Zorgkantoren gaan kwaliteitsverbetering langdurige zorg belonen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht dat zorgkantoren gaan fungeren als zorgregisseur voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Daarnaast vindt zij het belangrijk dat zorgkantoren sturen op het verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg. Ook wil de NZa passende afspraken maken met zorgaanbieders die niet voldoen aan de eisen van het kwaliteitskader. De komende tijd toets men of de sturende rol van de zorgkantoren daadwerkelijk vorm krijgt en of zij de middelen verdelen ten gunste van de kwaliteit van zorg voor de Wlz-cliënten.

Recensie NZa-rapport

Woorden van deze strekking staan in het NZa-rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2017/2018. Dat kwam uit op 11 december 2018. Hieronder volgt een recensie. Dat dient tevens als voorbeschouwing op de studiemiddag Naar betere afstemming tussen de wetten langdurige zorg. Dat vindt plaats op donderdag 13 juni 2019 in Utrecht.

Kwaliteitsindicatoren

Gezondheidseconomen zoeken al 25 jaar naar zorgbetaling die de kwaliteit van zorg stimuleert, maar niet de hoeveelheid van de zorg. Voor dergelijke zorgbetaling bestaan drie opties voor zorgkantoren (en ook voor gemeenten en zorgverzekeraars). Ten eerste kunnen zorgkantoren op basis van kwaliteitsindicatoren meer betalen aan zorgaanbieders die beter scoren. De meest geavanceerde manier staat bekend onder de naam Value Based Health Care, waarover ik eerder publiceerde. Het werken met indicatoren komt vooral voor in de eerste lijn, de geestelijke gezondheidszorg en de medisch-specialistische zorg.

Verbeterplannen

De tweede optie is dat zorgkantoren bij de zorginkoop verbeterplannen betrekken en voor de uitvoering daarvan extra betalen. Dat is de optie die in dit NZa-rapport vormt krijgt.

Accreditaties

De derde optie is dat zorgkantoren alleen contracten sluiten met geaccrediteerde zorgaanbieders. In Nederland bestaan diverse autonome instanties die aanbieders van langdurige zorg accrediteren. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) is daarvan de bekendste. Amerikaanse zorgverzekeraars kiezen vaak voor deze derde optie. Dan hoeven zij niet zelf de kwaliteit te beoordelen.

Goede keuze

Ik ben het eens met de keuze van de NZa voor de tweede optie voor de langdurige zorg. Het werken met kwaliteitsindicatoren (optie 1) betekent meer registratiedruk voor professionals. Als de NZa hiervoor gekozen, zou zij tegen de tijdgeest ingaan. Accreditatie (optie 3) van een zorgaanbieder om de drie jaar is duur en vereist ook het verzamelen van veel indicatoren. Een recente publicatie, op 4 januari besproken in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, toont aan dat geaccrediteerde Amerikaanse zorgaanbieders het niet beter doen dan niet-geaccrediteerde. Daarom wijs ik ook deze optie af. Optie 2 sluit aan op de filosofie van het VWS programma Waardigheid en Trots. Hierbij staat het verbeteren van de eigen instelling en het eigen handelen centraal. Het programma heeft met groot succes gewerkt. Tegenwoordig voldoen vrijwel alle verpleeghuizen aan de nationale kwaliteitsnormen. Dat was enkele jaren geleden wel anders.

Rol zorgkantoren

Het NZa-rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2017/2018 werkt de rol van de zorgkantoren verder uit. Die krijgen vijf taken: toezicht, de zorginkoop, de zorg voor de cliënt, de zorguitgaven en de organisatie van de zorgkantoren. Veel aandacht krijgt het persoonsgebonden Budget bij elk van deze vijf taken. Wat er staat is goed leesbaar en mij uit het hart gegrepen.

Continuïteit van zorg

Twee kwaliteitsaspecten komen minder aan bod. Zo ontbreekt in het stuk een beschouwing over continuïteit van zorg. De overgang van de WMO naar de Wlz levert voor jongeren en mensen met ernstige psychiatrische problemen grote problemen op. Ik schreef hierover al eerder. Ook de relatie tussen wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en Wet Langdurige zorg laat te wensen over.

Persoonsvolgende bekostiging

Het tweede wat ik miste was een verwijzing naar persoonsvolgende bekostiging. Dit betekent dat de Zorgzwaartepakketten op termijn vervangen gaan worden door een financieel doorgerekend individueel zorg/leefplan dat de betaaltitel wordt. In juni 2018 heeft de NZa hierover een enthousiaste tussentijdse evaluatie uitgebracht. De boodschap was: experimenten zijn niet meer nodig. Wellicht kan een nieuw NZa-rapport aandacht besteden aan de twee hier genoemde aspecten.

Interessant

Al met al, raad ik jou aan, beste lezer, het NZa-rapport door te nemen. Het stuk, dat het werken met kwaliteitsindicatoren voor de langdurige zorg niet aanbeveelt, is ook interessant voor professionals en managers in de geestelijke gezondheidszorg, eerste lijn en ziekenhuizen.

Studiedag afstemming wetten langdurige zorg

Op een studiedag op 13 juni licht Conny Veldhuizen het NZa beleid voor langdurige zorg toe. Zij coördineert het NZa-beleid voor deze sector. Andere sprekers gaan in op persoonsvolgende bekostiging in Vlaanderen en de bekostiging daarvan in experimentele vorm in Nederland. Ook de PGB-regelgeving en die voor mantelzorg ondersteuning komen uitvoerig aan de orde. Kortom, kom naar deze interactieve, geaccrediteerde studiemiddag en doe nieuwe kennis(sen) op. Bekijk hier het volledige programma en meld je aan.

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2019 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

  • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
  • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
  • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
  • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
  • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.