Wijkverpleegkundige gezocht die samenwerkt met eerste lijn en wijkteam

De toegang tot wijkverpleegkundige zorg gebeurt in vijf stappen. Bij elke stap is samenwerking nodig met zowel huisarts als sociaal team. Die stappen moeten huisarts, wijkteam en wijkverpleegkundige zorgvuldig en voorzichtig zetten. Anders struikelt een of meer van dit drietal. Hieronder volgt een opsomming van de vijf stappen plus de struikelkansen daarbij.

 1. De aanmelding van de zorgvraag
  Deze vindt meestal plaats door de huisarts met een concrete vraag, bijvoorbeeld: graag tweemaal daags blaaskatheter legen. Wijkverpleegkundigen zijn meestal in dienst van een VVT-aanbieder. Die zijn op hun beurt weer gecontracteerd door een zorgverzekeraar. Indien huisartsen te maken hebben met tien zorgverzekeraars, lopen zij kans te struikelen. Zij moeten dan aanmeldadressen hebben van wijkverpleegkundigen voor tien verschillende zorgverzekeraars. Dat is een heel gedoe en men kent elkaar niet meer persoonlijk. Een ander struikelpunt is dat wijkbewoners niet weten hoe zij zich rechtstreeks tot een wijkverpleegkundige kunnen richten met een zorgvraag.
 2. De behoefte-inventarisatie bij de cliënt
  Na de aanmelding door de huisarts ontbreekt soms de behoefte-inventarisatie van de wijkverpleegkundige bij de patiënt. Die gaat dan lijken op een apotheker die het voorgeschreven medicijn gewoon aflevert. Een struikelpunt is dan dat essentiële wijkverpleegkundige behoeften dan niet worden geïnventariseerd. Bijvoorbeeld, is de draagkracht van de mantelzorgers op orde bij de betreffende patiënt? Moet het sociale wijkteam erop worden geattendeerd dat hier sprake is van bijvoorbeeld eenzaamheid en zelfverwaarlozing?
 3. Het besluit om zorg in te zetten
  De wijkverpleegkundige indiceert zelf en is niet afhankelijk van een backoffice dat de beslissing tot zorginzet moet bekrachtigen. Dat is uitstekend. Hiermee heeft zij een positie die vergelijkbaar is met die van een huisarts: die beslist zelfstandig over toediening van medicatie en over doorverwijzing. De positie is onvergelijkbaar met die van het sociale team. Bij jeugdteams en WMO-teams is meestal sprake van een backoffice op het stadhuis, dat beslist of zorg en begeleiding worden ingezet. Struikelblok kan zijn dat bij complexe patiënten het WMO-team en het wijkverpleegkundig-team geen samenhangend zorg/leefplan opstelt. Als ook (praktijkondersteuners van) huisartsen dan hun eigen beslissingen nemen, is de chaos compleet.
 4. De zorgevaluatie
  Stel, dat de zorginzet van het twee maal daags legen van de blaaskatheter van start is gegaan. Dan zou na enkele weken of dagen die inzet onderwerp van evaluatie moeten zijn van wijkverpleegkundige en huisarts. Bijvoorbeeld over de vraag of de patiënt nu beter slaapt, omdat ze niet meer iedere twee uur na de wc moet. Dat overleg komt niet tot stand als dat met tien verschillende wijkverpleegkundigen moet gebeuren. Dit is ook een mogelijk struikelblok.
 5. Het besluit om de zorg aan te passen
  Meestal is een zorginzet niet het begin van een zorgtraject maar een tussenstation. Waarschijnlijk was de genoemde patiënt met katheter al in de zorg. Te verwachten is dat patiënten geen constante zorgbehoeften hebben. Soms worden die groter soms worden die kleiner. Een struikelblok ontstaat als er geen geldigheidsduur is afgesproken voor de zorginzet en evenmin voor het overleg dat nodig is om de zorginzet te verruimen of te reduceren.
Samenwerken

Deze vijf stappen van toegang tot de wijkverpleegkundige zorg zijn zonder te struikelen te doen, indien een wijkverpleegkundige samenwerkt met specifieke huisartsen over meerdere patiënten tegelijk (1), tijd heeft om zelf een brede zorginventarisatie te doen (2) en (3) met een specifiek buurtteam samenwerkt voor verschillende cliënten tegelijk.

Contact

Graag komt ondergetekende in contact met wijkverpleegkundigen voor wie deze drie punten gedeeltelijk, grotendeels of volledig opgaan. De reden daarvoor is, dat ik een congres voorbereid over samenwerking tussen eerste lijn en sociale team. Dat vindt plaats op 29 september te Utrecht. Kortom, werk jij als wijkverpleegkundige goed samen met én specifieke huisartsen én een specifiek wijkteam? Ken jij wijkverpleegkundigen voor wie de drie punten opgaan? Wil je dan een mail sturen naar ondergetekende op mail@guusschrijvers.nl?

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.