Valpreventieprogramma ‘TOM’ ondersteunt ouderen

Een onderzoeksteam uit Massachusetts heeft wetenschappelijk bewijs geleverd dat een breed opgezet valpreventieprogramma leidt tot minder valpartijen, minder letsel daarbij en lagere zorgkosten. Dat wordt beschreven in een artikel in het hoog aangeschreven vakblad Health Affairs. Ik besprak dat onderzoek in een eerder bericht. Jessica Hohenschon is onder andere leider van het project Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM). In TOM werken vijf landelijke organisaties samen om een blauwdruk voor valpreventie te ontwikkelen. Zij reageerde enthousiast op mijn bericht, en wel als volgt:

‘Elke vijf minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val, blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. En dagelijks wordt zo’n val zelfs negen mensen fataal. Vallen ís een reëel probleem voor (de zelfstandigheid van) ouderen. Effectieve valpreventie ook. Bewezen methodes om vallen te voorkomen zijn er genoeg. Maar ze blijken lastig in de praktijk te brengen. Voor het eerst in Nederland bundelde een aantal organisaties hun krachten voor een bijzonder programma ter ondersteuning van senioren die thuis willen blijven wonen: het project TOM, waarvan de letters staan voor Thuis Onbezorgd Mobiel.

Project TOM

In project TOM werken vijf landelijke organisaties samen om een blauwdruk voor valpreventie te ontwikkelen: VeiligheidNL, Nutricia, Philips, ONVZ Zorgverzekeraar en PostNL. Wij combineren inzichten uit het sociale domein, fysiek gezondheidsonderzoek en sensortechniek om de mobiliteit van ouderen te verbeteren en valincidenten te voorkomen. We bieden een pakket aan ondersteuning en maatregelen waarvan bewezen is dat ze werken. Verder wordt er samengewerkt met vertrouwde lokale professionals.

Bewegingsmonitor

De eerste proefregio is de gemeente Best: De 65-plus TOM-deelnemers uit Best volgen een beweeg/-valpreventieprogramma, krijgen persoonlijk voedingsadvies en een bewegingsmonitor. Dit is een apparaatje van Philips dat de bewegingen bijhoudt en achteraf analyseert. Om de kans op vallen te verkleinen, werken de deelnemers twee keer per week op hun eigen niveau met een fysiotherapeut. Een diëtiste geeft voorlichting over voeding voor ouderen.

Persoonlijke aandacht

Persoonlijke aandacht is een essentieel element binnen project TOM. Er zijn getrainde ouderenadviseurs die de deelnemers bezoeken en ZorgConsultenten van ONVZ Zorgverzekeraar die regelmatig bellen om te horen hoe het gaat. Ook is er een nieuwe rol voor de bezorger van PostNL. Die bezorgt niet alleen de bewegingsmonitor, maar helpt ook bij het gebruik hiervan en heeft regelmatig contact met de senior. De proef in Best is succesvol van start gegaan met veel enthousiaste senioren.

Leerpunten

Effectief samenwerken en iets nieuws ontwikkelen gebeurt met vallen en opstaan. Leerpunten uit de eerste proefregio hebben onder andere betrekking op de communicatielijnen, de onderlinge rolverdeling en praktische zaken als het regelen van vervoer van een deelnemer naar de fysio. Pas in de praktijk leer je echt. Dit nemen we mee in de volgende proefregio’s. De ambitie is om project TOM te ontwikkelen van één naar vier proefregio’s en van een landelijke naar een internationale uitrol. Er wordt een blauwdruk ontworpen van de gewenste valpreventie situatie voor Nederland die vertaald wordt naar een implementatieplan. Een cruciaal onderdeel om langdurig succes te boeken.’

E-health Congres

Tot zover Jessica Hohenschon. Op vrijdag 10 november vindt het zevende Nationale E-health Congres plaats te Utrecht. Dan komen tal van apps (waaronder deze) aan de orde die preventie stimuleren. Andere apps die aan bod komen ondersteunen diagnostiek en behandeling van patiënten en de begeleiding van mensen met chronische aandoeningen. Wil jij jouw app ook tonen op dit congres? Geef je dan op voor een flitspresentatie. Dit kan tot 1 september door een mail met uitgebreide informatie te sturen naar: mail@guusschrijvers.nl.

Aanmelden

Wil je nieuwe kennis en nieuwe kennissen op doen? Klik dan hier en meld je aan voor het e-health congres. De ideale deelnemer is een professional die thuis een smartphone gebruikt, online vliegtickets bestelt en met zijn of haar kinderen of vrienden appt. Op het werk baalt hij of zij van de geringe digitale ondersteuning om iets vergelijkbaars te doen met collega’s, patiënten of cliënten. Hij/zij is op zoek naar eenvoudig toe te passen apps (plug and play) die binnen de digitale werkomgeving gebruikt kunnen worden.

Jessica Hohenschon is consultant in het Philips Care Managementteam, onderzoeker ouderen consumenten gedrag en projectleider van TOM in de proefregio Best.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2020 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.