in prachtige goede voorbeelden uit Utrecht en Oss over samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg, eerste lijn en sociale wijk- en jeugdteams. Bij de afsluiting kwam na een debat de mening naar voren dat een visie kort moet zijn, inspirerend en richting gevend. Een visie kan bijvoorbeeld zijn: In 2028 hebben alle bewoners in mijn wijk een bloeiend of veerkrachtig leven.

 • Tip 6: Arrangeer overleg over gezamenlijke inkoopvoorwaarden van gemeenten en zorgverzekeraars voor 2020 voor het medische- en het sociale domein. Dit is nodig, omdat bezuinigingen in het ene domein onmiddellijk gevolgen heeft voor het andere domein. Bij de afsluiting van het congres viel op dat de eerste lijn veel geld erbij krijgt, maar het sociale domein niet. Deze tip werd gegeven in de sessie van Martien Bouwmans en ondergetekende over regionale samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars.

 • Tip 7: Werk samen in één e-communicatietool. Deze tip kwam van huisarts Jaap ten Velde van de Integrale Ouderenzorg Drenthe. In de slotbijeenkomst kwam de vraag naar voren of die tool al ergens functioneert. Deelnemers wisten dat niet. Weet een van de lezers van dit bericht het antwoord op deze vraag?

 • Tip 8: Leefstijlcoaches: maak jezelf zichtbaar in het netwerk. Deze tip kwam van de ontwerper van de functie leefstijlcoach. Dat is Madelon Johannesma. Ik schreef hierover al eerder een bericht. De vraag is hoe deze coaches zich een plaats verwerven in de eerste lijn en het sociale wijkteam. Of gaan deze coaches werken bij de GGD, zonder contact met wijkteams en eerste lijn?

 • Tip 9: Luister naar groepen van professionals en patiënten als je wilt achterhalen wat de beste betaaltitel is. Deze tip kwam van onderzoeker Sam Pless uit Vlaanderen, waar een nieuwe manier van bekostiging wordt ontworpen: populatie gebonden betaling, kwaliteit belonend en geen betaling per verrichting. De nieuwe bekostiging wordt opgezet in overleg met tal van focusgroepen.

 • Tip 10: Gedragsactivatie kan laagdrempelig aangeboden worden. In het Radboud UMC, een derdelijns centrum, blijkt gedragsactivatie bij depressieve patiënten even goed te werken als het toedienen van antidepressiva, aldus therapeut Katelijne Robbertz. Maar de activatie (meer bewegen, je bed uitkomen, iets leuks doen) kan even goed in de eerste lijn of bij het sociale wijkteam plaatsvinden. Tijdens het slotdebat van het congres kwam naar voren dat vele taken van gespecialiseerde zorg en ondersteuning over te hevelen zijn naar eerste lijn en wijk- en jeugdteam.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2020 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.